2017 m. kovo 17 d.
Nr. 11 (2228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Valstybės kūrėjai

„Aš nepasidariau lietuviu, aš esu juo gimęs“

165-osioms Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio gimimo metinėms

Vilmantas KRIKŠTAPONIS

(Tęsinys. Pradžia nr. 9, 10.)

G. Landsbergį-Žemkalnį carinė valdžia ištrėmė į Smolenską. Į tremties vietą jis išvyko kartu su savo šeima. Apie laiką, praleistą tremtyje, G. Landsbergis-Žemkalnis rašė: „Nedaug ką galiu iš savo Smolensko vargų gyvenimo papasakoti. Vietos rusai, ypač „žemiečiai“, prielankiai į mus žiūrėjo. Dargi gubernatorius ir policija žmoniškai su mumis pasielgė ir nesinaudojo savo teise lankyties pas mus, kratyt arba dargi pagal įstatymus šaukti mus į policiją. Tiktai lenkai, lygiai su mumis už savo reikalus ištremti, skersavo, kam mes tarp savęs šnekam lietuviškai, kam bažnyčioje, nors ir po visam, gaunam pasimelsti lietuviškai; ir daug darydavo jie kliūčių, kurių ir nesuskaityti. Vėliau per jų skundą Peterburgan buvo tos pamaldos užgintos.

Šviesią atmintį įkvėpė man Smolensko klebonas lietuvis, seniai apsigyvenęs Smolenske. Sužinojęs apie ištremtuosius, patsai mus surado, aplankė, nesiknisinėdamas mūsų sielos gelmėse dėl tikybinės ištikimybės, tas tikrasai Dievo apaštalas paguodė mus, dažnai kviesdamas pas save ir iki mūsų bausmės galo nepertraukė brolio ryšių su mumis“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija