2016 m. spalio 7 d.    
Nr. 37
(2205)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Žvilgsnis į Kryžių ir save tikėjimo akimis

Žmonės džiaugėsi bendryste

SUOSTAS. Rugsėjo 14 dieną bažnyčia minėjo Šv. Kryžiaus išaukštinimą. Sekmadienį ši Kryžiaus triumfo iškilmė buvo švenčiama Suosto bažnyčioje, vyko tituliniai bažnyčios vardo atlaidai. Mažai kas tikėjo, kad 2001 metais sudegusi Suosto bažnyčia bus atstatyta. Bet parapijos žmonės savo maldomis, aukomis ir darbu įrodė, kad tikėjimo galia gyv,a – nepraėjo ir dešimtmetis, ir sudegusios bažnytėlės vietoje iškilo nauja, kuri buvo pašventinta 2007 metais.

Apaštalas Paulius rašo: „Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė“ (1 Kor 1, 18). Kodėl kryžius visiems krikščionims yra toks svarbus? Ši prasminga šventė Suoste – dar vienas bažnyčios bandymas atverti žmonėms akis, kad suklaupę po kryžiumi pagaliau ištartume: „Viešpatie, pasigailėk manęs, nusidėjėlio. Buvau per daug užsiėmęs kitais bereikšmiais reikalais, kad suprasčiau tikrąją Tavo aukos prasmę“.


Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Paminklas partizanui

Paminklą partizanui Bronislovui
Stašiui šventina vyskupas
emeritas Jonas Kauneckas

KRIKLINIAI. Rugsėjo 17 dieną Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kartu su Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonu kun. Domingo Avellaneda IVE aukojo šv. Mišias už žuvusį partizaną Bronislovą Stašį ir Lietuvos partizanus. Šv. Mišiose vyskupas pašventino naują Kriklinių bažnyčios vyno aukojimo taurę. Dalyvavo Pasvalio tremtiniai ir šauliai su vėliavomis, žuvusiojo sesuo Janina Stašytė iš Kriklinių, giminės, aplinkinių kaimų gyventojai, Panevėžio žygeiviai.

Prieš šv. Mišias buvo uždegtos žvakės prie Stašių šeimos kapo, prie paminklo Vyčio apygardos partizanams ir Karo, pokario ir tremties aukoms atminti skirtų paminklų bažnyčios šventoriuje.


Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Kunigo šimtmečiu paženklinti atlaidai

Kun. Steponas Galvydis įamžintas
svėdasiškio Jono Kasčio raižinyje

SVĖDASAI. Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį, bažnyčioje švęsti tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, paminėtas iš šios parapijos kilusio ilgamečio Traupio parapijos klebono kun. Stepono Galvydžio (1916 10 05–1941 01 26–1999 03 20) gimimo šimtmetis. Skambant varpams, aidint choro giesmei, spalvinga vėliavų šilku šnaranti eisena apjuosė šventovę. Priekyje žengė sidabru spindintį kryžių nešantis nepailstantis maršalka Antanas Stasiškis. Iškilmingoms pamaldoms vadovavo kun. S. Galvydžio dvasios vaikai – Mielagėnų parapijos klebonas kun. Marijonas Savickas, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios vikaras kun. Rimantas Kaunietis bei vietinis klebonas kun. Vydas Juškėnas. Pamoksle kun. R. Kaunietis linkėjo Šv. Dvasios dovanų lietaus, pasitikėti Dievu, gyventi sekant Evangelija, būti vieningiems, nugalėti pyktį, ištiesti ranką gyventi krikščioniškoje vienybėje. Giedojo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios šlovintojų grupė. Nuskambėjus kun. S. Galvydžio parašytam Svėdasų himnui – istoriškai, kiek graudžiai bet daugiau viltingai giesmei: „Gyvuokite, klestėkite, brangieji mūsų Svėdasai...“, prasidėjo atmintinio valanda.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Minėjo bažnyčios jubiliejų, įamžino buvusį kleboną

Klebonas kun. Gintas Leonavičius
rodo seniūno padovanotą tautinę juostą
su įrašu „Betygalos bažnyčiai – 600 metų“

BETYGALA. Rugpjūčio 20 dieną paminėtas Šv. Mikalojaus bažnyčios 600 metų jubiliejus. Šv. Mišias už buvusius parapijos kunigus ir parapijiečius aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, šios parapijos klebonas kun. Gintas Leonavičius, Raseinių dekanato kunigai – dekanas Vytautas Paukštis, Erastas Murauskas ir Žygintas Veselka. „Visi suprantame, kaip nelengva pastatyti bažnyčią, bet kur kas sunkiau sutelkti aktyvią Bažnyčios bendruomenę. Jos šventumas kyla iš joje esančio Dievo. Ji šventa per savo steigėją Jėzų Kristų. Bažnyčia tarnauja žmogui, o žmogus – jai. Pasauliečiai pašaukti visuomenėje, šeimoje, kultūroje ieškoti Dievo karalystės. Padėti siekti šio tikslo yra Bažnyčios misija“, – homilijoje sakė arkiv. L. Virbalas SJ.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Tituliniai atlaidai ir bažnyčios jubiliejus

Grupė parapijiečių po šv. Mišių
prie Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios
su vysk. Jonu Kaunecku, kunigais Arvydu
Liepa ir klebonu Gintautu Jankausku

ARIOGALA. Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, buvo švenčiami ne tik tituliniai atlaidai, bet ir bažnyčios 600 metų jubiliejus. Pagrindinės šv. Mišios prasidėjo 10 valandą, jas aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo klebonas kun. Gintautas Jankauskas ir iš šios parapijos kilęs Sasnavos klebonas kun. Arvydas Liepa. Pradėdamas pamokslą vysk. J. Kauneckas džiaugėsi, kad didelio ir pasiaukojamo klebono kun. G. Jankausko rūpesčio dėka gražiai atnaujinta ir sutvarkyta bažnyčia, švenčianti reikšmingą jubiliejų. Vyskupas, kreipdamasis į maldininkus, kalbėjo: „Nors bažnyčia spindi visu grožiu, yra išpuoselėta, tačiau svarbiausi esate jūs, Ariogalos žmonės, ištikimi Kristaus liudijimui ir nuoširdžiai maldai. Tai jūs – Dievo šventovė, ja laikomas kiekvienas žmogus. Kas būtų iš bažnyčios, jei nebūtų jūsų?“ Vyskupas minėjo, kad kai kur, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, lietuvių emigrantų tėvų ir senelių statytos bažnyčios uždaromos, nugriaunamos. Bėga metai, ir jei tikinčiųjų neliks, joje niekas nesilankys, tokiai bažnyčiai pirmiausia iškils pavojus būti uždarytai. Vysk. J. Kauneckas priminė Šiaurės Afriką, kurioje prieš beveik 2000 metų gyveno krikščionys, kentėję už tai, kad tikėjo į Kristų. Dabar tose vietose krikščionių beveik nėra, o vyskupais paskirtieji augziliarai gauna simbolinį anksčiau čia veikusios bažnyčios titulą. Vyskupas sakė, kad istorija parodė, jog sugriūva visos imperijos, kurios niekina Dievą, kankina krikščionis. „Ar yra Romos imperija, kas liko iš sovietų imperijos?“, – klausė vyskupas ir prisiminė savo keliones patarnauti katalikams vokiečiams į bene dešimt kartų už Lietuvą didesnį Altajaus kraštą, kur tarybų valdžia buvo sunaikinusi tūkstančius bažnyčių ir cerkvių, o vieninteliai maldos namai buvo krašto sostinėje Barnaule. Tą darbą dariusi imperija žlugo, o dabartinė valdžia už biudžeto pinigus atstatinėja cerkves ir bažnyčias. Taigi gyvenimas be Dievo pasirodė esąs beprasmis. Ir ariogališkiams jubiliejiniais Dievo gailestingumo metais svečias linkėjo gyventi gerais artimo sielai ir kūnui darbais, tapti geresniems ir atlaidesniems. Šv. Mišių pabaigoje vyko eucharistinė procesija apink Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija