2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Žolinės šventė mums leidžia pažvelgti į dangų

Popiežius Pranciškus pirmadienį pasveikino su Žoline, Marijos ėmimo į dangų liturgine iškilme, ypatingai Marijos globai pavedė gyvenimo naštos prislėgtas moteris ir prašė susipratimo ir santarvės visur, kur pasaulyje nuo karų kenčia nekalti žmonės. Šventasis Tėvas kalbėjo Marijos ėmimo į dangų iškilmės „Viešpaties Angelo“ maldos susitikime Šv. Petro aikštėje. Marija buvo pirmoji, įtikėjusi Dievo Sūnų ir priimta į dangų su siela ir kūnu. Pirmiausia Marija priėmė į savo rankas ir nešiojo Jėzų, kai jis buvo dar kūdikis. Ji yra pirmoji, kurią Jėzaus priėmė į savo rankas, kad būtų įvesta į amžinąją Tėvo Karalystę. Marijai, nuolankiai ir paprastai tolimo Romos imperijos kaimo mergaitei, kaip tik todėl, kad priėmė Evangeliją ir pagal ją gyveno, Dievas leido būti amžinybėje greta Sūnaus. Būtent šitaip Viešpats numeta nuo sostų galiūnus ir išaukština mažuosius. Marijos ėmimas į dangų yra gilus slėpinys, kuris svarbus kiekvienam iš mūsų ir mūsų ateičiai. Marija pirmoji žengia keliu, kuriuo eina visi, kurių gyvenimas krikštu susietas su Jėzumi taip, kaip Marijos gyvenimas susijęs su Juo. Ši šventė mums leidžia pažvelgti į dangų, leidžia išvysti naują dangų ir naują žemę, Kristaus priskėlimą iš numirusių ir galutinę pergalę prieš blogį. Todėl nuolankios Galilėjos mergaitės džiugesys, išsakytas „Magnificat“ giesmėje, pavirto visos žmonijos giesme. Žmoniją pradžiugino galėjimas pamatyti Viešpatį, nusilenkusį prie visų vyrų ir moterų, nuolankių kūrinių, kad visus pasiimtų į dangų. Viešpats nusilenkia prie nuolankiųjų, kad juos pakeltų, kaip girdėjome Marijos giesmėje „Magnificat“. Ji mums leidžia prisiminti daug skaudžių nūdienos situacijų, ypač gyvenimo naštos, prievartos siaubo prislėgtų moterų, galiūnų piktnaudžiavimu paverstų vergėmis, mergaičių, verčiamų dirbti nežmoniškus darbus, moterų, dėl vyrų godumo priverstų pasiduoti kūnu ir dvasia. Šioms moterims kuo greičiau tepriartėja taikos, teisingumo ir meilės gyvenimo pradžia, laukiant dienos, kai galutinai pasijus apkabintos rankų, kurios jų nežemina ir švelniai padeda eiti gyvenimo keliu dangaus link. Marija, daug gyvenime iškentėjusi mergaitė ir moteris, mums primena visas daug kenčiančias moteris. Prašykime Viešpatį, kad paimtų jas į savo rankas, nuvestų gyvenimo keliu ir išlaisvintų iš vergystės, sakė popiežius Pranciškus.

Po maldos Popiežius prisiminė nuo karų kenčiančius nekaltus žmones, ypač Afrikoje. „Taikos karalienei, kurią šiandien kontempliuojame dangaus šlovėje, norėčiau dar kartą pavesti baimę ir kančias žmonių, daug kur pasaulyje tapusių nekaltomis nesiliaujančių konfliktų aukomis. Mintyse turiu Kongo Demokratinės Respublikos Šiaurės Kivu regiono gyventojus, neseniai pakirstus naujų žudynių, kurios vyksta gėdingoje tyloje, net nepatraukdamos mūsų dėmesio. Jie yra dalis visų tų nekaltų žmonių, kurių pasaulis nemato. Marija teišprašo visiems supratimą ir santarvės troškimo jausmus“, – linkėjo popiežius Pranciškus.

Popiežius pasveikino su Marijos ėmimo į dangų iškilme visus, atėjusius į Šv. Petro aikštę su juo sukalbėti vidudienio maldą ir gauti Žolinės Apaštališkąjį palaiminimą, palinkėjo gražios šventės visiems, kurie šią dieną buvo poilsio vietose, visiems, negalėjusiems išvykti atostogų, ypač ligoniams, vienišiems ir asmenis, kurie šiomis švenčių dienomis užtikrina bendruomenei būtinas paslaugas.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija