2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Klebono kunigystės 25-metis

Rugsėjo 25 dieną klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius
pašventino naująją Mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus skulptūrą, kurią
iš balto marmuro nukaldino
skulptorė Asta Vasilauskaitė
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

ŽALIAKALNIS. Rugsėjo 24-ąją, šeštadienį, 18 val. Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje buvo aukojamos padėkos šv. Mišios dėkojant Dievui už klebono 25 metų kunigystę. Prie altoriaus atėjo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kun. Ričardas Rutkauskas, kun. dr. Domininkas Valentis SSD, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, dekanas kun. Remigijus Čekavičius, Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Virginijus Kazaitis, Krakių Šv. apaštalo Evangelisto Mato parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus, Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Saulius Katkus, „Marijos radijo“ direktorius kun. Povilas Narijauskas, Šv. Antano Paduviečio parapijos altaristas kun. Juozas Čepėnas, Kristaus Prisikėlimo parapijos vikarai kun. Julius Grigonis ir kun. Linas Šipavičius. Eucharistijos liturgijai vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius, šv. Mišių pradžioje pakvietęs visus maldoje prisiminti ne tik kunigus, bet ir visus tuos, kurie jiems padėjo siekti kunigystės. Homiliją sakė kun. prof. dr. D. Valentis SSD, šiuo metu einantis sielovados tarnystę Vokietijoje: „Vienas labai protingas kunigas man kartą pasakė: „Kunigas turėtų pasakyti gerą pamokslą, kuriame turėtų Dievą girti ir velnią peikti“. Koks turėtų būti šis pamokslas? Lenkiu jūsų dėmesį į šio sekmadienio antrąjį tekstą – Pauliaus laišką Timotiejui. Jis buvo paskirtas kunigu. Koks privalėtų būti kunigas? Visų pirma švenčiausia jo pareiga yra skelbti Dievo žodį ir meilę Dievui, iškelti tikintiems brangiausią Dievo dovaną – Kristaus Kūną ir Kraują, – sakė kun. prof. dr. D. Valentis SSD. – Per išpažintį kunigas yra nusidėjėliams atrama, o Kristus, kaip nusidėjėlis, tyliai miršta už latrą. Kunigas privalo būti ir oratorius, ir rašytojas, ir mokytojas, ir statytojas – tokia jo pareiga. Jūs visi gerai žinote, kad kunigai yra žmonės. Kunigas yra žmogus, yra kilęs iš žmonių. Yra kunigų, stokojančių pagrindinių kunigiškų savybių. Jie kaip ir mes kartais yra šaltesnio būdo, kartais irzlūs, nepakantūs“. Pamokslininkas ragino atleisti savo kunigams. Juk jie yra kilę iš mūsų pačių ir turi tas pačias silpnybes, tuos pačius trūkumus. „Noriu prašyti jus – melskitės už kunigus, už mus!“ – prašė kun. prof. dr. D. Valentis SSD.

Šv. Mišių metu giedojo parapijos Sumos choras ir solistai Mindaugas Zimkus ir Mindaugas Jankauskas. Po palaiminimo sveikinimo žodį kunigams jubiliatams tarė parapijos pastoracinės tarybos narė Rimutė Lipšienė ir nuskambėjo „Ilgiausių metų“.

Atsidėkodamas klebonas tarė: „Ačiū visiems, kurie buvote bendroje maldoje. Dėkoju broliams kunigams. Ačiū giesmininkams, visiems, kurie bendroje maldoje prisiminėte ne tik mus, kunigus, bet ir visus tuos, kurie mums padėjo siekti kunigystės. Kaip profesorius per pamokslą sakė, mes meldžiamės už jus, bet prašome ir jus melstis už mus, nes maldos jėga yra labai galinga, mes nesame tobuli, todėl mums ypač reikalinga jūsų stipri malda, kuri mums padėtų skelbti Evangeliją ir nešti jums. Tegul šis vakaras būna mūsų visų įsipareigojimas būti maldoje vieniems už kitus“.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija