2017 m. kovo 31 d.
Nr. 13 (2230)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Padėkos šv. Mišios Krikšto 60-mečiui

Kunigai Antanas Dilys
ir Tadeušas Jasinskis

Vilniuje, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, buvo aukojamos padėkos šv. Mišios už prieš 60 metų šioje šventovėje suteiktą Krikšto Sakramento malonės dovaną Šventosios Dvasios parapijos klebonui kun. Tadeušui Jasinskiui. „Nuoširdžiai noriu padėkoti už šį nuostabų įvykį mano gyvenime. Visus čia esančius jungia bendraminčių bendruomenės dovana, kuri mums yra neįkainojama vertybė. Ši krikšto dovana yra iškentėta paties Viešpaties Jėzaus Kristaus ant kryžiaus, – šv. Mišiose sakė kunigas Tadeušas. – Laikas bėga nenumaldomai. Aš, aišku, neprisimenu tos iškilmingos akimirkos, kuri įvyko 1957 metų kovo 3 dieną. Į krikšto iškilmes mane nešė Melanija Česnovič ir Bronislovas Kondratovičius kartu su mamyte ir tėveliu. O šiandien nuo to laiko jau prabėgo 60 metų“. Kaip teigė kunigas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia buvo tikras dvasinis lizdas jo šeimai. Šioje šventovėje jo seneliai gavo Santuokos Sakramentą. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinaitėse jie atgulė amžino poilsio, čia palaidoti kunigo prosenelė ir tėvai, prieš kelis mėnesius į amžinybės uostą atlydėjo savo krikšto mamą.


Pažinkime lietuvius šventuosius

Kan. Andriejus Sabaliauskas
supažindino su šventuoju
Juozapu Rapolu Kalinausku OCD

Pats tik Viešpats Dievas težino, kiek katalikų šventais paliko. Bažnyčia šv. skaito pačių mūčelninkų kelis kartus tūkstantį tūkstančių ir nemaž kitų ištikimų tarnų Viešpaties. Todėl, jei kas norėtų bent vardus visų šventųjų surašyti, dideles prirašytų knygas. Ką aš žinodamas, apsakymą darbų gaujos tarnų Dievo palikau kitiems, už mane stipresniems, o pats surašiau žyvatus tų tiktai šventųjų, kurių vardais mūsų krašto žmonės užvis geba vadintis. Už tikro gražu bus ne vienam žinoti, kuomi buvo jo užtarytojas, arba patronas, ką gero padarė ir kaip elgdamos šventu tapo... Motiejus Volončevskis Vyskupas („Žyvatai šventųjų. Gyvenimas šventųjų Dievo“).

Garbusis Žemaičių vyskupas labai taikliai apibūdino šventųjų ir palaimintųjų skaičių, o mums smalsu, kiek šventųjų išugdė Lietuvos žemelė. Gal tūlas žemaitis ar lietuvis įvardins tik porą – šv. Kazimierą ir gal palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Nuoširdžiai tikėdami, kartais savinamės ir šv. Antaną, pamiršdami, kad jis kilęs iš Portugalijos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija