2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gimtinė pažymėta didingu kryžiumi

Bronius VERTELKA

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas
atlieka kryžiaus šventinimo apeigas

Liepos 25-osios pavakarę, praėjus mėnesiui po Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių Vilniuje, į jo gimtinę – Kudoriškį – žmonės rinkosi važiuoti automobiliais ir motociklais. Čia juos vedė pakelėse įrengti nukreipiamieji ženklai. Žvyrkelio dulkes sugėrė Anykščių gaisrininkų išlietas vanduo. Atvykusiems pirmiausia rūpėjo pamatyti naująją medžio skulptūrą, sukurtą druskininkiečio medžio meistro Tauro Česnulevičiaus, todėl prie jos dažnas fotografavosi. Prie jau čia stovėjusio, bet į kitą kelio pusę perkelto kryžiaus, suskambo giesmės. Tvarka čia rūpėjo Skiemonių bažnyčios prižiūrėtojai Helenai Tamkun. Su besirenkančiais mandagiai bendravo policijos darbuotojai. Tylą trumpam sudrumstė pasirodę baikerių klubo „Suk rankeną“ motociklai.


Dvidešimtieji Kryžių kalno atlaidai

Inesė Ratnikaitė

Žygis iš Šiaulių į Kryžiaus kalną

1997 metais, praėjus dviem mėnesiams po Šiaulių vyskupijos įsteigimo ir tik savaitei po ingreso į Šiaulių Katedrą, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atgaivino Kryžių kalno atlaidus. Šiemet, 2017 metais, organizuoti dvidešimtieji Kryžių kalno atlaidai Šiaulių vyskupijoje pasižymėjo dalyvių gausa ir nepaprastai gražiu saulėtu oru.

Kryžių kalno atlaidai tradiciškai prasidėjo vigilija. Liepos 29-ąją 19 val. prie šv. popiežiaus Jono Pauliaus II dovanoto kryžiaus susirinkę maldininkai džiugiai sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bendruomenės narės pagarbino Kryžių liturginiu šokiu. Jam ruoštasi netoli Kryžių kalno vykusioje šeimų stovykloje, kurią organizavo jėzuitų bendruomenė. Šios stovyklos dramos būrelis parengė ir Kryžiaus kelio stočių inscenizaciją. Kryžiaus kelio pabaigoje padėkojęs vigilijos dalyviams Šiaulių ganytojas kvietė apkabinti savo gyvenimo kryžių. „Kančia, – sakė vyskupas, – mums duoda stiprybės, nes žvelgiame į Tą, kuris pirmas kentėjo. Kančioje padeda atgaila, Komunija. Kristus stiprina, maitina ir drąsina. Dažnai artinkimės prie Kristaus, kad galėtume drąsiai išpažinti tikėjimą“, – kvietė Šiaulių ganytojas.


Vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos kongresas

Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio
draugijos maldininkus aplankė Panevėžio
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Gyvojo rožinio draugijos maldininkai ankstų liepos 29-osios rytą Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rinkosi į XIII Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos kongresą, skirtą Pal. arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti.

Vabalninke prie bažnyčios prie savo vėliavų rikiavosi Gyvojo rožinio draugijos maldininkai. Jie skubėjo registruotis, o tada ėjo į Švč. Sakramento adoraciją. Atvyko kongreso dalyvių ne tik iš Panevėžio vyskupijos, bet ir svečių iš Vilniaus, Kaišiadorių, Ukmergės. Šventoriuje pasitiko Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos dvasinis vadovas kun. Remigijus Kavaliauskas, Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė, Biržų dekanato Gyvojo rožinio vadovė Zita Sabeckaitė.


Naujas diakonas Panevėžio vyskupijoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM sveikina
naująjį diakoną Vilių Valionį

Liepos 9 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Bažnyčios tarnu – diakonu – įšventino Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos klieriką Vilių Valionį.

Šv. Mišios

Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Panevėžio vyskupijos ganytojas vysk. Linas Vodopjanovas OFM, meldėsi vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, generalvikaras lic. kun. Eugenijus Styra, kancleris lic. kun. Saulius Černiauskas, apaštalinis protonotaras jubil. Bronius Antanaitis, Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas mgr. kun. Saulius Bužauskas, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis ir vikaras kun. mgr. Tomas Paliukėnas, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios kunigai Rimantas Kaunietis ir kan. Juozapas Kuodis, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. mgr. Šarūnas Petrauskas ir Šventojo Kryžiaus ir „Opus Dei“ prelatūros atstovas kun. dr. Džonas Farelas Peternalis (John Farrell Peternal). Prie altoriaus kartu buvo diakonas Gabrielius Satkauskas, o vėliau – ir įšventintas į diakonus Vilius Valionis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija