2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Naujai suvokta pareiga – melstis už kunigus

Šv. Mišioms ir Šv. arkangelo
Mykolo atlaidams vadovauja
kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Po knygos „Taip, laimingas“
pristatymo autografus dalija
ir palinkėjimus asmeniškai
kiekvienam išsako kardinolas
Audrys Juozas Bačkis

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio
susitikimas Biržų pilies Arsenalo
salėje su Biržų Šv. Jono Krikštytojo
parapijos tikinčiaisiais. Dešinėje –
Nukryžiuotojo Kristaus seserų
kongregacijos vyresnioji
s. Aldona Dalgėdaitė

Šv. arkangelo Mykolo atlaiduose
gieda svečiai iš Klaipėdos –
Marijos, Taikos Karalienės,
parapijos grigališkasis choralas.
Vadovas – Vidmantas Budreckis

BIRŽAI. Šv. arkangelo Mykolo atlaidus Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji šiemet šventė ypač pakiliai. Kunigų rūpesčio dėka bažnyčioje lankėsi neeiliniai iškilmių svečiai: šv. Mišias aukoti maloniai sutikęs Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Nukryžiuotojo Kristaus seserys iš Vilniaus, Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios grigališkojo choralo studijos „Schola Cantorum de Regina Pacis“ giesmininkai. Homilijoje Jo Eminencija A. J. Bačkis kvietė tikinčiuosius sekti arkangelo Mykolo pėdomis – kovoti prieš blogį ir tamsybes, nepamiršti atiduoti Dievui garbę ir Jam padėkoti už gautas malones. Kardinolas priminė, kad turime dėkoti ir vienas kitam, savo tėvams, seneliams, artimiesiems. Dėkoti už gyvybę, kasdienę duoną, vaiko šypseną, rudens spalvas... Už įsteigtus ir mums paliktus sakramentus. „Krikštu tapome Dievo vaikais, kaip tas raupsuotasis šios dienos Evangelijoje grįžome į normalų gyvenimą. Bet ar visi pakrikštytieji ateina į bažnyčią švęsti Eucharistijos, ar dėkoja Dievui? – retoriškai klausė Ganytojas, primindamas, kad nedėkingumas Dievui yra didelė nuodėmė. – Dievas lieka ištikimas, net jei mes Jo išsižadame, nes savęs Jis negali išsiginti“, – apaštalo Pauliaus žodžius priminė kardinolas ir prašė tikinčiuosius melstis už kunigus, kuriuos Dievas pašaukė skelbti Jo žodį. „Tik šventas kunigas gali žmones vesti pas Dievą, o kad jis toks būtų, reikia jūsų palaiminimo ir maldų. Kartais kunigas jaučiasi kaip tyruose šaukiantis balsas, kurio niekas nenori klausytis“, – skaudžią tiesą išsakė kardinolas.

Šv. Mišių pabaigoje kalbėjusi Lietuvių katalikų mokslo akademijos bendradarbė dr. Rima Malickaitė jautriai ir įtaigiai kvietė tikinčiuosius atverti širdį gerumui, meilei ir priimti kunigus kaip savo šeimos narius, nes „mums visiems svarbu turėti namus, o kunigo tarnystės vieta yra jo namai“.

Po šv. Mišių Biržų pilies arsenalo salėje įvyko visuomenės susitikimas su kardinolu A. J. Bačkiu, Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresniąja Aldona Dalgėdaite. Jame dalyvavo ir nemažai kaimynų – pasvaliečių.

25 metus šalia Jo Eminencijos praleidusi vienuolė A. Dalgėdaitė akcentavo didelį kardinolo pamaldumą. Pasak sesers Aldonos, kardinolas, bet kokioms problemoms iškilus, visada kviečia pasimelsti, o brevijoriaus malda jį lydi visur ir visada. Kiti išskirtiniai kardinolo A. J. Bačkio bruožai, anot s. A. Dalgėdaitės, yra jo besąlyginė ištikimybė Bažnyčiai, absoliutus paklusnumas, didžiulė meilė žmonėms, bendravimas ir rūpinimasis vargšais.

Susirinkusiems buvo trumpai pristatyta šiais metais išleista Antano Gailiaus knyga „Taip, laimingas“. Pats kardinolas buvo nelabai linkęs kalbėti apie knygą, sakė, kad jis tik atsakinėjęs į klausimus, o kiti rašę. Susitikime Jo Eminencija vis vardijo sutiktus žmones, kunigus, kuriuos „nešiojasi širdyje“, savo globojamą „Tikėjimo šviesos“ bendruomenę. Kardinolas A. J. Bačkis prisipažino, kad visada norėjęs būti kunigu, o titulai niekada jam nebuvę svarbūs. Kardinolas mielai atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus, juokavo ir atrodė laimingas. Į Biržų dekano kun. Algio Neverausko klausimą apie Bažnyčią šių dienų pasaulyje kardinolas atsakė labai paprastai: „Reikia eiti į žmones. Nebijoti tų, kurie kitaip galvoja, tikėtis, kad jie priims mūsų gerą ir mylinčią širdį“.

Šv. Mišiose ir arsenalo salėje giedojo grigališkojo choralo studijos „Schola Cantorum de Regina Pacis“ giesmininkai, į Biržus atvykę kun. Ernesto Želvio kvietimu. Jiems dėkodamas kunigas prisipažino, kad choralo studijos vadovas Vidmantas Budreckis yra jo buvęs dėstytojas Telšių kunigų seminarijoje.

Pažintimi su svečiais iš Klaipėdos ypač džiaugėsi biržietės moterys, neseniai susibūrusios į grigališkojo choralo giedojimo grupę. „Mums tai buvo didžiulė patirtis ir džiaugsmas – daug kalbėjomės, repetavome, kartu giedojome šv. Mišių metu“, – sakė mokytoja Jūratė Džiugienė.

„Mes, tikintieji, kartais patikime visokiomis paskalomis, o ir patys prisidedame savo apkalbomis, žeminame kunigo autoritetą“, – po susitikimo kalbėjo tikintieji, kurie, svečių apsilankymo paskatinti, pasižadėjo sau ir Dievui daugiau rūpintis kunigais. Keli jų kreipėsi į Gražiną Kvedarienę, maldų už kunigus grupės vadovę, išreikšdami norą prie jos prisijungti.

Stasė EITAVIČIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija