2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje 

Šakių dekanate

Porciunkulės atlaidai kartu su arkivyskupu

Šv. Mišias aukoja Kauno arkivyskupas
emeritas Sigitas Tamkevičius,
dešinėje – diak. Valdemaras Mačys

Procesijoje – kunigai Vitalijus
Volodkovičius ir Vytautas
Antanas Matusevičius

Plokštiečių procesija

Plokštiečiai po šv. Mišių
skirstosi iš atlaidų

PLOKŠČIAI. Rugpjūčio 6-ąją čia vyko Porciunkulės atlaidai. Jie prasidėjo Rožinio kalbėjimu ir šv. Mišiomis Šventaduobėje, kurias čia pirmą kartą aukojo naujasis parapijos klebonas kun. Vytautas Antanas Matusevičius, kuris yra ir Šakių klebonas bei vicedekanas. Paskui Votyvos šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje aukojo ilgametis šios bažnyčios klebonas, o dabar altaristas kun. Antanas Urbanavičius. Į Sumos šv. Mišias atvykusieji nudžiugo išvydę prie altoriaus Eucharistiją švęsti atėjusį Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių. „Man asmeniškai didelis džiaugsmas atvykti į Plokščius, kur šioje bažnyčioje šv. Mišias aukojau jau labai seniai, kai buvau dar jaunas kunigas ir atvykau pavaduoti jūsų kleboną kun. Juozą Adomaitį“, – sakė arkivyskupas. Šv. Mišių koncelebracijoje dalyvavo ir Evangelijos ištrauką skaitė diak. Valdemaras Mačys. Šv. Mišių homilijoje arkivyskupas kalbėjo ne tiek apie šv. Pranciškų, kurio dėka atsirado Porciunkulės atlaidai, bet apie jo meilę Jėzui Kristui. Šv. Pranciškus labai mylėjo Jėzų Kristų, kuris buvo jo Dievas ir gyvenimo tikslas. Kaip tą dieną kalbėjo Evangelija, mūsų dėmesys nukreiptas į Kristaus Atsimainymą ant Taboro kalno. Šis įvykis Jėzaus gyvenime buvo toks svarbus, kad šv. popiežius Jonas Paulius II jį įtraukė į Rožinį. Kad geriau suprastume, kas tuomet įvyko, kodėl Petrui, Jokūbui ir jo broliui Jonui bei savo mokiniams Jėzus parodė savo dieviškąjį atvaizdą, turime pažvelgti į jų sąmonę ir įsivaizdavimą. Jie įsivaizdavo Jėzų ne kenčiantį, o triumfuojantį, nugalintį visus priešus. Nukryžiavimas, Prisikėlimas, atpirkimas už mūsų nuodėmes Jėzaus mokiniams buvo neįtikėtinas įvykis. Arkivyskupas prisiminęs išvakarėse lankęsis Ariogaloje, kur kasmet renkasi politiniai kaliniai ir tremtiniai, kalbėjo apie tą laiką, kai nekalti lietuvių tautos sūnūs ir dukros buvo ištremti, atskyrus vyrus nuo žmonų ir vaikų. „Ar galima įsivaizduoti sunkesnį kryžių?“, – klausė arkiv. S. Tamkevičius, sakydamas, kad Dievas neapleidžia tų, kurie juo pasitiki. Nors daug tremtinių mirė toli nuo Tėvynės, bet nemažą dalį Viešpats tuose sunkumuose stiprino, leido sugrįžti, o kai kam ir sulaukti Nepriklausomybės. „Jeigu įsileisime Jėzų į savo gyvenimą, matysime Jį atsimainiusį, Jis mus ves į dieviškąjį tikėjimą, kurį matė jo mokiniai, ir į Prisikėlimą“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius. Čia turbūt derėtų prisiminti, kad ir keli Plokščių klebonai buvo politiniai kaliniai. Tai kunigai Antanas Grybinas (1883 05 013–1906 05 02–1954 09 22), Juozapas Voveraitis (1921 02 23–1945 06 10–1972 11 26), Juozas Adomaitis (1901 10 26–1929 06 16–1983 05 03), Juozapas Frainas SDB (1911 04 25–1939 07 02–1987 02 14). Beje, pernai „XXI amžiuje“ (nr. 39 ir 40) spausdinome kun. J. Adomaičio atsiminimus „Keletas gyvenimo nuotrupų“, kur jis rašo apie savo kalinimą. Šv. Mišiose išpažinčių klausė ne tik klebonas bei altaristas, bet ir Šakių vikaras kun. Vitalijus Volodkovičius. Po šv. Mišių vyko procesija aplink bažnyčią. Atlaiduose keletą giesmių pagiedojo ir dažnai juose besilankantis Edgaras Pilypaitis, kuris neseniai išrinktas Šakių rajono meru. Šiemetiniai Porciunkulės atlaidai Plokščiuose buvo išskirtiniai – maldininkai labai džiaugėsi, kad juose svečiavosi arkiv. S. Tamkevičius.

Romas BACEVIČIUS

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija