2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Piligrimystė su Mečislovo Reinio vardu

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Jaunuoliai su kryžiumi, Šv. Mergelės
Marijos statulėle ir Dievo tarno
M. Reinio portretu – piligrimų
vedliai. Su fotoaparatu –
piligriminio žygio organizatorius,
Zarasų dekanas kun. Remigijus
Kavaliauskas (dešinėje), šalia
jo – aktyvi žygio talkininkė
Antalieptės seniūnaitė Olga Raugienė

Piligrimų laukia grupelė antalieptiškių.
Kairėje stovi kan. Stanislovas
Krumpliauskas, už jo –
zakristijonas Modestas Stipinas

Po šv. Mišių Antalieptės Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčios zakristijoje.
Iš dešinės: Zarasų vikaras kun. Aivaras
Kecorius, Rokiškio vikaras kun. Mindaugas
Šakinis, Salako klebonas kun. Egidijus
Vijeikis, Zarasų dekanas kun. Remigijus
Kavaliauskas, Dusetų ir Antalieptės
klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas,
zakristijonas Modestas Stipinas,
priekyje – šv. Mišių patarnautojai

Prieš šv. Mišias Antalieptės Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčioje. Iš dešinės:
Zarasų dekanas kun. Remigijus
Kavaliauskas, kan. Stanislovas
Krumpliauskas ir Antazavės klebonas
kun. Stasys Tamulionis

Piligrimai pasiekė Antalieptę

Antalieptės bažnyčioje dekanas kun.
Remigijus Kavaliauskas (dešinėje)
dėkoja parapijos administratoriui
kan. Stanislovui Krumpliauskui
(kairėje) ir visiems antalieptiškiams
už pagalbą piligriminiam žygiui

Birželio 27–28 dienomis Alytuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (LJD), tad Zarasų dekanatas, ruošdamasis joms, organizavo piligriminį žygį Madagaskaras–Antalieptė. Kaip teigė Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas, šio maršruto idėją, siekiant piligrimyste įamžinti arkivyskupą Mečislovą Reinį, pasiūlė Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, kuris apie tai kalbėjo dekanato kunigų susirinkime. Todėl birželio 10 dieną Zarasų dekano kun. R. Kavaliausko iniciatyva organizuotas Zarasų dekanato jaunimo (beveik 120 dalyvių) piligriminis žygis Madagaskaras–Antalieptė „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Piligriminio žygio globėjas – Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08). Žygis, prasidėjęs Madagaskaro vienkiemyje – arkivyskupo M. Reinio gimtinėje – ir užbaigtas Antalieptėje. Pakelėje stabtelėta „Zuikių akademijoje“. Čia piligrimų laukė antalieptiškių kepami blynai, įvairios užduotys.

Piligriminis jaunimo žygis – besiformuojanti nauja arkivyskupo M. Reinio vardo įamžinimo forma. Antalieptės seniūnaitės Olgos Raugienės iniciatyva dar 2011 ir 2014 metais Didįjį penktadienį organizuotas Kryžiaus kelias Madagaskaras–Antalieptė. O 2013 m. balandžio 29 – gegužės 4 d. aštuonių lotynų apeigų katalikų grupė su kun. Sergiejumi Zujevu iš Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, parapijos Vladimire (prie Kliazmos), 180 km nuo Maskvos, maldingoje kelionėje lankė arkiv. M. Reinio vardo įamžinimo vietas Lietuvoje. Ši rusų bei kitų tautų katalikų piligriminė kelionė Lietuvoje tapo svariu pagrindu – brandino ir lietuvių ryžtą imtis maldingos kelionės, tačiau reikėjo poros metų, kad piligrimystės idėja subręstų ir būtų įgyvendinta.

Į Zarasų dekanato jaunimo piligrimystę Madagaskaras–Antalieptė įsijungė Rokiškio, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos jaunimas, Panevėžio vyskupijos jaunimo centras ir džiugino giesmėmis ne tik žygio, šv. Mišių metu, bet ir laisvalaikiu.

Dekanas kun. R. Kavaliauskas džiaugiasi, kad Antalieptėje surado itin veiklią pagalbininkę, didžiulę M. Reinio gerbėją seniūnaitę Olgą Raugienę, talkinusią ne tik ieškant rėmėjų, aktyviai rengusią žygio maršrutą, bet ir gaminusią maistą. Be abejo, pagrindines lėšas skyrė Zarasų parapija. Antalieptiškiai kuo galėjo, tuo parėmė. Kaip pasakoja Olga, moterys iš savo aruodų ištraukė bulvių, morkų, kitų daržovių, įvairių stiklainių su uogomis, grybais ir kitomis gėrybėmis, kas galėjo, suspaudė sūrį, sumušė sviesto. Nuolatinis rėmėjas Albinas Bislys parėmė pinigėliais, už kuriuos pirkta aliejaus, miltų. Daugelis antalieptiškių, sužavėti piligriminiu žygiu garsinant M. Reinio vardą, nekantriai laukdami gražaus jaunimo, sutvarkė aplinką.

Piligrimai ėjo ne keliu, o per lauką. Dabar tai – didžiulė pieva, pilna aukštos žolės. Tad seniūnaitė Olga Raugienė kreipėsi į jos savininką ūkininką Petrą Sinicą. Jis mielai pritarė piligrimystės trasai ir pievoje nušienavo plačią pradalgę. Jaunuoliai įžengė į žolių mišką, kuris ne vienam buvo virš galvos, tad ėjo matydami giedrą dangų. Piligrimai galėjo įsivaizduoti, kad taip Mozė iškėlė ranką ir Raudonojoje jūroje padarė taką, kuriuo perėjo izraelitai, bėgdami iš Egipto nelaisvės. Piligrimus svaigino dar nesudžiūvusios nupjautos žolės kvapas, ypatingos giesmės...

Be dekano kun. R. Kavaliausko, piligrimus lydėjo Zarasų vikaras kun. Aivaras Kecorius, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras kun. Mindaugas Šakinis, Antalieptės seniūnaitė Olga Raugienė, Panevėžio Jaunimo centro jaunimo programų koordinatoriai Andrius Meškauskas (laikinai einantis direktoriaus pareigas) ir Monika Žydeliūnaitė, kiti atsakingi asmenys. Piligrimai nešė kryžių, Dievo tarno arkiv. M. Reinio portretą ir Švč. Mergelės Marijos skulptūrėlę.

Pasiekus Antalieptę, piligrimų laukė parapijiečių būrelis, kunigai: Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius kan. Stanislovas Krumpliauskas, Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios klebonas kun. Egidijus Vijeikis, Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Stasys Tamulionis.

Prieš šv. Mišias šių eilučių autorė kalbėjo apie Dievo tarną arkiv. M. Reinį, jo dėmesį ir meilę jaunimui, rūpestį juo, pasakojo apie lotynų apeigų katalikų tikinčiųjų iš Vladimiro, kur 1948–1953 metais, iki mirties, kalėjo M. Reinys, piligrimystę jo vardo įamžinimo vietomis Lietuvoje, Dievo tarno pagerbimą Vladimire. Ji pabrėžė šios piligrimystės svarbą nauja forma įamžinant arkiv. M. Reinio vardą, sakė, kad tokie renginiai svarbūs beatifikacijos (kėlimo į Altoriaus garbę) bylai.

Šv. Mišių metu Zarasų dekanas kun. R. Kavaliauskas pamoksle akcentavo, kad mes patys dažnai kalbame apie Dievo Karalystę, tačiau ne visada suvokiame Evangelijos mintį, kad „mažiausias“ bus „didžiausias“. Popiežius prasmingai išaiškina šią mintį, pasako tai, ko reikia. Dekanas, kreipdamasis į piligrimus, sakė: „Šiandien jūs esate pasaulio šviesa. Dievui svarbu šiandien kiekvieno buvimas. Mes ėjome su Kryžiumi – Jėzaus ženklu. Su juo galima eiti ir į kančią, ir į džiaugsmą. Gyventi džiaugsmu – kratytis nuodėmės, pripažinti, kad esame silpni, turime nuodėmių ir trokštame jų nusikratyti. Antalieptės bažnyčia 20 metų buvo pilna pastolių. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas subūrė parapiją – to jai labai reikėjo. Šiandien parapijiečiai bažnyčią padovanojo jums, kad galėtume visi čia susirinkti ir pagarbinti Dievą. Piligriminės kelionės tikslas ir buvo atrasti save kaip krikščionį, surasti tikrą krikščionį yra ir Lietuvos jaunimo dienų tikslas. Jeigu tu save laikai krikščionimi, esi krikščionis, viską turi daryti teisingai, atrasti lobį, nes Luko Evangelijoje sakoma: „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Tad reikia širdį parengti Viešpačiui, tai labai svarbu“. To piligrimams linkėjo kun. R. Kavaliauskas.

Po šv. Mišių Antalieptės parapijos administratorius kan. S. Krumpliauskas, dėkodamas, kad šioje piligrimystėje dalyvavo labai gausus jaunimo būrys, kad gražiai giedojo ir meldėsi šv. Mišiose, paklausė: „Ar labai pavargote keliaudami?“ Visi garsiai šaukė: „Ne!“ Kanauninkas aiškino, kodėl jie nepavargo, nors ėjo ne šiaip sau, o su Kryžiumi, taigi su jais buvo Kristus... Kanauninkas pateikė keletą įvairių piligrimysčių pavyzdžių, palinkėjo visiems, kad kiekvienas savo širdyje turėtų Kryžių, turėtų Kristų. Tada lengva bus nugalėti įvairius sunkumus.

Zarasų dekanas kun. R. Kavaliauskas už nuoširdų ir kūrybingą dalyvavimą Zarasų dekanato jaunimo piligriminiame žygyje Madagaskaras–Antalieptė Panevėžio jaunimo centro jaunimo programų koordinatoriams M. Žydeliūnaitei ir A. Meškauskui, Antalieptės seniūnaitei O. Raugienei ir šio teksto autorei įteikė padėkas, padovanojo po knygą-albumą „Zarasų kraštas“.

Po vakarienės piligrimus linksmino iš Kauno atvykusi grupė „Chebra“. Ji atliko nuotaikingas religines melodijas, į kurių skambesį noriai jungėsi jaunimas.

Tikimės, kad piligriminis žygis Madagaskaras–Antalieptė – nauja Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio vardo įamžinimo forma – sulauks pasekėjų...

Zarasų rajonas
Asmeninio albumo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija