2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Žolinės atlaidai Krekenavoje ir Pivašiūnuose

Krekenava ir Pivašiūnai – pagrindinės Marijos šventovės Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijose – nuo seno garsėja kasmet vykstančiais piligrimų iš visos Lietuvos sulaukiančiais Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidais.

Šiemetiniai Žolinės atlaidai Krekenavos šventovėje vyko rugpjūčio 13–15 dienomis. Šeštadienį melstasi už ligonius ir gydytojus, už slaugytojus ir „Caritas“ darbuotojus bei savanorius. Sekmadienį buvo meldžiamasi už šeimas ir jaunimą. Rugpjūčio 15-ąją, švenčiant Gailestingumo metų Marijos ėmimo į dangų iškilmę, buvo paminėtos 90-osios Panevėžio vyskupijos įkūrimo metinės. Panevėžio vyskupiją kartu su Telšių, Vilkaviškio, Kaišiadorių vyskupijomis ir Kauno arkivyskupija įkūrė popiežius Pijus XI 1926 metais paskelbta bule „Lituanorum gente“.


Marijos diena

Rugpjūčio 13-ąją Kauno arkivyskupijos parapijų bei kitų Lietuvos vyskupijų tikintieji lankėsi Šiluvoje ir šventė Marijos dieną. Piligrimams patarnavo Raseinių dekanato kunigai. Šią dieną Šiluvoje buvo susirinkę ir Šiluvos Marijos draugijos nariai. Jono Pauliaus II namuose vyko draugijos susirinkimas, o jos narius pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje buvo švenčiama arkivyskupo vadovaujama Eucharistija. Ją transliavo „Marijos radijas“, o jo klausytojų, rėmėjų, geradarių intencijomis šv. Mišių metu meldėsi programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. Giedojo Viduklės parapijos choras. Eucharistiją pradėdamas arkivyskupas kvietė dėkoti už praėjusį laiką, už skaudesnius ir džiugesnius gyvenimo įvykius, ypač už praėjusias Pasaulio jaunimo dienas, ir melsti Mergelės Marijos užtarimo ateičiai. Ganytojas pasveikino bei pakvietė melstis už arkivyskupijos kunigus Juozą Čičirką, Norbertą Martinkų Giedrių Maskolaitį, mininčius įvairias amžiaus sukaktis, be to, nuolankiai paprašė malda lydėti ir jo tarnystę arkivyskupijoje – vyskupu buvo įšventintas rugpjūtį, prieš trejus metus. Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog atvykusieji į Šiluvą dažniausiai prašo Marijos užtarimo, grąžinti sveikatą, nes liga suvaržo, atima iš žmogaus dalį gyvenimo, o kai kada ir jį patį. „Dievas yra gyvybės Viešpats. Juk Jis įkvėpė gyvybės planą, kad žmogus būtų gyvas. Dievas gydo ir teikia gyvybę. Jis yra gyvųjų Dievas“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Jėzus atėjo į žemę, kad kiekvienas turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų (plg. Jn 10). Jėzus ne vienam mirusiajam grąžino gyvybę. O Marija, Jėzaus Motina, yra gyvųjų Motina. Per pirmąją Ievą pas gyvuosius atėjo mirtis, per antrąją Ievą – Mariją – pas mirtinguosius  atėjo gyvenimas. Ganytojas įspūdžiais iš Baltojo akmens šventovės Italijos pietuose paliudijo Marijos užtarimo galią – apie ją byloja įspūdinga ten esanti pagijusių žmonių padėkos ženklų (netgi ramentų) galerija. „Dievas nori laikyti mus gyvus ir sveikus“, – sakė arkivyskupas, darsyk atkreipdamas dėmesį į šv. Mišių skaitinį: „Aš netrokštu nė vieno mirties, – tai Viešpaties Dievo žodis“ (Ez 18, 32). Dievas yra geras ir gailestingas, Jis nėra abejingas tam, kaip gyvename. Tačiau ko reikia, kad mes gyventume? Šventasis Raštas, ganytojo žodžiais tariant, nuolat ragina atsiversti. Kad turėtume gyvenimą, Viešpats kviečia atsiversti iš pykčio, pavydo, puikybės ir nori pagydyti. „Ar leisimės, kad Dievas gydytų ir mes gyventume?“ – šiuo klausimu baigė homiliją arkivyskupas.


Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos

Liepos 18–20 dienomis Telšiuose vyko trijų dienų Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos, kurias vedė Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos klebonas kun. teol. lic. Ričardas Doveika. Jis su dvasininkais visas tris dienas gvildeno aktualias temas, kalbėjo apie kunigo misiją Bažnyčioje bei visuomenėje, dalinosi savo asmenine patirtimi, vadovavo Švč. Sakramento adoracijoms, sakė pamokslus šv. Mišių metu. Paskutinę rekolekcijų dieną šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė buvęs Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Jis pasidalino įžvalgomis iš tos dienos Dievo Žodžio skaitinių ir pasidžiaugė tarnystės metais Telšių vyskupijoje, patirtimi, bendravimu su kunigais bei tikinčiaisiais.

Po šv. Mišių padėkos žodį rekolekcijų vedėjui tarė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, o Telšių vyskupijos kunigų vardu už drauge praleistus metus naujajam Panevėžio vyskupijos vyskupui padėkojo, sveikino ir atminimui Rūpintojėlį įteikė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija