2016 m. spalio 7 d.    
Nr. 37
(2205)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Žvilgsnis į Kryžių ir save tikėjimo akimis

Žmonės džiaugėsi bendryste

Žmonės džiaugėsi galėję pasimelsti
ir susitikti gimines bei draugus

Kunigų Algio Neverausko (kairėje)
ir Ernesto Želvio (dešinėje)
padėka Utenos giesmininkams

Šv. Mišiose giedojo vokalinis ansamblis
„Laudate Dominus“ iš Utenos

Šv. Mišias aukoja kunigas Ernestas Želvys

Procesija

Mergaitės gėlių barstytojos

Koncertavo vokalinis
ansamblis „Miestelėnai“

SUOSTAS. Rugsėjo 14 dieną bažnyčia minėjo Šv. Kryžiaus išaukštinimą. Sekmadienį ši Kryžiaus triumfo iškilmė buvo švenčiama Suosto bažnyčioje, vyko tituliniai bažnyčios vardo atlaidai. Mažai kas tikėjo, kad 2001 metais sudegusi Suosto bažnyčia bus atstatyta. Bet parapijos žmonės savo maldomis, aukomis ir darbu įrodė, kad tikėjimo galia gyv,a – nepraėjo ir dešimtmetis, ir sudegusios bažnytėlės vietoje iškilo nauja, kuri buvo pašventinta 2007 metais.

Apaštalas Paulius rašo: „Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė“ (1 Kor 1, 18). Kodėl kryžius visiems krikščionims yra toks svarbus? Ši prasminga šventė Suoste – dar vienas bažnyčios bandymas atverti žmonėms akis, kad suklaupę po kryžiumi pagaliau ištartume: „Viešpatie, pasigailėk manęs, nusidėjėlio. Buvau per daug užsiėmęs kitais bereikšmiais reikalais, kad suprasčiau tikrąją Tavo aukos prasmę“.

Dar gerokai prieš šv. Mišių pradžią į išradingai Evaldo Timuko išpuoštą, saulės nutviekstą bažnyčią ir šventorių plūdo žmonės iš įvairių Biržų dekanato parapijų. Pasipuošę, besišypsantys žmonės, gėlės, rudens vaisiai, kažkokia ypatinga, meilės ir artumo aplinka žadėjo išskirtinę dvasios puotą. Ačiū Dievui, nusivilti neteko.

Šv. Mišių aukoje kun. Ernestas Želvys kvietė susirinkusius pažvelgti į save ir savo vidų. Ar tikrai širdimi suprantame besąlygišką, nesavanaudišką Dievo meilę mums ir visai kūrinijai? Ar suvokiame Kryžių kaip didžiulę Dievo malonę ir mūsų vidines žaizdas gydantį šaltinį? Susimąstyti apie savo gyvenimą kvietė ir pamoksle kunigo papasakota istorija apie Liuciferio sušauktą pasaulinį puolusių angelų kongresą, kuriame buvo duoti nurodymai, kaip sutrukdyti žmonėms atrasti gyvąjį Dievą. „Leiskime žmonėms vaikščioti į Bažnyčią, kalbėti apie Dievą, bet pavokime jų laiką, kad negalėtų užsimegzti tas mus žlugdantis ryšys tarp Jėzaus ir žmonių. Visais įmanomais būdais blaškykite žmones, nes jei tik tas ryšys įsigalės, mūsų valdžia žmonėms bus amžiams prarasta“, – kalbėjo Liuciferis. Ir čia pat šėtonas savo komandai duoda patarimus, kaip tai padaryti. Reikia sugundyti žmones išlaidauti ir pirkti, pirkti ir skolintis. Būtina įtikinki juos ilgiau dirbti, kad galėtų daugiau pirkti, kad negalėtų leisti laiko su savo vaikais, kad griūvančios šeimos nebesuteiktų užuovėjos ir poilsio nuo dienos vargų. Liepta įpratinti žmones klausytis radijo laidų ar muzikos, niekuomet namuose neišjungti televizoriaus ir kompiuterio, o jų pašto dėžutes pripildyti reklaminių laiškų, nuolaidų pasiūlymų, kišančių neišsipildančias viltis ir svajones. Tuos, kurie susirinks kartu skaityti Šventąjį Raštą ar diskutuoti apie savo tikėjimą, reikia užversti apkalbomis ir tuščiais plepalais, kad jie išsiskirstytų neramiomis sąžinėmis, suirzę ir susipriešinę. Akivaizdu, kad šis kongresas įkvėpė nupuolusius angelus, ir jie pasklido po visą pasaulį vykdyti šios naujos jiems patikėtos užduoties, stengdamiesi, kad krikščionys neberastų laiko ar noro stabtelėti ir vienumoje susitikti savo Kūrėją. „Ar velniui pavyko jo planas?“ – klausė kunigas ir paliko tai spręsti kiekvienam žmogui.

Po šv. Mišių susirinkusiems buvo išdalinta „Šeimos instituto“ ir „Artumos“ žurnalo parengta balsavimo Seime rezultatų apžvalga, skirta šeimos stiprinimo temai. Kun. Ernestas Želvys kvietė visus būti pilietiškai aktyvius ir Seimo rinkimuose balsuoti už tuos, kurie gina mūsų vertybes, už tuos, kuriems Dievas yra gyvenimo vertybė.

Šv. Mišiose giedojo Utenos vokalinis ansamblis „Laudate Dominum“ (vadovė – Ona Aleknavičienė), vargonavo Jonas Guogis. Bažnyčios šventoriuje po šv. Mišių lyrinėmis dainomis džiugino vokalinis ansamblis iš Biržų „Miestelėnai“ (vadovė – Jūratė Duderienė), vyko agapė, kurioje savo užaugintais obuoliais ir jų sultimis vaišino ūkininkė Birutė Rinkevičienė, troškiniu – germaniškietė Regina Ukrinienė.

Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas, Šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigai E. Želvys ir Povilas Bartkevičius šeimoms dalino medinius kryželius tam, „kad kiekvienas jį turėtų savo namuose ir širdyje nešiotųsi“, dėkojo visiems, padėjusiems surengti šią šventę ir prisidedantiems prie tikėjimo išsaugojimo.

Stasė Eitavičienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija