2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Didingoje bažnyčioje – didingi atlaidai

Koncerto dalyviai su Rietavo klebonu
kun. Antanu Gutkausku (viduryje)
ir atlaidus vedusiu kun. Česlovu
Degučiu. Priekyje (su juoda varlyte) –
jų vadovas Ivanas Goldenbergas.
Dešinėje – mėlynu kostiumu vilkintis
koncerto iniciatorius Kornelijus Pukinskis

RIETAVAS. Rugpjūčio 7-ąją, sekmadienį, per Porciunkulės atlaidus į didingą tarsi balta gulbė švytinčią Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, rinkosi ne tik šios parapijos tikintieji, bet ir iš toliau atvykusieji, netgi iš Vilniaus. Ši bažnyčia – unikali istorinė vertybė, kadaise padovanota didikų Oginskių, kurie rūpinosi rietaviškių dvasiniu bei kultūriniu lavinimu. Šiemet bažnyčia atlaidų dalyvius pasitiko ne tik savo grožiu švytinčia išore, bet ir šviesiomis spalvomis sušvitusiu vidumi. Šventovėje daug kas atnaujinta, restauruota. Klebonas kun. Antanas Gutkauskas savo darbštumu bei atsidavimu Rietavo parapijos tikinčiųjų dvasiniam, kultūriniam lavinimui, tarsi pratęsdamas anais laikais įdėtą triūsą, toliau rūpinasi visaip turtindamas, puošdamas unikalų istorinį palikimą. Tai – didžiulė vertybė, kuria džiaugiasi dabartinė rietaviškių karta. Pasak klebono kun. A. Gutkausko, tas anų laikų palikimas – didinga Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia – ir būsimoms kartoms turi būti pagrindinis dvasinis bei kultūrinis šio krašto žmonių traukos centras.


Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Titulinė šventė

Klebonas kun. Rimantas
Žaromskis su Maldos į Dievo
Gailestingumą grupės nariais

TYTUVĖNAI. Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčioje vyko titulinė šventė. Ji prasidėjo rugpjūčio 2 dieną. Dievo Gailestingumo maldos grupės gimtadienis rugpjūčio 5 dieną, o grupė jį švenčia kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį ir skiria savo maldas permaldauti už žmonių ir pasaulio nusikaltimus. Dievo Gailestingumo maldos grupė mini aštuonerių metų sukaktį. Dabar joje yra 76 nariai, o amžinybėn iškeliavo 12. Tesiilsi ramybėje!

Parapijos atlaidai vyko sekmadienį, rugpjūčio 7 dieną. Šie metai yra jubiliejiniai. Sukanka 80 metų nuo Porciunkulės Angeliškos bažnytėlės atstatymo Asyžiuje. Tada šv. Pranciškui apsireiškė Kristus ir liepė atstatyti bažnyčią. Maldininkas, užsivilkęs milinę, persijuosęs virve, paliko turtingų tėvų namus ir išėjo atstatyti Kristaus bažnyčios: rideno akmenis, kartu su kitais mūrijo. Pabaigęs nuvyko pas Šventąjį Tėvą paprašyti, kad skirtų atlaidus. Jis išklausė ir skyrė visuotinius atlaidus tiems, kas aplankys šią šventovę būdamas malonės būsenos, pasimeldęs Šventojo Tėvo intencija. Tačiau egzistavo tik viena bažnyčia ir visi norintys negalėjo pelnyti tų atlaidų, todėl vėliau rugpjūčio 2-ąją atlaidai buvo suteikti visoms bažnyčioms.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Rožinio mylėtojų kongresas

Šv. Mišių aukojo Panevėžio vyskupas Linas
Vodopjanovas OFM (dešinėje) ir kunigai

Salakas. Rugpjūčio 6 dieną Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijoje įvyko dvyliktasis Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas „Sveika, Gailestingumo Motina“. Į šią šventę atvyko Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, beje, Gyvojo Rožinio draugijos narys ir jos aktyvus palaikytojas, ir dvylika kunigų. Susirinko daugiau nei tūkstantis Gyvojo Rožinio maldininkų iš įvairių Lietuvos vietų. Iš Panevėžio vyskupijos Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio, Utenos, Panevėžio–Krekenavos ir Zarasų dekanatų atvažiavo daugiau kaip 800 dalyvių, dar apie 200 svečių atvyko iš dvylikos Vilniaus arkivyskupijos Vilniaus miesto parapijų, iš Dūkšto, iš Kauno arkivyskupijos Jonavos ir Ukmergės dekanatų, iš Kaišiadorių vyskupijos ir iš Šiaulių vyskupijos Šiaulių miesto ir Tytuvėnų parapijas. Vyskupai ir organizatoriai džiaugėsi tokia dalyvių gausa.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Bažnyčios jubiliejaus šventė

Iš kairės: Pabaisko klebonas
kun. Rimantas Laniauskas, Kauno
arkivyskupas Lionginas Virbalas
ir Pabaisko bendruomenės
pirmininkė Rasuolė Amankavičienė

PABAISKAS. Rugpjūčio 14-ąją parapijiečiai minėjo pirmosios bažnyčios 580-ąsias ir dabartinės Švč. Trejybės bažnyčios 180-ąsias metines. Renginį, kuriame dalyvavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, organizavo Pabaisko kaimo bendruomenė, rėmė Ukmergės rajono savivaldybė, prisidėjo seniūnija. Miestelio centre daugėjo automobilių, jie buvo rikiuojami tvarkingai, kad netrukdytų kitiems. Bažnyčios link pėsčiomis ėjo daug parapijiečių. Bet štai kažko sujudo juodus drabužius dėvintys vyrai. Dingtelėjo mintis: „Nejaugi arkivyskupui reikalinga apsauga, gal kas jam grasino?“ Pasirodo, rūpintasi Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės saugumu. Kauno arkivyskupas L. Virbalas iš automobilio išlipo su šypsena veide. Aukštąjį svečią sutiko Pabaisko klebonas, kun. teol. lic. Rimantas Laniauskas. Giesmėmis prie šventoriaus vartų pasitiko Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras „Ave vertum“ (vadovas – Vydmantas Ruzgys).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija