2017 m. kovo 10 d.
Nr. 10 (2227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lietuvos vyskupų posėdyje

Arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės vyks Katedros aikštėje Vilniuje, birželio 25 dieną, 14 valandą

Kovo 2–3 dienomis Vilniuje vyko plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai Gintaras Grušas, Lionginas Virbalas, Sigitas Tamkevičius, Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Ivanauskas, Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas.

Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Lopesas Kvintana pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalino savo mintimis apie dvasininkijos situaciją Lietuvoje bei aktualius uždavinius pašaukimų pastoracijos ir tarnystės šeimoms srityse.

Posėdyje apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos Carito, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro, Lietuvos šeimos centro bei Lietuvos katechetikos centro praėjusių metų veiklos ataskaitos.

Artėjant garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. Andželas Amatas (Angelo Amato) SDB, tiksli vieta ir laikas: jos bus aukojamos Katedros aikštėje Vilniuje, birželio 25 d. 14 val. Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą ir dėkoti Dievui už arkivysk. T. Matulionio tikėjimo tvirtybės ir meilės Tėvynei dovaną.

Aptarta ir dar viena tikėjimo šventė, kurioje kviečiami dalyvauti visi, kurie gerbia Dievo Motiną Mergelę Mariją. Spalio 19–22 dienomis rengiama nacionalinė piligriminė kelionė į Portugalijos miestą Fatimą, kur prieš 100 metų trims piemenėliams apsireiškė Mergelė Marija.

Posėdyje nemažai dėmesio skirta liturgijos ir katechetikos klausimams. Ganytojai apsvarstė ir pritarė Palaiminimų apeigyno bei šv. Teresės Kalkutietės iškilmingų šv. Mišių tekstų vertimams į lietuvių kalbą. Svarstytas gairių Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyno naudojimui projektas, o Lietuvos katechetikos centro leidybos ekspertų komisijos sudėtis iki kadencijos pabaigos papildyta naujais nariais. Jais tapo br. kun. dr. Saulius Rumšas OP, dr. G. Rugevičiūtė, dr. Remigijus Oželis ir A. Lastakauskienė.

Svarstyti ir Lietuvos Carito klausimai. Lietuvos vyskupai leido atskirai nuo Carito įsteigti VšĮ Kovos prieš prekybą žmonėmis ir išnaudojimą centrą. Ganytojai pritarė išrinkto Lietuvos Carito tarybos pirmininko Arūno Kučiko kandidatūrai bei paskyrė generalinę šios organizacijos sekretorę. Ja tapo generalinė Lietuvos Carito direktorė Deimantė Bukeikaitė.

Arkivysk. G. Grušui pasiūlius, LVK nariai išreiškė savo vieningą paramą Europos Sekmadienio aljanso (European Sunday Alliance) iniciatyvai raginti ES šalių vyriausybes paskelbti sekmadienį laisva nuo darbo diena. Šios iniciatyvos įgyvendinimas leistų šeimų nariams praleisti laiką drauge su savo vaikais, sumažintų jose, o drauge ir visuomenėje tas socialines įtampas, kurios neretai kyla dėl to, kad sutuoktiniai retai mato vienas kitą ir yra nuolat pervargę.

Plenariniame posėdyje aptartos ir užsienio lietuvių sielovados aktualijos. Švedijos ir Hamburgo lietuvių sielovados koordinatoriumi naujai trejų metų kadencijai patvirtintas br. kun. Gediminas Numgaudis OFM. Kitus trejus metus lietuviams pietvakarių Vokietijoje tarnaus Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos Hiutenfelde (Hüttenfeld) kapelionas, kun. dr. V. Grigutis.

Lietuvos Vyskupų Konferencijai kovo 13–14 dienomis Varšuvoje vyksiančiame plenariniame Lenkijos Vyskupų Konferencijos posėdyje atstovaus Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis vyks gegužės 9–11 dienomis Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija