2015 m. spalio 16 d.    
Nr. 38
(2158)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Malonės laikas grįžti prie Dievo ir laimėti dangų

Mintys į apsireiškimus Medžiugorjėje pažvelgus

Vytautas Antanas Dambrava

(Tęsinys. Pradžia nr. 37)

Maldininkai Medžiugorjėje

Apie regėtojus

Vida ar Vicka IVANKOVIČ yra vyriausia amžiumi, gimė 1964 m. rugsėjo 3 d. Turi septynis brolius ir seseris. Tėvas dirbo Vokietijoje. Ji pati metus dirbo tekstilės fabrike. Antroje vidurinės mokyklos klasėje gavo pataisą. Atėjus laikyti egzaminus, mokytoja liepė nusiimti kryželį nuo kaklo, jeigu jai rūpi išlaikyti egzaminą. Vicka atsisakė. „Grįžau autobusu dainuodama“, – sako ji. Dirbo įvairius namų apyvokos darbus, rinko tabako lapus, arė traktoriumi ir rūpinosi mamytės nebeturinčiu jauniausiu regėtoju Jakovu.

Vicka sakė norinti būti vienuole. Kalbama, jog ji turėjo nepagydomą auglį smegenyse ir kartais kentė nežmoniškus skausmus. Skausmais ji nesiskundė ir, atrodo, neprašė Dievo Motinos pagydyti, bet buvo staiga išgydyta.


Mažai žinoma Šiluvos Mergelės Marijos koplyčia Vašingtone

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šiluvos Mergelės Marijos koplyčioje
Vašingtone šv. Mišias aukoja
mons. Rolandas Makrickas

Švč. Mergelės Marijos garbei

Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje, vadinami Šilinėmis, kasmet sutraukia tūkstančius maldininkų, gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet ir atvykusių iš kitų kraštų.

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje 1608 metais laikomas vienu pirmųjų Marijos pasirodymų Europoje ir bene vienintelis, kai Dievo Motina kreipėsi į kitos konfesijos žmogų.

Piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Jie nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis, pasikvietęs mokytoją vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir, pamatęs verkiančią mergelę, kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido. Pasakojama, kad vienas aklas senukas parodė, kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios lobiu. Parodęs iškart praregėjo. Atradus bažnyčios steigimo dokumentus, 1622 metais laimėta byla dėl nuosavybės grąžinimo katalikams. Senosios bažnyčios vietoje gana greitai iškilo nedidelė medinė bažnytėlė, atgaivinti garsieji Šilinių atlaidai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija