2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Bažnyčios priestato šventinimo iškilmės

Iš kairės: Merkinės dekanas
kun. dr. Robertas Rumšas,
Kaišiadorių vyskupas Jonas
Ivanauskas, Kaišiadorių
vyskupo generalvikaras
mons. dr. Algirdas Jurevičius

Babriškių Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčia su priestatu

Klebonas kun. Pranciškus
Čivilis šv. Mišiose

BABRIŠKĖS. Ši vietovė garsėja prasmingai puoselėjamomis senovės dzūkų tradicijomis, švenčiamomis Sekminėmis. Ypatingą asmenybės šviesą ir šilumą spinduliuojančio Babriškių, Senosios Varėnos ir Akmens bažnyčių klebono kun. Pranciškaus Čivilio dėka mažutė, bet labai jauki Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnytėlė daug tikinčiųjų sulaukia ir gana dažnai.

Saulėtą spalio sekmadienį Babriškėse buvo švenčiamos didelės iškilmės. Bažnytėlė negalėjo visų sutalpinti – į priestato šventinimo iškilmes suvažiavo ne tik babriškiečiai, parapijiečiai, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur. Visų geros valios žmonių dėka ir pastangomis graži akmeninė bažnytėlė vietoj senos medinės zakristijos pasipuošė nauju, iš akmenų ręstu priestatu, kurį pašventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Šventę savo dalyvavimu ir giedojimu pagerbė maestro Virgilijus Noreika, kasmet dalyvaujantis su žmona Loreta, kiti garbūs svečiai.

Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius ir Merkinės dekanas, klebonas, bažnytinės teisės daktaras kun. Robertas Rumšas. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie tikėjimo prasmę žmogaus gyvenime. „Krikšto metu mes gavome Dievo dovaną – tikėjimą. Ši Dievo dovana nepriklausoma nuo mūsų. Tačiau nuo mūsų priklauso, kaip mes su ja gyvename ir kiek mus tikėjimas veda per gyvenimą. Juk tikėjimas duoda gyvenimui visai kitą prasmę. Gyvenimo prasmė – gyventi tikėjime ir meilėje. Tikėjimas svarbus kančioje. Tikint net ir labai sunki kančia suteikia jėgų nepalūžti. Dievas nori, kad mes nepaklystume. Tikėjimas džiaugsme neleidžia žmogui apsvaigti. Tikėjimas jungia į bendruomenę. Vedami tikėjimo, jaučiame Dievo rūpestį, tai žadina kartu veikti, padaryti daug daugiau negu po vieną. Juk ir šį bažnyčios priestatą atnaujinote vedami tikėjimo. Linkiu būti drąsiems ir toliau dirbti prasmingus darbus“,– kvietė vyskupas.

Šv. Mišias papuošė ir ypatingą maldos nuotaiką savo giesmėmis sukūrė maestro V. Noreika, Monika ir Simona Juknevičiūtės, choristai bei vargonais grojęs Antanas Laugalys.

Vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugė gražiais ir dvasingais maldos namais, kurie kaskart aidi gyvu tikėjimu. „Dėkoju visiems už indėlį į Dievo namų atnaujinimą. Už tai ypatinga padėka Tau, kunige Pranciškau. Dėkojame už Tavo meilę ir gerumą, už nuolatinį rūpinimąsi žmonėmis. Visiems solistams, vargonininkui ir choristams dėkoju už profesionalų ir maldingą šv. Mišių papildymą. Dėl Jūsų jaučiamės kaip dangaus prieangyje. Ačiū visiems, brangieji, už šitą šventę“, – dėkojo vysk. J. Ivanauskas.

Po šv. Mišių klebonas kun. P. Čivilis dėkojo visiems šios parapijos rėmėjams ir pagalbininkams. Jis sakė, kad „šita diena parapijos metraštyje yra istorinė, įsimintina ir padrąsinanti. Tad reikia neabejoti ir drąsiai daryti gerus darbus. Tai tęskime juos drauge“. Atsidėkodamas visiems, kurie prisidėjo, kad priestatas būtų pastatytas, bei kitiems šios parapijos rėmėjams ir pagalbininkams už materialinius ir dvasinius nuopelnus, kun. P. Čivilis apdovanojo juos architekto Brunono Bakaičio sukurtais paauksuotais proginiais ženkleliais su Babriškių bažnyčios vaizdu. Nebuvo pamirštas nė vienas žmogus, bent mažą darbelį nuveikęs vardan parapijos. Tačiau didžiausia padėka už šį priestatą, kuris iškilo greičiau kaip per metus, o jam ręsti lauko riedulius aukojo vietiniai ūkininkai, o ir daugybę kitų prasmingų darbų – klebonui kun. P. Čiviliui. Kunigas nusipelno didžiausios pagarbos, nes po Bažnyčią jis sugeba pastatyti kiekvieno jį pažįstančio žmogaus širdyje, savo šviesa uždega ir kitus.

Po iškilmių bažnytėlėje rūpestingasis klebonas kunigas Pranciškus visus sukvietė į klebonijos sodelį pabendrauti ir pasivaišinti. Buvo visomis prasmėmis jautriai iškilminga diena, už kurią visi dalyvavusieji iškilmėse nuoširdžiai dėkoja gerbiamam kunigui Pranciškui.

Rūta Averkienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija