2015 m. gruodžio 4 d.    
Nr. 45
(2165)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Atsinaujinimo ir tobulumo troškulio vedami

Pasvalio dekanato maldininkų
grupė prie Krekenavos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bazilikos.
Centre – sesuo Loreta

Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkai bei Lietuvos katalikių moterų sąjungos Pasvalio Katalikių moterų draugijos narės spalį dalyvavo Panevėžio vyskupijos Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Mažosios Bazilikos atlaidų iškilmėje ir kartu su visais maldininkais paminėjo Bažnyčios mokytojos šv. Jėzaus Teresės Avilietės 500 metų jubiliejų. Šia kelione pasirūpino geradaris ūkininkas iš Girsūdų Petras Karoblis. Vykome su malda ir pakilia nuotaika. Krekenava mus pasitiko gražiu gamtovaizdžiu, remontuojamu tiltu bei ant kalno stovinčia puošmena – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika. Mintimis, giesme bei poezija mes tarsi pasitikome čia bevaikščiojantį, o gal sėdintį ant suolelio ant Nevėžio upės kranto tautos dainių, kunigą Joną Mačiulį-Maironį.

Prie Bazilikos šventoriaus vartų pasitiko sesuo vienuolė Loreta (kilusi iš Daujėnų parapijos Galinių kaimo) ir pakvietė dalyvauti atlaidų iškilmėje.

Šv. Mišios buvo aukojamos už geradarius. Joms vadovavo klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas. Homiliją jis skyrė šv. Jėzaus Teresei Avilietei, jos gyvenimui ir veiklai. Bažnyčios mokytojos šv. Teresės Avilietės gyvenimo ir veiklos istorija kupina daugybės aukų ir vargų, didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo bei nuolankumo. Klebonas kvietė domėtis šv. Teresės Avilietės raštais, kurie yra labai svarbūs ir mokantys giliau suvokti ir pritaikyti krikščioniškas vertybes šiuolaikiniame pasaulyje.

Po rytinių šv. Mišių prasidėjo Rožinio malda. Ją vedė klebonas Gediminas.

Paskui prasidėjo pagrindinės šv. Mišios, kurias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jis homilijoje klausė, ar mes visada atrandame savo tikrąjį pašaukimą kurti naują pasaulį su Dievu? Ar visa, ką darome, atitinka Dievo valią? Kaip pavyzdį pateikė šv. Teresę Avilietę, kuri būdama labai jauna atsisakė žemiškų malonių ir paskyrė savo gyvenimą Dievui ir Švč. Mergelei Marijai.

Po šv. Mišių klebonas Gediminas pakvietė į agapę bendruomenės namuose. Galėjome pasižiūrėti parodą, paragauti Krekenavos parapijiečių paruoštos karštos kopūstienės bei pavaišinti skanumynais iš savo lauknešėlių. Visiems buvo malonu kalbėtis, dalintis patirtais įspūdžiais. Bendravome su kraštiete Dievo Apvaizdos vienuole seserimi Loreta bei klebonu Gediminu.

Grįždami namo nutarėme aplankyti Panevėžio centrinėje ligoninėje besigydančią gydytoją vienuolę kazimierietę Valeriją.

Vlada Čirvinskienė,
Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija