2017 m. gegužės 19 d.
Nr. 20 (2237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gegužės 1-oji su Telšių vyskupijos ministrantais

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
kalba prie Palangos Lurdo grotos

Tikintieji prie Lurdo grotos

Gegužės 1-oji – pirmoji Šv. Juozapo Darbininko ir prasidedančių Gegužinių pamaldų diena. Tą dieną į šią parapiją, švenčiančią titulinius bažnyčios atlaidus, susirinko 40 įvairaus mažiaus ministrantų iš įvairių parapijų. Tradicinį kasmetinį ministrantų susitikimą organizavo Telšių vyskupijos kurija, Telšių vyskupijos jaunimo centras ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Į parapijos susirinkimams skirtas patalpas atėję jaunuoliai klausėsi Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaro kun. Viktoro Dirvonskio vedamos katechezės, kurioje jis jaunuoliams pasakojo apie šv. Juozapą, išryškino jo dorybes, savybes ir drąsino sekti šio šventojo pavyzdžiu. Paskui vyko praktiniai užsiėmimai, pasirengimas šv. Mišioms. 12 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, Telšių vyskupijos vyskupo vikaras, Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas ir keletas kitų Telšių vyskupijos parapijų kunigų. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie Šventąjį Juozapą, jo misiją, jo pavyzdį, apie prasidedančias Gegužines pamaldas, kurios atveda mus į Dievo Motinos Marijos mokyklą, kurioje mokomės mylėti Dievą ir žmones, išmokstama nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu.

Po šv. Mišių kartu su parapijos bendruomene ir atlaidų dalyviais, ministrantai dalyvavo šventinėje agapėje, po jos keliavo į Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilę. Čia vyko jaunuoliams skirta edukacinė programa „Karo laivų flotilė“.

Visa diena buvo pilna veiklos, maldos, bendrystės ir pažinimo džiaugsmo, o tradicinis Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas atnešė jaunuoliams bei su jais bendravusiems seminaristams ir kunigams gražios dvasingos patirties.

Šis susitikimas tęsėsi tos pačios dienos vakarą Palangoje, prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos, Birutės kalno papėdėje. Čia susibūrė daug jaunimo bei maldininkų ir kartu su Telšių kunigų seminarijos vadovybe ir seminaristais, Palangos parapijos kunigais giedojo Gegužines pamaldas, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis pasveikino visus, pasidžiaugė šilta, gražia pavakare ir padrąsino tikinčiuosius branginti šią seną, gilią, prasmingą ir giliai į mūsų tautos žmonių sąmonę įaugusią maldingumo praktiką.

Po Gegužinių pamaldų procesija, giedodama Dievo Motinai Marijai skirtas giesmes, keliavo per Palangos miestą į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Joje 18 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas, koncelebravo keletas kunigų, liturgijoje patarnavo seminaristai ir būrelis ministrantų. Pamokslą pasakė Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas. Šv. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino susirinkusiuosius, pasidžiaugė jaunimu ir pakvietė prašyti Švč. Mergelės Marijos, Šv. Juozapo bei kankinio, šv. Vaitiekaus Adalberto, kurio relikvijas pats vyskupas J. Boruta SJ prieš kelerius metus įdėjo į Palangos bažnyčios altorių, užtarimo ir globos gyvenimo kelionėje. Vyskupas kvietė visus melstis už naujus pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę. Pamoksle kan. A. Sabaliauskas kalbėjo apie svarbumą mokytis iš atviros Dievui Dievo Motinos Marijos širdies pasitikėjimo Viešpačiu ir gyvenimo su Dievu džiaugsmo. To galima mokytis, kasdien dalyvaujant Gegužinėse pamaldose.

Po iškilmingų pamaldų visiems padėkojo Palangos dekanas ir klebonas kun. dr. Marius Venskus ir vyskupą, kunigus, seminaristus bei ministrantus pakvietė vakarienės.

Kasmet gegužės 1 dieną Telšių vyskupijoje tradiciškai iškilmingai Gegužinės pamaldos pradedamos Palangoje, kur susirenka gausus būrys maldininkų bei miesto svečių.

Klier. Raimundo Zimkos nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija