2015 m. spalio 16 d.    
Nr. 38
(2158)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Įamžintas kraštiečio kunigo, misionieriaus, švietėjo atminimas

Kryžius, sukurtas Kazimiero Martinaičio,
primins apie kun. Joną Bružiką SJ

Šiemet, minint Pašvęstojo gyvenimo metus, atkreiptas ypatingas dėmesys į vienuolinį gyvenimą pasirinkusius asmenis, jų indėlį į dvasinį, kultūrinį, socialinį žmonijos paveldą. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje rugsėjo 27 dieną per Šv. arkangelo Mykolo atlaidus buvo pašventintas kryžius, skirtas kraštiečiui kunigui, jėzuitui, misionieriui, švietėjui Jonui Bružikui SJ (1897 05 20–1922 09 17–1973 03 13) atminti. Šv. Mišias aukojęs svečias jėzuitas kun. Aldonas Gudaitis papasakojo apie šio iškilaus žmogaus gyvenimą, jo darbus.

Kun. Jonas Bružikas SJ gimė netoli Garliavos esančiame Tvarkiškių kaime 1897 m. gegužės 20 d., į kunigus įšventintas 1922 m. rugsėjo 17 d. Gižuose, o mirė 1973 m. kovo 13 d. tolimojoje Brazilijoje, San Paulo mieste. Ten jį nubloškė Antrasis pasaulinis karas. Ten ir palaidotas. Jo nuveiktų darbų sąrašas iš tiesų įspūdingas: prieškariu buvęs Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, dėstęs lietuvių kalbą, redagavęs žurnalą ,,Žvaigždutė“, sakęs įsimintinus pamokslus misijose. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui turėjęs pasitraukti iš Lietuvos, toliau tarnavo tautiečiams užsienyje – Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Urugvajuje kartu su kun. V. Mikalausku SJ vadovavo lietuvių parapijos bažnyčios statybai Montevidėjaus mieste, o Brazilijoje, kaip prisimena kun. Antanas Saulaitis SJ, aplankydavo lietuvius, gyvenančius net 120 kaimų.

Aukštas ąžuolinis kryžius, sukurtas liaudies meistro Kazimiero Martinaičio, primins garliaviečiams apie iškilų šio krašto žmogų kun. J. Bružiką SJ. Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas padėkojo visiems, padėjusiems įamžinti šio įžymaus žmogaus, iki pat mirties tarnavusio kitiems, atminimą.

Rita Pauliukaitienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija