2015 m. liepos 17 d.    
Nr. 28
(2148)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Susirinko LKMA nariai

Kalba LKMA akademiku išrinktas
bažn. t. dr. Vilniaus arkivyskupas
metropolitas Gintaras Grušas

Birželio 29 dieną Vilniuje vyko Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) XXIII suvažiavimas. Jis prasidėjo Vilniaus Arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo bažn. t. dr. Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis (jis pasakė ir pamokslą), bažn. t. dr. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir gamtos m. dr. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

Po šv. Mišių Bažnytinio paveldo muziejuje buvo atidarytas suvažiavimas (pirmininkavo LKMA akademikas, vysk. J. Boruta SJ). Darbas pradėtas invokacija. Vyskupas priminė, kad po XXII suvažiavimo mirė LKMA akademikai: Kupiškio rajono garbės pilietis (2001), istorikas, vienas žymiausių lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio tyrinėtojų akademikas Vytautas Merkys (1929 05 05–2012 07 25) ir vienas Lietuvos mokslininkų sąjungos steigėjų, Pasvalio krašto garbės pilietis (2005), matematikas, akademikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras Bronius Grigelionis (1935 11 01–2014 05 23) bei kiti Katalikų akademijos nariai. Jų atminimas pagerbtas „Viešpaties angelo“ malda.

LKMA mokslinis sekretorius, LKMA akademikas Arūnas Streikus pateikė Centro valdybos ataskaitą, apžvelgė Akademijos veiklos kryptis, kalbėjo apie projektus bei jų realizavimą, Akademijos leidinius.

Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė LKMA akademikas, Revizijos komisijos pirmininkas Napalys Kitkauskas.

Pristatyti LKMA Centro valdybos posėdyje išrinkti nauji LKMA akademikai: arkivyskupas G. Grušas (jį pristatė LKMA Centro valdybos pirmininkas, LKMA akademikas Paulius Subačius), dr. Vytautas Ališauskas (jį pristatė LKMA akademikė Aldona Prašmantaitė) ir dr. Darius Baronas (jį pristatė LKMA akademikas, vysk. J. Boruta SJ). Naujiems akademikams vysk. J. Boruta SJ įteikė LKMA akademiko diplomus.

Plenariniame posėdyje (pirmininkavo LKMA akademikė Danutė Gailienė) buvo išklausyti 6 pranešimai, pristatyti trijų projektų rezultatai.

Išklausyti du projekto „Lietuvos atsivertimas: pagonys barbarai tampa vėlyvųjų viduramžių krikščionimis“ pranešimai: „Lietuvos krikštas – civilizacinis virsmas“ (D. Baronas) ir „XV a. lietuvių katalikų uolumas: Pro et contra“ (Stephen C. Rowell).

Išklausyti trys projekto „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ pranešimai: „Kokį tarybinės ateizacijos paveldą saugo dabartinė Lietuvos visuomenė?“ (Nerija Putinaitė), „Kaip susiformavo ir kuo socialiai reiškiasi Lietuvoje paplitęs proginis ir nominalus katalikiškumas?“ (Eglė Laumenskaitė) ir „Naujausios Bažnyčios istorijos Lietuvoje chronologija: esminiai veiksniai“ (P. Subačius).

Projekto „Naujųjų baltų mitologijos ir religijos šaltinių tyrimas ir publikavimas“ pranešimą „Baltų mitologija tirtuose ir netirtuose archyvuose“ perskaitė Vytautas Ališauskas.

LKMA XXIII suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja Centro valdyba. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Aldona Prašmantaitė (nariai: Rima Balickaitė ir Algimantas Katilius) pranešė, kad suvažiavimo dalyviams, LKMA nariams, buvo išduoti 24 biuleteniai (iš jų du pripažinti negaliojančiais). Į naująją LKMA Centro valdybą išrinkti V. Ališauskas, D. Baronas, vysk. J Boruta SJ, D. Gailienė, Liudas Jovaiša, A. Streikus ir P. Subačius, kurie pirmajame posėdyje pasiskirstys pareigomis.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija