2015 m. birželio 19 d.    
Nr. 24
(2144)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Devintinių procesijos

Šakiečių Devintinių procesija
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, šventė, kai pagerbiamas Švenčiausiasis Sakramentas, kai visame pasaulyje jis išnešamas iš bažnyčios į viešą erdvę.

Pasakojame apie Devintinių procesijas įvairiose Lietuvos vietose.

VIŠAKIO RŪDA. Birželio 7 diena Šv. Vyskupo Stanislovo parapijoje buvo ypatinga. Vyko Devintinių – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo – iškilmė, o parapijos vaikai pirmą kartą priėmė Jėzų Kristų, esantį Švenčiausiajame Sakramente. Procesija po šv. Mišių pasuko Višakio Rūdos Šaltinėlio link. Šaltinėlio takas pasitiko papuoštas keturiomis skulptūromis: „Jėzus – gamtos valdovas“, „Gyvenimo sankryža“, „Jėzus prikelia iš numirusiųjų“ ir „Piktųjų dvasių sutramdymas“, prie kurių buvo įrengti altorėliai Švč. Sakramentui, skaitytos Evangelijų pagal Morkų, Matą, Luką ir Joną ištraukos, giedotos giesmės. Kiek vėliau, po procesijos, Šaltinėlio aikštelėje visus linksmino Višakio Rūdos kaimo kapela „Šaltinėlis“, Kazlų Rūdos muzikos klubo orkestro sakralinė grupė bei Trečiojo amžiaus universiteto ansamblis. Tėvo dienos proga buvo pasveikinti tėveliai.

ŠAKIAI. Devintinių procesija su Švč. Sakramentu nuo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios miesto Gimnazijos, Nepriklausomybės, V. Kudirkos ir Vasario 16-osios gatvėmis šiemet vyko vadovaujant naujajam parapijos klebonui kun. Vytautui Antanui Matusevičiui, Evangeliją skaitė ir vikaras kun. Vitalij Volodkovič. Šiemet procesijoje dalyvavo mažesnis negu ankstesniais metais parapijiečių būrys.

MARIJAMPOLĖ. Birželio 7-ąją miesto gatvėmis žygiavo procesija, prasidėjusi Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje. Pirmiausia buvo keliaujama link Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Čia sustota prie papuošto altorėlio ant jo padėta monstrancija su Švč. Sakramentu. Jį pasmilkius, skaityta ištrauka iš Evangelijos pagal Matą, giedotos giesmės. Vėliau procesija pasuko per Vytauto parką, kuriame netoli Vilkaviškio vyskupijos kurijos buvo įrengtas antrasis altorėlis. Čia perskaityta ištrauka iš Evangelijos pagal Morkų. Trečiasis altorėlis įrengtas ties Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolynu. Čia skaityta Evangelijos pagal Luką ištrauka. Ketvirtasis altorėlis – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje. Evangelija pagal Joną pristatė Jėzų – dieviškosios gyvybės davėją. Procesijos metu giedotos įvairios giesmės. Sugiedota Švenčiausios Jėzaus Širdies litanija.

Iškilmingai neštos vėliavos. Adorantės barstė gėlių žiedelius, patarnautojai – smilkė ir skambino varpeliais. Tikra šventinė nuotaika tiesiog tvyrojo ore.

KAUNAS. Švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę, miesto gatvėmis vyko arkivyskupijos kurijos surengta Devintinių procesija su Švč. Sakramentu. Nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rytmetį prasidėjusi procesija tęsėsi Laisvės alėja, Vilniaus gatve, keturiose vietose sustojus pagarbinti Švč. Sakramento, klausytis Dievo žodžio ir dvasininkų homilijų, ir baigėsi iškilmėmis Arkikatedroje Bazilikoje. Procesijai ir paskui iškilmingai Eucharistijai Arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Malda už seseris ir brolius vienuolius Pašvęstojo gyvenimo metų proga ir padėka už 25 atkurtosios Lietuvos Nepriklausomybės metus – šiomis intencijomis eiti Devintinių procesiją pakvietė vysk. K. Kėvalas, ją pradedant Švč. Sakramento išstatymo ir pagarbinimo valandėle Įgulos bažnyčioje. Netrukus prie šios bažnyčios išsirikiavo Devintines švenčianti procesija. Ją ėjo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kelių parapijų kunigai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, daugiau kaip 50 seserų vienuolių (ypač gausiai dalyvavo seserys eucharistietės, benediktinės, vargdienės, pranciškonės), miesto parapijų tikintieji su savo vėliavomis, choristai, adoruotojos. Procesijoje buvo daug jaunų žmonių – jie vadovavo giedojimui, rūpinosi tvarka ir saugumu (tai – Jono Pauliaus II piligrimų centro savanoriai), patarnavo procesijoje. Eisenos dalyviai prie Įgulos, Šv. Gertrūdos bažnyčių, Istorinės prezidentūros, prie arkivyskupijos Jaunimo centro Vilniaus gatvėje sustojo pagarbinti Švč. Sakramento prie čia įrengtų altorėlių (juos ruošė Įgulos, Marijonų, Jėzuitų bei Vytauto Didžiojo rektoratai). Evangeliją pagal Matą skelbė kun. Artūras Kazlauskas, Evangeliją pagal Morkų – kun. Gintaras Blužas OFS, Evangeliją pagal Luką – Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ, Evangeliją pagal Joną – kun. Kęstutis Rugevičius. Devintinių procesija baigėsi Arkikatedroje Bazilikoje prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS vadovaujamu padėkos himnu „Tave, Dieve, garbinam“, Švč. Sakramento pagarbinimu ir palaiminimu.

Pagal Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos pranešimus

Devintinių procesijos šilalėje
metu kun. Vaidotas Vitė skaito
Evangeliją. Kairėje –
kun. Mindaugas Alekna

ŠILALĖ. Birželio 7-ąją, sekmadienį, iškilmingas Devintinių šv. Mišias Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojo ir homiliją pasakė vikaras kun. Vaidotas Vitė. Paskui šventoriuje vyko iškilminga procesija su monstrancijoje nešamu Švč. Sakramentu, keturis kartus sustota ir pasimelsta prie altorėlių, papuoštų žaliuojančiais berželiais. Šv. Mišių ir procesijos metu kunigui Vaidotui talkino kun. Mindaugas Alekna. Giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Kazlausko.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija