2017 m. liepos 14 d.
Nr. 28 (2245)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Bendruomenės šventėje pasveikinti kunigai

Šv. Mišių atnašos

Vysk. Juozas Žemaitis MIC teikia
Suvirtinimo sakramentą

Klebonas kun. Vytautas
Antanas Matusevičius

Kun. Vitalijus Volodkovičius
su grupe Sutvirtinimo
sakramentą gavusių jaunuolių

ŠAKIAI. Birželio 18-ąją, sekmadienį, Šv. Jono Krikštytojo parapijoje buvo švenčiama ne tik Devintinių iškilmė, bet ir Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, Sutvirtinimo sakramento teikimas, klebono kun. Vytauto Antano Matusevičiaus 25 metų ir vikaro kun. Vitalijaus Volodkovičiaus 5 metų kunigystės jubiliejai. Aukoti šv. Mišių ir teikti Sutvirtinimo sakramento atvyko buvęs ilgametis šios parapijos klebonas, o dabar Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Prieš pradėdamas šv. Mišių auką vyskupas sakė matantis daug seniai pažįstamų veidų, tik jau visi yra vyresni ir pasikeitę. Daug metų praėjo, kai jis išvyko iš Šakių, bet žvelgiant Amžinybės požiūriu tie metai, tūkstantmečiai, milijonai metų nieko nereiškia ir pas Dievą visi būsime pažįstami.

Šv. Mišias drauge su vyskupu koncelebravo Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Šakių klebonas kun. V. A. Matusevičius ir vikaras kun.  V. Volodkovičius. Atgailos sakramentą teikė Garliavos klebonas kun. Gintaras Urbštas ir Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis.

Homilijoje vysk. J. Žemaitis MIC kalbėjo apie tai, kad šv. Mišios iš Šv. Komunija yra dieviškos malonės turtas, padedantis pasiekti amžinąjį gyvenimą. „Ir XXI amžiaus žmonės turi suprasti, kad be Dievo malonės ir Švč. Mergelės Marijos globos būtų labai sunku, – sakė vyskupas ir kvietė bažnyčioje susirinkusiuosius, ypač jaunimą, neatidėlioti maldos ir ėjimo į bažnyčią vėlesniam laikui, kai bus vyresni, pasens ir turės daugiau laiko. „Apsigauna žmonės, negirdėdami kvietimo sekmadieniais nueiti į šv. Mišias, nepaisydami Bažnyčios raginimo dažniau eiti išpažinties ir priimti Šv. Komuniją, neklauso patarimų melstis, – sakė vysk. J. Žemaitis MIC. – O juk ateis diena, kai šie žmonės praregės, bet ar jau nebus vėlu Dievo teisme? Žvelgiu į jaunus veidus, nemažam būriui suteiksiu Sutvirtinimo sakramentą, ir žinau, kad jį priimantiems paaugliams labai reikia Dievo šviesos ir pagalbos, kad saugotų nuo blogybių. Jie jaučia vis stiprėjančias pagundas prieš skaistumą ir tyrumą“. „Ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi“ (Ef 5, 3), – sako Šventasis Raštas. Bet, pasak vyskupo, kai per televiziją, internete pilna pornografinių vaizdų, nusidėdami šeštajam ir devintajam Dievo įsakymams Nepaleistuvauk ir Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries jauni žmonės į ją įsitraukia nuodydami savo sielas, žlugdo tikėjimą, sugriauna šeimas. Toliau vyskupas kalbėjo: „Viena mergina atėjo pas gydytoją ir klausia: „Ar aš esu normali? Mano draugės įsitaisiusios po kavalierių ir jiems viską leidžia. Ir aš draugauju su vaikinu, bet jam griežtai pasakiau: „Iki vestuvių, Santuokos sakramento prie altoriaus, laikysimės skaistybės“. Ir mano draugas tam pritaria. Bet draugės iš manęs šaiposi, sako, kad aš esu nenormali“. Gydytoja atsakė: „Būk rami, tai jos yra nenormalios, tai jos griauna savo jaunystę, o tu džiaukis, kad esate tyri, skaistūs, ir toliau tokie būkite“. Vyskupas irgi ragino branginti skaistumą ir tyrumą, kurie stiprina ne tik jaunimo dvasią, bet su Dievo palaima ugdo tvirtesnes šeimas. Ganytojas atkreipė dėmesį ir į jo paties prieš 25 metus įšventintą kunigystės jubiliejų švenčiantį kleboną kun. V. A. Matusevičių bei 5 kunigystės metų sukaktį minintį vikarą kun. V. Volodkovičių, sakydamas, kad kunigai reikalingi tam, jog per juos žmonės gautų išganymą pas Dievą. „Melskite jiems Dievo palaimos, kad darbuotųsi jūsų gerovei“, – kvietė vyskupas. Pabaigęs homiliją jis suteikė Suvirtinimo sakramentą.

Po šv. Mišių parapijiečiai dėkojo juos aplankiusiam vyskupui, pasveikino kleboną ir vikarą. Sveikinimo žodžius tarė ir Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis ir prašė vyskupo kasdieninėje maldoje prisiminti Šakius, vildamasis, kad ta malda suteiks šiam kraštui Dievo palaimą. Meras sakė, kad kunigai yra sėjėjai be pjūties džiaugsmo, nes pjaunama vėliau ir tai daro kiti. Šakių dekanato dekanas, Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis sakė, kad kunigui kunigystės jubiliejus yra svarbus, nes tada jis pajunta kunigystės vertę ir reikšmę. Dekanas klebonui linkėjo gražiausių kunigystės metų, o vikarui – dar bent dešimt kartų švęsti tokias sukaktis, kaip ši.

Klebonas kun. V. A. Matusevičius dėkojo jį įšventinusiam vyskupui ir visiems, kurie atėjo, jį sveikino, drauge buvo ir bus ateityje.

Parapijiečiai ir svečiai vėliau jubiliatus sveikino ir vaišinosi kultūros centre. Čia renginį vedė Griškabūdžio klebonas kun. Vytautas Mazirskas, sveikino ne tik įvairių Šakių įstaigų atstovai, bet ir buvę klebono parapijiečiai iš Miroslavo, skambėjo ir muzikiniai sveikinimai, kuriuos atliko iš šios parapijos kilusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė solistė Vismantė Vasaitytė, Šakių ir Briedžių saviveiklininkai.

Prieš savaitę, birželio 11-ąją, kun. V. A. Matusevičių su kunigystės 25-mečiu Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje pasveikino šios parapijos bendruomenė, nes jis beveik metus yra ir Plokščių klebonas.

Romas BACEVIČIUS

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija