2017 m. gegužės 19 d.
Nr. 20 (2237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Arkivyskupo vizitacija ir palaiminimas

Šv. Mišių auka. Iš kairės: kun. Vytautas
Paukštis, mons. Artūras Jagelavičius,
arkiv. Lionginas Virbalas,
kun. Albertas Stanulis, kun. Juozas
Kaknevičius ir kun. Audrius Giedraitis

Arkivyskupas Lionginas
Virbalas bendrauja su jaunimu
Autoriaus nuotraukos

Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
tą sekmadienį buvo pilna

VIDUKLĖ. Balandžio 30 dieną, sekmadienį, Šv. Kryžiaus parapijos tikinčiųjų bendruomenėje lankėsi Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Klebonas kun. Albertas Stanulis, skambant varpams, gaudžiant būgnams, pro gyvą susirinkusiųjų koridorių arkivyskupą su palyda įvedė į iškilmingai išpuoštą Šv. Kryžiaus bažnyčią. Nuskambėjus bažnytinio choro giesmėms arkiv. L. Virbalas kreipėsi į susirinkusiuosius ir džiaugėsi gražiomis parapijos tikinčiųjų tradicijomis, bendryste su gimnazijos jaunimu, 85 jaunuoliams ir merginoms suteikė Sutvirtinimo sakramentą, dovanojo Šventosios Dvasios dovanų. Šv. Mišias arkivyskupas aukojo kartu su monsinjoru Artūru Jagelavičiumi, Raseinių dekanato dekanu kun. Vytautu Paukščiu, Girkalnio parapijos klebonu kun. Juozu Kaknevičiumi, Viduklės klebonu kun. A. Stanuliu ir rezidentu kun. Audriumi Giedraičiu. Po šv. Mišių vidukliškiai padėkojo arkivyskupui ir kunigams įteikdami gėlių.

Viduklės klebonas dėkojo arkiv. L. Virbalui už apsilankymą Blinstrubiškių socialinės globos namuose, bendravimą su šių namų gyventojais, personalu, Simono Stanevičiaus gimnazijos gimnazistais ir mokytojais, Šv. Kryžiaus parapijos pastoracinės tarybos nariais bei kitais parapijiečiais.

Klebonas kun. A. Stanulis padėkojo kun. A. Giedraičiui bei gimnazijos tikybos mokytojai Editai Baltrušaitienei, paruošusiems jaunimą šioms iškilmėms, pasveikino jaunuolius, priėmusius Sutvirtinimo sakramentą.

Pranas LAURINAVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija