2015 m. gruodžio 4 d.    
Nr. 45
(2165)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Maldų ir darbų dienos

Kun. Antano Ivanausko
kapas nuolat puošiamas gėlėmis

Sofija Ivinskienė, atvykusi
iš Kaltinėnų, visada užsuka prie šalia
Šilalės bažnyčios esančio Lurdo

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintieji, vadovaujant klebonui kan. dr. Algiui Genučiui, padedant jo pagalbininkams vikarams Mindaugui Aleknai ir Vaidotui Vitei, spalio ir lapkričio mėnesiais galėjo pasidžiaugti įvairiais renginiais bažnyčioje. Darniai giedojo Šilalės parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko. Spalio vakarais, po vakarinių pamaldų, buvo kalbamas Rožinis, čia kartu su suaugusiais buvo ir jaunimas. Parapijos Marijos legionas kartu su kunigais lankė Šilalės ligoninėje besigydančius ligonius. Kunigai klausė išpažinčių, o legionieriai kartu su ligoniais meldėsi, juos guodė, ramino, kvietė pasitikėti Dievu.

Visų Šventųjų šventės vakarą vyko gedulinės pamaldos už mirusiuosius. Vėlinių Oktavoje aukotos šv. Mišios už mirusiuosius, pasimelsta prie šventoriuje palaidotų kunigų kapų ir Šilalės kapinėse. Lapkričio 15-ąją paminėtos 14 metų Šilalėje klebonavusio kun. Antano Ivanausko (1921 09 20–1946 03 17–2005 11 22) 10-osios mirties metinės. Kun. A. Ivanauskas daug vargęs ir kentėjęs tremtyje, tolimame Sibire, giliose ir tvankiose Intos šachtose kasęs akmens anglį ir vos nežuvęs, bet Dievo Apvaizdos dėka vėl sugrįžęs į Lietuvą tęsė kunigystę Kaliningrado, Kretingos, Mosėdžio, Kulių, Rietavo ir Spraudės parapijose. Su šilališkiais bendravęs 14 metų kun. A. Ivanauskas atgulė amžinam poilsiui Šilalės bažnyčios šventoriuje. Pasimelsta už mažutėlius vaikelius (taip jis juos vadino) mylėjusį kun. A. Ivanauską, ne tik jam skirtose šv. Mišiose, bet ir prie jo kapo. Jo pagerbime dalyvavo jo giminaičiai, bičiuliai, nemažai šilališkių, o bažnyčios choras pagiedojo giesmę „Viešpaties angelas“.

Daugelį šilališkių ir atvykusių iš toliau stebina klebono kan. dr. A. Genučio darbštumas. Šią vasarą suspėta atnaujinti įėjimus į bažnyčią, jie gražiai iškloti trinkelėmis, pagražinta visa bažnyčios išorė, atnaujinti baltieji šventovės papuošimai. Bažnyčioje irgi atlikta visokių darbų. Renovuotoje zakristijoje atlikti dažymo darbai, akis džiugina puikūs ir spalvingi vitražai. Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia klebono rūpesčiu atjaunėjo savo išore ir vidumi. Įspūdingai atrodo kryžiai, koplytstulpiai, esantys šventoriuje ir prie klebonijos. Bažnyčios aplinka nuolat tvarkoma, rūpestingai prižiūrima. Reprezentacinė Šilalės parapijos vieta – klebono kan. dr. A. Genučio iniciatyva pastatytas Lurdas – jau tapo šilališkių traukos centru. Jis nuolat lankomas ne tik šilališkių, bet ir svečių.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija