2017 m. sausio 13 d.    
Nr. 2
(2219)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Posėdžiavo Lietuvos vyskupai

Sausio 9 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Gintaras Grušas, Lionginas Virbalas, Sigitas Tamkevičius, Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Ivanauskas, Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu pagerbęs Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Lopesas Kvintana pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo jiems gero darbo.

Posėdyje daug dėmesio skirta numatomai Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai bei šiam Lietuvos kankiniui pašvęstų metų šventimui. Iškilmių organizaciniams darbams vadovaujantis vysk. J. Ivanauskas papasakojo apie rengiamus pirmuosius komisijų ir darbo grupių susitikimus, joms keliamus uždavinius, kitus darbus, kuriuos dar reikia nuveikti. Jis pakvietė Lietuvos ir užsienio vyskupijų tikinčiuosius organizuotis į grupes, vykti į Kaišiadoris ir jungtis į bendrą dėkingumo maldą prie Garbingojo Teofiliaus Matulionio kapo Kaišiadorių Katedros kriptoje. Organizuotos piligrimų grupės bus registruojamos nuo vasario 1 d. Lietuvos vyskupai kviečia jungtis į dėkingumo maldą ne tik visas Lietuvos parapijų bendruomenes, bet ir vienuolijas, krikščioniškas organizacijas bei maldos grupes, visus Lietuvos tikinčiuosius. Posėdyje pristatyta tiek jau paruošta, tiek dar rengiama gausi ir įvairi informacinė medžiaga apie šį būsimąjį Lietuvos palaimintąjį. Daug medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį visi norintieji jau dabar gali rasti svetainėje www.matulionis.info.

Ganytojų sprendimu, integralia Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų dalimi šiemet taps Lietuvoje jau tradicine tapusi Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Jos dalyviams bus pasiūlyta tekstų, padėsiančių apmąstyti Dievo veikimą šio būsimojo palaimintojo gyvenime.

Vyskupai toliau svarstė Lietuvos Carito reorganizacijos klausimus. Patvirtintas naujas šios organizacijos statutas, įsigaliosiantis 2017 m. gegužės 1 d., kiti dokumentai. Svarstytas ir Gairių Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyno naudojimui projektas: jis bus toliau tobulinamas. Vyskupijų ordinarai informavo apie specialybes, kurias Romos bažnytiniuose universitetuose 2017–2018 mokslo metais studijuos Lietuvos kunigai. Svarstyta, kaip atnaujinti ir suvienodinti kunigo pažymėjimą (vad. celebret), kad jis būtų pripažįstamas ir užsienyje.

Naujai ketverių metų kadencijai patvirtinta ir Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos priežiūros komisija. Jos nariai – arkivysk. G. Grušas, arkivysk. L. Virbalas, vysk. R. Norvila ir mons. Visvaldas Kulbokas. Būti Lietuvos skautų dvasios tėvu ir kitus trejus metus patikėta kun. Arūnui Jankauskiui.

2017 metais sukanka šimtas metų nuo garsiųjų Mergelės Marijos apsireiškimų trims piemenėliams Portugalijos mieste Fatimoje. Popiežius Pranciškus Fatimoje lankysis gegužės 12–13 dienomis, o Lietuvos vyskupai, maldoje jungdamiesi su Šventuoju Tėvu, ragina tikinčiuosius dėkoti Dievo Motinai už daugelį amžių trunkančią globą ir prašyti jos užtarimo Lietuvos Bažnyčiai ir valstybei. Rudenį iš Lietuvos į Fatimą nutarta organizuoti nacionalinę piligriminę kelionę.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks kovo 2–3 dienomis Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija