2017 m. kovo 31 d.
Nr. 13 (2230)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Padėkos šv. Mišios Krikšto 60-mečiui

Kunigai Antanas Dilys
ir Tadeušas Jasinskis

Krikšto 60-mečiui skirtas
Padėkos šv. Mišias aukoja
kun. Tadeušas Jasinskis

Vilniuje, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, buvo aukojamos padėkos šv. Mišios už prieš 60 metų šioje šventovėje suteiktą Krikšto Sakramento malonės dovaną Šventosios Dvasios parapijos klebonui kun. Tadeušui Jasinskiui. „Nuoširdžiai noriu padėkoti už šį nuostabų įvykį mano gyvenime. Visus čia esančius jungia bendraminčių bendruomenės dovana, kuri mums yra neįkainojama vertybė. Ši krikšto dovana yra iškentėta paties Viešpaties Jėzaus Kristaus ant kryžiaus, – šv. Mišiose sakė kunigas Tadeušas. – Laikas bėga nenumaldomai. Aš, aišku, neprisimenu tos iškilmingos akimirkos, kuri įvyko 1957 metų kovo 3 dieną. Į krikšto iškilmes mane nešė Melanija Česnovič ir Bronislovas Kondratovičius kartu su mamyte ir tėveliu. O šiandien nuo to laiko jau prabėgo 60 metų“. Kaip teigė kunigas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia buvo tikras dvasinis lizdas jo šeimai. Šioje šventovėje jo seneliai gavo Santuokos Sakramentą. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinaitėse jie atgulė amžino poilsio, čia palaidoti kunigo prosenelė ir tėvai, prieš kelis mėnesius į amžinybės uostą atlydėjo savo krikšto mamą.

Savo krikšto tėvelį kunigas matė tik vieną kartą. Jo vardas ir pavardė žinoma tik iš įrašo Krikštų metrikose. „1957–1958 metais susidarė tokios politinės aplinkybės, kad Vilnijos lenkai masiškai išvažiavo į Lenkiją. Tuo laiku buvo sunku rasti vyrą, kuris man galėtų būti krikštatėviu. Be galo esu dėkingas tam žmogui“, – sako kun. T. Jasinskis. Jis didžią pagarbą išreiškė ir dvasininkams, kurie savo tyru pavyzdžiu auklėjo ir stiprino jauno žmogaus pasaulėžiūrą tikėjimo kelyje. Vienas iš jų – ilgametis Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas kun. Antanas Dilys pernai šventęs kunigystės 70-metį. Jam Dievas leido dalyvauti šiose padėkos šv. Mišiose. „Per ilgus tarnystės metus šioje bažnyčioje jis formavo mano pasaulėžiūrą, kryptingą žengimą tikėjimo tiesų link. Gerai prisimenu ugningus ir taurius kunigo Antano skelbtus pamokslus, kurie žmogų pakeldavo į dvasines aukštumas. Kaip tik iš tos pačios sakyklos tais gūdžiais pokario laikais kunigas Antanas šildė ta entuziazmo ir tikėjimo šviesa“, – prisimena kun. T. Jasinskis.

„Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mano žodžio sėkla, mesta iš šios sakyklos į pačią Tadeušo širdį, nepaskendo jauno žmogaus gyvenimo verpetuose, gražiai sudygo ir duoda puikius darbo vaisius. Visa tai atsispindi jo kunigystės tarnystėje“, – sakė kun. A. Dilys ir linkėjo ateityje nenukrypti nuo pasirinkto kelio, pasišventusiai dirbti Dievo garbei, plėsti Kristaus mokymą, būti apaštalu visur ten, kur bus siųstas Dievo – Vilniuje, Lietuvoje ar Lenkijoje.

Pasak kun. T. Jasinskio, pasaulyje yra daugiau kaip 7 milijardai žmonių, iš jų daugiau kaip 2 milijardai yra gavę Krikšto Sakramentą, apie 1,3 milijardo iš jų sudaro katalikai. Tad visus susirinkusiuosius kunigas kvietė vertinti Krikšto dovaną: „Gavome krikštą, nes Jėzus Kristus už mūsų atpirkimą sumokėjo kančia ir mirtimi ant kryžiaus. Negalime to užmiršti, turime vengti nuodėmės, nes kiekviena nuodėmė yra Kristaus aukos ignoravimas“.

Minintį Krikšto jubiliejų kunigą Tadeušą aplankė daug garbių svečių – ne tik vienuolika kunigų, kurie kartu su juo aukojo šv. Mišias, bet ir gausus tikinčiųjų būrys, daug lenkiškųjų organizacijų atstovų. Kunigas padėkojo visiems, atėjusiems į padėkos šv. Mišias. Kun. T. Jasinskiui nuskambėjo daug linkėjimų. Gėlių puokščių ir dovanų gausa rodė kunigo populiarumą tarp tikinčiųjų. Tarp sveikintojų buvo europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų merai Zdzislavas Palevičius ir Marija Rekst.

Ivona Klimaševska (l24.lt)

Tadeušo Jusiel nuotrauka

Iš lenkų kalbos vertė Pranciška Abromavičiūtė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija