2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Bažnyčios priestato šventinimo iškilmės

Iš kairės: Merkinės dekanas
kun. dr. Robertas Rumšas,
Kaišiadorių vyskupas Jonas
Ivanauskas, Kaišiadorių
vyskupo generalvikaras
mons. dr. Algirdas Jurevičius

BABRIŠKĖS. Ši vietovė garsėja prasmingai puoselėjamomis senovės dzūkų tradicijomis, švenčiamomis Sekminėmis. Ypatingą asmenybės šviesą ir šilumą spinduliuojančio Babriškių, Senosios Varėnos ir Akmens bažnyčių klebono kun. Pranciškaus Čivilio dėka mažutė, bet labai jauki Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnytėlė daug tikinčiųjų sulaukia ir gana dažnai.

Saulėtą spalio sekmadienį Babriškėse buvo švenčiamos didelės iškilmės. Bažnytėlė negalėjo visų sutalpinti – į priestato šventinimo iškilmes suvažiavo ne tik babriškiečiai, parapijiečiai, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur. Visų geros valios žmonių dėka ir pastangomis graži akmeninė bažnytėlė vietoj senos medinės zakristijos pasipuošė nauju, iš akmenų ręstu priestatu, kurį pašventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Šventę savo dalyvavimu ir giedojimu pagerbė maestro Virgilijus Noreika, kasmet dalyvaujantis su žmona Loreta, kiti garbūs svečiai.


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Naujai suvokta pareiga – melstis už kunigus

Šv. Mišioms ir Šv. arkangelo
Mykolo atlaidams vadovauja
kardinolas Audrys Juozas Bačkis

BIRŽAI. Šv. arkangelo Mykolo atlaidus Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji šiemet šventė ypač pakiliai. Kunigų rūpesčio dėka bažnyčioje lankėsi neeiliniai iškilmių svečiai: šv. Mišias aukoti maloniai sutikęs Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Nukryžiuotojo Kristaus seserys iš Vilniaus, Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios grigališkojo choralo studijos „Schola Cantorum de Regina Pacis“ giesmininkai. Homilijoje Jo Eminencija A. J. Bačkis kvietė tikinčiuosius sekti arkangelo Mykolo pėdomis – kovoti prieš blogį ir tamsybes, nepamiršti atiduoti Dievui garbę ir Jam padėkoti už gautas malones. Kardinolas priminė, kad turime dėkoti ir vienas kitam, savo tėvams, seneliams, artimiesiems. Dėkoti už gyvybę, kasdienę duoną, vaiko šypseną, rudens spalvas... Už įsteigtus ir mums paliktus sakramentus. „Krikštu tapome Dievo vaikais, kaip tas raupsuotasis šios dienos Evangelijoje grįžome į normalų gyvenimą. Bet ar visi pakrikštytieji ateina į bažnyčią švęsti Eucharistijos, ar dėkoja Dievui? – retoriškai klausė Ganytojas, primindamas, kad nedėkingumas Dievui yra didelė nuodėmė. – Dievas lieka ištikimas, net jei mes Jo išsižadame, nes savęs Jis negali išsiginti“, – apaštalo Pauliaus žodžius priminė kardinolas ir prašė tikinčiuosius melstis už kunigus, kuriuos Dievas pašaukė skelbti Jo žodį. „Tik šventas kunigas gali žmones vesti pas Dievą, o kad jis toks būtų, reikia jūsų palaiminimo ir maldų. Kartais kunigas jaučiasi kaip tyruose šaukiantis balsas, kurio niekas nenori klausytis“, – skaudžią tiesą išsakė kardinolas.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Klebono kunigystės 25-metis

Rugsėjo 25 dieną klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius
pašventino naująją Mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus skulptūrą, kurią
iš balto marmuro nukaldino
skulptorė Asta Vasilauskaitė
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

ŽALIAKALNIS. Rugsėjo 24-ąją, šeštadienį, 18 val. Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje buvo aukojamos padėkos šv. Mišios dėkojant Dievui už klebono 25 metų kunigystę. Prie altoriaus atėjo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kun. Ričardas Rutkauskas, kun. dr. Domininkas Valentis SSD, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, dekanas kun. Remigijus Čekavičius, Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Virginijus Kazaitis, Krakių Šv. apaštalo Evangelisto Mato parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus, Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Saulius Katkus, „Marijos radijo“ direktorius kun. Povilas Narijauskas, Šv. Antano Paduviečio parapijos altaristas kun. Juozas Čepėnas, Kristaus Prisikėlimo parapijos vikarai kun. Julius Grigonis ir kun. Linas Šipavičius. Eucharistijos liturgijai vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius, šv. Mišių pradžioje pakvietęs visus maldoje prisiminti ne tik kunigus, bet ir visus tuos, kurie jiems padėjo siekti kunigystės. Homiliją sakė kun. prof. dr. D. Valentis SSD, šiuo metu einantis sielovados tarnystę Vokietijoje: „Vienas labai protingas kunigas man kartą pasakė: „Kunigas turėtų pasakyti gerą pamokslą, kuriame turėtų Dievą girti ir velnią peikti“. Koks turėtų būti šis pamokslas? Lenkiu jūsų dėmesį į šio sekmadienio antrąjį tekstą – Pauliaus laišką Timotiejui. Jis buvo paskirtas kunigu. Koks privalėtų būti kunigas? Visų pirma švenčiausia jo pareiga yra skelbti Dievo žodį ir meilę Dievui, iškelti tikintiems brangiausią Dievo dovaną – Kristaus Kūną ir Kraują, – sakė kun. prof. dr. D. Valentis SSD. – Per išpažintį kunigas yra nusidėjėliams atrama, o Kristus, kaip nusidėjėlis, tyliai miršta už latrą. Kunigas privalo būti ir oratorius, ir rašytojas, ir mokytojas, ir statytojas – tokia jo pareiga. Jūs visi gerai žinote, kad kunigai yra žmonės. Kunigas yra žmogus, yra kilęs iš žmonių. Yra kunigų, stokojančių pagrindinių kunigiškų savybių. Jie kaip ir mes kartais yra šaltesnio būdo, kartais irzlūs, nepakantūs“. Pamokslininkas ragino atleisti savo kunigams. Juk jie yra kilę iš mūsų pačių ir turi tas pačias silpnybes, tuos pačius trūkumus. „Noriu prašyti jus – melskitės už kunigus, už mus!“ – prašė kun. prof. dr. D. Valentis SSD.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija