2016 m. spalio 7 d.    
Nr. 37
(2205)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Lietuvoje

Rugsėjo 12–14 dienomis LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas sukvietė susitikti Lietuvoje Europos lietuvių dvasininkus į kas antri metai vykstantį jų suvažiavimą, kurio metu ne tik susitinkama ir pasikeičiama informacija, bet ir meldžiamasi, bendraujama neformalioje aplinkoje.

Šįkart kaip ir paprastai suvažiavimas prasidėjo dvasininkų bendra malda – Eucharistijos šventimu Dievo Gailestingumo šventovėje su Vilniaus arkivysk. Gintaru Grušu ir jo padėjėju vysk. Arūnu Poniškaičiu.

Antrają dieną suvažiavimo dalyviai rinkosi Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje. Suvažiavimas buvo pradėtas bendra Valandų liturgijos Rytmetine malda, po jos vyko posėdžiai. Europos lietuvių sielovadai atstovavo dvasininkai iš jiems priskirtų šalių: kun. Egidijus Arnašius iš Airijos, kun. Petras Gucevičius iš Seinų, kun. Marius Talutis iš Punsko, kun. Oskaras Volskis iš Norvegijos, kun. Petras Tverijonas ir kun. Ramūnas Gerdauskas iš Jungtinės Karalystės, kun. Virginijus Grigutis iš Vokietijos, kun. Juan Carlos Escutero iš Islandijos, t. Algis Gudaitis SJ iš Latvijos, kan. Anupras Gauronskas iš Karaliaučiaus krašto, Tilžės. Dalyvavo broliai pranciškonai – kun. Gediminas Numgaudis OFM ir kun. Paulius Vaineikis OFM, vykdantys misijas Švedijoje, t. Antanas Saulaitis SJ, lankantis Suomijoje gyvenančius lietuvius, kun. Nerijus Vyšniauskas – gyvenančius Danijoje.

Aptarus dienotvarkės ir kitus organizacinius klausimus, pirmiausia buvo pasidalinta Popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai. Prelatas E. Putrimas kvietė atkreipti dėmesį į negatyvią daugelio Europos šalių nuostatą pabėgėlių atžvilgiu ir kaip turi šiuo klausimu elgtis katalikai.

Darkart pristatyta maldos už lietuvius visame pasaulyje diena. Lietuvos vyskupai paragino ją švęsti pirmąjį kovo sekmadienį. Ateinančiais metais ši diena kovo 5-ąją bus transliuojama iš Anglijos lietuvių Šv. Kazimiero parapijos. Kilo daug diskusijų, kaip praturtinti, labiau pabrėžti ir išgyventi gilesnę vienybę su daugelyje šalių paplitusiais lietuviais. Siūlyta rengti maldos vigilijas, išplatinti vieningą maldą ar net rengti tiesioginius maldos transliacijų tiltus, pasitelkiant į pagalbą „Marijos radiją“. Broliai pranciškonai pasiūlė labiau paskleisti žmonių liudijimus, kai jie džiaugiasi svečioje šalyje suradę Dievą ir tikėjimo bendruomenę. Tam labai gerai tiktų socialiniai tinklai, ypač populiarusis facebook. Susilaukė pritarimo mintis pirmąjį kovo penktadienį per pasaulinę „Motinos maldoje“ dieną pristatyti Lietuvą ir jos misijas įvairiose šalyse. Beje, pastebėta, jog vienybės už pasaulio lietuvius diena kai kuriose šalyse sutampa su lietuvių bendruomenės aktyviai organizuojamomis „Kaziuko mugėmis“, todėl reikia tikro krikščioniško sąmoningumo ir didelių pastangų, norint apginti krikščioniškas vertybes, nes tokiomis dienomis, kaip nebūtų liūdna, tikinčiųjų į bažnyčią susirenka mažiau nei eilinį sekmadienį... Yra rimta evangelizacinė ir pastoracinė užduotis sugrąžinti šventei tikrąją prasmę.

Posėdžio metu trumpai buvo aptartos katechezės programos ir skirtumai įvairiose parapijose bei poreikiai iš Lietuvos, pasikeista adresais siekiant pasidalinti turima medžiaga. Buvo prisimintas Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas, vykęs lygiai prieš dvejus metus, aptartos suvažiavimo temos ir įvykiai. Tėvas A. Saulaitis suvažiavimo dalyviams, diskutuojantiems apie mūsų misionierių atminimą, kaip bendraautorius padovanojo neseniai išleistą knygą „Lietuvių misijos Amazonėje“, kurios pabaigoje yra visų lietuvių misionierių sąrašas.

Suvažiavime pristatyta atskirų kraštų sielovada. Kiekvienas dvasininkas pasakojo apie savo krašto pastoracinę veiklą, pateikė skaičius, įvykius, tradicijas ir šiandienos iššūkius.

Pietų metu įvyko kiti du susitikimai. Vienas iš jų buvo su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstove prie LR Seimo, kuri supažindino dvasininkus su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla ir leidiniu „Pasaulio lietuvis“. Dr. Žygimantas Pavilionis skatino dvasininkus raginti savo parapijiečius ir lietuvius užsienyje balsuoti per LR Seimo rinkimus, nes tikrai yra mažai balsuojančių. Po pietų susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su Vilniaus katechetikos centro parengtomis katechezės vaikams ir jaunimui priemonėmis, išgirsti vyriausiojo policijos kapeliono kun. Algirdo Toliato pranešimą apie vis naujesnes prekybos žmonėmis formas ir net kliūtis, norint pažaboti šį tarp užsienio lietuvių (ir ne tik jų) išplitusį reiškinį, buvo pabendrauta su Bernardinai.lt žurnaliste Saulena Šiugždaite. Dienos programą vainikavo šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje.

Paskutinioji dvasininkų susitikimo diena buvo skirta piligrimystei į Šiluvos šventovę. Čia drauge su kitais atvykusiais kunigais ir vyskupais Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose buvo švenčiama Kunigų ir ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių diena. Buvo malonu, jog sakyti šv. Mišių homiliją buvo pakviestas iš Baltarusijos atvykęs vyskupas Tadeušas Kondrusevičius. Susitikimą su visais Šiluvon atvykusiais kunigais pratęsė bendravimas prie pietų stalo.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
užsienio lietuvių sielovados referentė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija