2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Titulinė šventė

Klebonas kun. Rimantas
Žaromskis su Maldos į Dievo
Gailestingumą grupės nariais

Atnešamas Dievo Gailestingumo paveikslas

TYTUVĖNAI. Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčioje vyko titulinė šventė. Ji prasidėjo rugpjūčio 2 dieną. Dievo Gailestingumo maldos grupės gimtadienis rugpjūčio 5 dieną, o grupė jį švenčia kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį ir skiria savo maldas permaldauti už žmonių ir pasaulio nusikaltimus. Dievo Gailestingumo maldos grupė mini aštuonerių metų sukaktį. Dabar joje yra 76 nariai, o amžinybėn iškeliavo 12. Tesiilsi ramybėje!

Parapijos atlaidai vyko sekmadienį, rugpjūčio 7 dieną. Šie metai yra jubiliejiniai. Sukanka 80 metų nuo Porciunkulės Angeliškos bažnytėlės atstatymo Asyžiuje. Tada šv. Pranciškui apsireiškė Kristus ir liepė atstatyti bažnyčią. Maldininkas, užsivilkęs milinę, persijuosęs virve, paliko turtingų tėvų namus ir išėjo atstatyti Kristaus bažnyčios: rideno akmenis, kartu su kitais mūrijo. Pabaigęs nuvyko pas Šventąjį Tėvą paprašyti, kad skirtų atlaidus. Jis išklausė ir skyrė visuotinius atlaidus tiems, kas aplankys šią šventovę būdamas malonės būsenos, pasimeldęs Šventojo Tėvo intencija. Tačiau egzistavo tik viena bažnyčia ir visi norintys negalėjo pelnyti tų atlaidų, todėl vėliau rugpjūčio 2-ąją atlaidai buvo suteikti visoms bažnyčioms.

Kristus šv. Pranciškui liepė atnaujinti ne tik išorinę, bet ir dvasinę Bažnyčią. Tad jis išėjo skelbti Kristaus Evangelijos visam pasauliui, pamokslavo žmonėms, paukščiams, žuvelėms – visai Dievo kūrinijai. Taip pranciškonų dvasia išplito po visą pasaulį, pranciškonų ir pranciškonių vienuolijų yra ir Lietuvoje.

Tytuvėnuose, Valavičių pastatytoje bažnyčioje, buvo įkurdinti bernardinai, kurie skleidė savo dvasinę veiklą, bet 1864 metais vienuolynas buvo uždarytas, vienuoliai areštuoti arba pabėgo, o parapijiečiai saugojo šventovę. Ji, nors nuo laiko bei įvairių negandų nukentėjo, ir dabar džiugina vietinius ir atkeliavusius piligrimus savo grožiu, meno vertybėmis, yra graži ir gyva. Ačiū Viešpačiui už tai!

Dievo Gailestingumo maldos grupė Porciunkulės šventę pradėjo įprastinėmis maldomis į šv. Faustiną. Justina Viržintienė skaitė šv. Pranciškaus „Saulės himną“, moterys pagiedojo „Marijai Angelų Karalienei“, „Jėzaus Širdžiai“, „Marija, laimink mus“, Dievo Gailestingumo himną. Šv. Mišias maldos grupės intencijomis aukojo klebonas kun. Rimantas Žaromskis. Jis pašventino ir Dievo Gailestingumo paveikslą. Dėkojame klebonui už tai, kad maldos grupė dabar turės originalo kopiją.

Po šv. Mišių bažnyčios patarnautojas nunešė paveikslą, kurį su giesme lydėjo grupės nariai į parapijos namus ir pakabino į paruoštą altorėlį. Seniūnas Romas Čerkauskas irgi dalyvavo šioje šventėje bei ją įamžino. Dėkojame jam.

Trumpai susikaupėme maldai prie pašventinto paveikslo ir sėdome prie arbatos ir vaišių. Po darbų užsuko ir klebonas. Visi šiltai bendravome. Dėkojome mūsų sielų ganytojui už maldos grupės palaikymą, paramą, nuoširdumą, už visus jo gerus darbus. Teatlygina jam Gailestingasis Jėzus ir tegloboja Mergelė Marija! Dėkoju moterims už pagalbą, o visiems susirinkusiems, kurie nepabūgo tądien žaibų ir audros, – už dalyvavimą ir malonų bendravimą.

Rozalija Rimkutė,
Maldos į Dievo Gailestingumą grupės vadovė

Romo Čerkausko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija