2015 m. spalio 16 d.    
Nr. 38
(2158)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pasimelsta ir pasigrožėta

Taip atrodo lenta, įamžinanti
bažnyčios statytojus

Klebonas kan. dr. Algis Genutis
(dešinėje) dėkoja atlaidų
vedėjui kun. Kaziui Žąsyčiui

ŠILALĖ. Antrą šimtmetį gyvuojanti Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, šiuo metu vadovaujama rūpestingo šios parapijos klebono kan. dr. Algio Genučio, pradžiugino į titulinius Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidus susirinkusius tikinčiuosius. Iš toliau atvykusieji ir seniau Šilalėje besilankę turėjo progą pasigrožėti jau daugiau kaip vieneri metai šalia bažnyčios esančiu didingu Dievo Motinos Lurdu, kuris skendi degančių žvakių ir gėlynų jūroje. O kur dar atlikti visi ūkiniai darbai šventoriuje: sutvarkyti bei atnaujinti laiptai prie visų įėjimų į bažnyčią, baigiama renovacija zakristijoje ir dar visokiausių darbų, darbelių padaryta ir toliau dirbama, puošiant šventovę. Bene labiausiai visus nustebino ties centriniu įėjimu į bažnyčią prie laukinės sienos pritvirtinta marmurinė lenta su tokiu joje iškaltu užrašu: „Šilalės Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia 1909 m. pastatyta pagal lenkų architekto Juozapo Dzekonskio projektą, vadovaujant klebonui kan. Pranciškui Kūdžiui. 1905 m. liepos 26 d. vysk. Gasparas Cirtautas pašventino kertinį akmenį. 1909 m. lapkričio 8 d. kan. Pranciškus Pacevičius bažnyčią pašventino. 1919 m. birželio 29 d. bažnyčią konsekravo Žemaičių vysk. Pranciškus Karevičius“. Atvykusieji į atlaidus džiaugiasi tokia prie bažnyčios esančia „metrika“, nes įvairūs turistai, lankydamiesi Šilalėje ir norėdami apžiūrėti gražaus stiliaus Šilalės bažnyčią, negalėdavo apie ją daugiau sužinoti – turėdavo ieškoti kunigo ar ko nors kito, kad ką nors apie ją pasakytų. Anot atlaidų dalyvių, būtų puiku, kad prie kiekvienos šventovės iš lauko pusės būtų tokios „metrikos“. Kiekvienas atvykęs, norėdamas pasigrožėti maldos namais arba bent jau sužinoti jos titulą, rastų visą būtiniausią informaciją.

Šiemet Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai vyko išpuoštoje bažnyčioje. Priekyje esančią Šv. Pranciškaus Asyžiečio statulą puošė gėlės ir iš žalumynų nupintas vainikas. Votyvos šv. Mišias aukojo vikaras kun. Vaidotas Vitė, o atlaidų Sumą – kaimyninės Pajūralio parapijos klebonas kun. Kazys Žąsytis. Jis sakė homiliją. Šv. Mišiose patarnavo pulkelis ministrantų ir adorančių, kurias paruošė pročkelė Irena Judeikienė. Giedojo parapijos choras, vadovaujamas maestro Antano Kazlausko. Procesijoje aplink bažnyčią dalyvavo daug jaunimo su tikybos mokytojomis.

Atlaidai baigėsi lentos prie bažnyčios sienos pašventinimu, kurį atliko klebonas kan. dr. A. Genutis. Jaunimas drauge su klebonu kan. A. Genučiu ir kitais atlaidų dalyviais garsiai perskaitė šios lentos įrašą.

Prie pasiruošimo atlaidams prisidėjo Šilalės kunigai, bažnyčios tarnautojai, Pastoracinės tarybos ir „Caritas“ darbuotojos, vadovaujant Jadvygai Mortai Romienei, ir pamaldžiosios moterėlės, kurios rūpinasi Lurdo bei bažnyčios papuošimu šiems tikrai įspūdingiems atlaidams.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija