2015 m. birželio 19 d.    
Nr. 24
(2144)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Devintinės kartu su latviais

Švenčiausiojo Sakramento
pagarbinimas vienoje iš stotelių

Devintinių procesija eina
tiltu per Nemunėlio upę

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – Devintinės – gyvo susitikimo su Jėzumi Švenčiausiajame Sakramente šventė. Biržų dekanato parapijos esti Latvijos pasienyje, todėl jau antrus metus ji švenčiama ypatingai – kartu su latviais. Ši idėja pernai kilo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikarui kun. Ernestui Želviui. Jam mielai pritarė Latvijos Skaistkalnės parapijos klebonas vienuolis tėvas Janis Vylaks. Tarp pasienio parapijų užsimezgė draugystė. Šiais metais kunigai kruopščiai aptarė iškilmių eigą.

Devintinių dieną į Skaistkalnę aukoti šv. Mišių drauge su latviais atvyko Biržų dekanas klebonas kun. Algis Neverauskas. Biržiečių važiavo pilnas autobusas, pakeliui sustodamas ir priimdamas aplinkinių parapijų tikinčiuosius. Į Skaistkalnę atvykusius maldininkus svetingai pasitiko klebonas Janis. Pamaldos prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Latvių kunigas pasveikino savo ir trijų kaimyninių parapijų tikinčiuosius, akcentavo brolybės jausmo svarbą, visiems išgyvenant ir sutinkant Kristų. Tai – ypač gražus kaimynų draugystės ryšys. Šių iškilmių metu ir kasdien svarbu širdimis pajusti Dievą, esantį Švenčiausiajame Sakramente. Jis – mūsų laimingo gyvenimo garantas...

Dievo Žodis skelbiamas latvių ir lietuvių kalbomis, kunigai sako pamokslus ir pabrėžia, kaip svarbu kiekvienam žmogui atrasti ir suvokti Eucharistijos stebuklą – gyvą Dievą Duonoje, kurią valgant laiduojamas amžinas gyvenimas. Tai galima daryti išgyvenant bendrumą. Būtina laiku susivokti, kad Jėzus gyvena su mumis ir mumyse, teikia mums viltį, tereikia Jam atidaryti širdies duris...

Šv. Mišias aukojo tėvas Janis, koncelebruojant broliui Stanislovui bei Biržų klebonui Algiui. Melstasi savo parapijų intencijomis ir bendra visuotine malda. Po šv. Mišių išsirikiuota iškilmingai Devintinių procesijai. Pirmas altorėlis paruoštas vienuolyno kieme, prie kryžiaus kapucinų vienuoliams ir tremtiniams atminti. Kita sustojimo vieta – bažnyčios šventoriuje, prie vienuolių pauliečių pastatyto kryžiaus. Evangelija buvo skaitoma abiem kalbomis, mergaitės barstė žiedlapius Jėzui, nešamam Švenčiausiajame Sakramente. Trečioji stotelė – prie kryžiaus, kur kadaise buvo pirmoji Skaistkalnės bažnytėlė. Čia procesijos vadovavimą perėmė lietuviai, skambėjo Nemunėlio Radviliškio choristų giesmės, ir procesija pajudėjo gatve link tilto per Nemunėlį į Lietuvą. Visas ilgas kelias papuoštas margaspalviais žiedlapiais, beriamais po kojomis su mumis keliaujančio Jėzaus, šiandien esančio Gyvosios Duonos pavidale.

Procesija, lydima abiejų šalių vėliavomis, perėjusi valstybinę sieną, atkeliavo į Germaniškio koplyčią, esančią Suosto parapijoje. Jos šventoriuje įrengta paskutinė sustojimo vieta, atliekamos baigiamosios apeigos, visi gausiai susirinkusieji palaiminti Švenčiausiuoju Sakramentu, ir šventė tęsėsi jau su linksmybėmis. Juk verta džiaugtis kartu su Jėzumi!..

Latvijos kunigas J. Vylaks nuoširdžiai džiaugėsi pavykusia švente, dėkojo lietuviams – organizatoriams ir visiems maldininkams – linkėjo, kad tądien aplankiusi Šventoji Dvasia parkeliautų į visų namus ir laimintų juose esančius. Biržų klebonas kun. A. Neverauskas išsakė mintį, kad Dievas suartina žmones, o jie bus laimingesni, turėdami savyje Dievą... Visus pasveikinęs šventės organizatorius kun. E. Želvys pakvietė į bendrą agapę, kurioje Germaniškio bendruomenė vaišino skaniomis nacionalinėmis abiejų šalių košėmis, o Nemunėlio Radviliškio O. Milienės senelių namų „Santakos“ kapelos muzikantai pakvietė šokti ir dainuoti.

Smagu ir prasminga būti drauge su Jėzumi ir vieniems su kitais!..

Sandra Balodytė,
Biržų dekanato referentė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija