2017 m. kovo 10 d.
Nr. 10 (2227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Laisvės armijos idėjos puoselėtojų konferencija

Žemaitijos partizanų vadas Jonas
Šilinskas įteikia apdovanojimą
partizanų ryšininkei, tremtinei,
LLA narei, Plungės rajono
visuomenininkei Rozalijai Valiūnienei

Kalba LLAKRS kapelionas
kun. Saulius Bytautas OFM

Bendras konferencijos dalyvių vaizdas

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio
meno mokyklos moksleivių
muzikinis sveikinimas

Vasario 25 dieną Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje įvyko Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos (LLAKRS) konferencija, į kurią iš įvairių Lietuvos regionų susirinko arti 70 šios organizacijos atstovų. Iškilmingai sugiedojus himną ir pagerbus į amžinybę išėjusius bendražygius, renginio dalyviams muzikinį sveikinimą padovanojo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos atlikėjai. Po LLAKRS kapeliono kun. Sauliaus Bytauto OFM sveikinimo kalbos sąjungos pirmininkė Irena Giedraitienė (paskutinio Žemaitijos partizanų vado Vlado Montvydo dukra) pateikė 2016 metų organizacijos darbo ataskaitą. Be kita ko, pirmininkė pasidžiaugė pastaraisiais metais suaktyvėjusia organizacijos veikla, išaugusia naryste, ypač atsargos karininkų įsijungimu į jos gretas. Prisimintos pernai paminėtos 75-osios organizacijos metinės, dar kartą apžvelgtas LLA įkūrėjo ir pirmojo vadovo, brigados generolo Kazio Veverskio 1944 metų vasarą suburtų LLA karinių dalinių, pavadintų vanagais, heroizmas, partizaninis pasipriešinimas prasidėjus sovietinei okupacijai. Po ataskaitos vykusių diskusijų metu buvo nutarta sukurti K. Veverskio atminimo medalį. Nepamirštos ir legendinio karininko, kovotojo už Lietuvos laisvę Jono Semaškos-Liepos 110-osios gimimo metinės, Vlado Montvydo-Žemaičio medalio sukūrimo galimybė minint 65-ąsias jo žūties metines.

Konferencijoje daugiau nei 10 sąjungos narių apdovanota garbės atminimo medaliais už nuopelnus Tėvynei ir sąjungai Laisvės kovų kryžiaus ženklu „Skydas ir kalavijas“.

Vienas iš jos organizatorių Antanas Rašinskas (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus pirmininko pavaduotojas) visus bendraminčius pakvietė birželio 18 dieną atvykti į Pajūrio miestelį, kur bus atidengtas paminklas – vagonas žuvusiems ir kentėjusiems tremtyje ir kalėjimuose Lietuvos kovotojams.

Vytas Rutkauskas,
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija