2017 m. kovo 17 d.
Nr. 11 (2228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Prisimename Knygnešių tėvą buvusį kleboną kun. Martyną Sederevičių

Sudargo Martyno Sederevičiaus
Pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai
ir jaunieji šauliai su vadais
prie kun. Martyno Sederevičiaus
kapo (toliau, kairėje)

Sudargas. Esame laisvi ir stiprūs tiek, kiek gyva mūsų atmintis. Žmonės kaip medžiai auga ir gyvena tik turėdami tvirtas ir nepažeistas šaknis. Mūsų, žmonių, šaknys yra tradicijos ir gyvoji atmintis. Sudargo krašto žmonės gyvąją atmintį puoselėja prisimindami jų kraštą garsinusius žmones.

Kovo 7 dieną sukako 110 metų, kai į Dievo karalystę iškeliavo kuklus Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Knygnešių tėvas kun. Martynas Sederevičius – Šakių rajono Plėgių kaimo vaikas, gimęs 1829 m. lapkričio 9 d. Pasak J. Švaisto, knygos ,,Žiobriai plaukia“ autoriaus, ir to kaimo tik ,,trys dubos, bet ūkininkai čia karališki – laisvi“. Nuo pat mažumėlės Martynas širdyje nešiojosi didelę svajonę – bus kunigas. Raides pažino ir pradžiamokslį išėjo pas kleboną kun. Antaną Tatarę. Kunigystės mokslus ėjo Marijampolėje pas vienuolius marijonus ir Lenkijoje – Seinuose. 1858 metais vyskupas Motiejus Valančius Martyną Sederevičių įšventino kunigu.

Šventą kunigo darbą dirbo Alvite, Griškabūdyje, Liudvinave, Šakiuose, o 1873 metais buvo paskirtas Sudargo parapijos klebonu. Čia kun. M. Sederevičius atliko ne tik žmonių sielovados darbą, bet ir didvyriškai telkė knygnešius, vadovavo jiems, gabeno per sieną uždraustas lietuviškas knygas, aukojo pinigus knygoms spausdinti, vaikams mokyti tik lietuviškai.

1907 m. kovo 7 d. Sudargo parapijos gyventojai – katalikai, evangelikai ir žydai – su giliu liūdesiu atsisveikino su kukliu parapijos klebonėliu. Daugelis susirinkusiųjų į laidotuves pirmą kartą iš jaunojo kunigo Felikso Martišiaus lūpų išgirdo, kokį didvyrišką ir rizikingą darbą greta klebonavimo dirbo kun. M. Sederevičius. Daug aukso rublių perleido per savo rankas klebonas, tačiau į Amžinybės kelionę iškeliavo jaunojo klebono sutana apvilktas, nes visi turtai buvo paaukoti lietuviškai knygai, lietuviškam žodžiui.

Sudargo žmonės nuoširdžiai saugo ir puoselėja kunigo, Knygnešių tėvo atminimą.

Kovo 5 dieną Kaimelio ir Sudargo parapijos klebonas kun. Zenonas Stepanauskas pakvietė į šv. Mišias, skirtas kun. M. Sederevičiaus 110-osioms mirties metinėms. Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai klebono kapą papuošė žvakelėmis ir gėlėmis.

Biografija, nemarūs darbai nuolat aptariami mokomųjų dalykų pamokose. Kol pasikartosime, kol atminsime, tol ir mes, XXI amžiaus sudargiškiai, būsime gyvi.

Irena Prūsaitienė,
lietuvių kalbos mokytoja

Jono Prūsaičio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija