2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Išeivijos padangėje

Vašingtono Šiluvos koplyčioje atidaryta paroda

Grupė Šiluvos koplyčios
jubiliejaus komiteto narių
su Lietuvos Seimo pirmininke
Loreta Graužiniene (centre),
Kultūros ministru Šarūnu
Biručiu ir Užsienio reikalų
ministru Linu Linkevičiumi

Birželio 30 dieną Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Nacionalinėje Šventovėje Bazilikoje Vašingtone atidaryta lietuviška paroda, ruošiantis Šiluvos koplyčios 50 metų sukakties paminėjimui, vyksiančiam spalį. Priėmimą organizavo Šiluvos koplyčios jubiliejaus komitetas drauge su Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone. Iškilmėje dalyvavo Jungtinėse Valstijose lankęsi garbės svečiai iš Lietuvos – Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Kultūros ministras Šarūnas Birutis. Dalyvavo Jungtinės Karalystės generalinis konsulas Deividas Hantas (David Hunt), Europos Sąjungos bei Slovakijos ambasadų atstovai, daug Vatikano atstovybės narių, buvęs Amerikos kongresmenas Bilas (Bill) Sarpalius ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas.

Vašingtono arkivyskupijos generaliniam vikarui vyskupui Beriui Knestatui (Barry Knestout) sukalbėjus maldą, Šiluvos koplyčios jubiliejaus komiteto pirmininkas Viktoras Nakas padėkojo Bazilikos rektoriui prelatui Valteriui Rosiui (Walter Rossi) ir jo štabui už paslaugas. Prel. V. Rosio vardu priėmimo dalyvius pasveikino bazilikos piligrimysčių direktorius mons. Vitas Buonanas (Vito Buonnano).

Garbės svečius iš Lietuvos tarti žodį kvietė Lietuvos Respublikos ambasadorius Vašingtone Rolandas Kriščiūnas. Seimo pirmininkė L. Graužinienė atkreipė dėmesį į simbolinę koplyčios reikšmę, Lietuvai išgyvenant sunkius sovietinės valdžios metus, o vėliau – viltingą nepriklausomybės atstatymo laikotarpį. Ji palinkėjo jubiliejaus komitetui pasiekti visus savo tikslus ir pasidalino asmenine patirtimi, kai jos maldos į Šiluvos Mergelę Mariją buvo išklausytos. Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius ir Kultūros ministras Š. Birutis pabrėžė koplyčios politinę bei kultūrinę reikšmę, vienijant Lietuvos ir išeivijos gyventojus.

Apie menines Šiluvos koplyčios ypatybes jausmingai kalbėjo Bazilikos archyvarė ir kuratorė dr. Džeraldina Roling (Geraldine Rohling). Ji nurodė Nacionalinės bazilikos ryšį su atskirų tautų koplyčiomis ir šv. Pauliaus palyginimu, kad visuotinė Bažnyčia yra vieningas Kristaus kūnas, turintis daug narių. Apie koplyčios įsteigimo istoriją ir menininkus, suprojektavusius jos interjerą, kalbėjo jubiliejaus komiteto narė dr. Jūratė Maciūnas-Landwehr, kuri kartu su dr. D. Roling ir mons. Rolandu Makricku, dirbančiu Vatikano Apaštalinėje Nunciatūroje Vašingtone, organizavo parodą.

Programai baigiantis, visus pradžiugino Vašingtono apylinkės lituanistinių mokyklų vaikučiai, kurių daugelis šį pavasarį priėmė Pirmąją Komuniją. Jie giedojo giesmę „Palaimink, o Marija“, vadovaujant muzikos mokytojai Viktorijai Zaborienei.

Jubiliejaus komiteto pirmininkas V. Nakas po oficialios dalies pakvietė visus pasivaišinti ir apžiūrėti parodos religinius ir tautinius eksponatus, kuriuos paskolino Lietuvos ambasada, Baltimorės lietuvių muziejus ir vietiniai lietuviai. Parodoje eksponuojami rūpintojėliai ir koplytstulpiai, geležiniai kryžiai, tautiniai rūbai, informacija apie Šiluvos Marijos šventovę Lietuvoje ir koplyčios įsteigimą Vašingtone.

Parodos atidaryme buvo daugiau kaip 100 svečių. Jį filmavo ir LRT (Lietuvos radijas ir televizija) laidos „Tapatybė LT“ žurnalistai.

Paroda bus eksponuojama iki lapkričio 27 dienos, o iškilmingos jubiliejinės padėkos šv. Mišios vyks spalio 9 dieną, sekmadienį. Bazilikos tarnautojų paskaičiavimu, šventovę kasmet aplanko maždaug milijonas žmonių.

Kristina Nakienė

Danos Rene Bauler Bowle nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija