2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gimtinė pažymėta didingu kryžiumi

Bronius VERTELKA

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas
atlieka kryžiaus šventinimo apeigas

Vyskupai ir kunigai Palaimintojo
arkivyskupo Teofiliaus
Matulionio gimtinėje

Daugelio darbų sumanytojas
Alantos klebonas kun. Sigitas
Sudentas ir kryžiaus autorius
Tauras Česnulevičius

Naujasis druskininkiečio medžio
meistro Tauro Česnulevičiaus
kryžius Palaimintojo arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio gimtinėje

Tarp iškilmių dalyvių – Anykščių
ir Molėtų rajonų merai Kęstutis
Tubis ir Stasys Žvinys

Tiek belikę iš Palaimintojo
arkivyskupo Teofiliaus
Matulionio gimtosios sodybos

Daugelio darbų sumanytojas Alantos
klebonas kun. Sigitas Sudentas
su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu

Palaimintojo arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio
paveikslas Alantos bažnyčioje

Liepos 25-osios pavakarę, praėjus mėnesiui po Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių Vilniuje, į jo gimtinę – Kudoriškį – žmonės rinkosi važiuoti automobiliais ir motociklais. Čia juos vedė pakelėse įrengti nukreipiamieji ženklai. Žvyrkelio dulkes sugėrė Anykščių gaisrininkų išlietas vanduo. Atvykusiems pirmiausia rūpėjo pamatyti naująją medžio skulptūrą, sukurtą druskininkiečio medžio meistro Tauro Česnulevičiaus, todėl prie jos dažnas fotografavosi. Prie jau čia stovėjusio, bet į kitą kelio pusę perkelto kryžiaus, suskambo giesmės. Tvarka čia rūpėjo Skiemonių bažnyčios prižiūrėtojai Helenai Tamkun. Su besirenkančiais mandagiai bendravo policijos darbuotojai. Tylą trumpam sudrumstė pasirodę baikerių klubo „Suk rankeną“ motociklai.

Kryžiaus pašventinimo iškilmę pradėjo Alantos klebonas kun. Sigitas Sudentas, pristatydamas garbinguosius svečius: Popiežiaus apaštalinį nuncijų Baltijos šalyse arkivyskupą Pedrą Lopesą Kvintaną (Pedro López Quintana), Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską ir Telšių vyskupą Joną Borutą. Atlikti kryžiaus šventinimo ceremoniją pakviestas Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas sakė, kad džiaugiasi matydamas tokį didelį į kankinio Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gimtinę susirinkusių žmonių būrį. Panevėžio vyskupas sveikino iškilmėje dalyvaujančius vyskupus, kunigus, vienuolius ir vienuoles, Anykščių ir Molėtų rajonų merus, iš kitų vyskupijų atvykusius maldininkus. Ganytojas kvietė lankyti šią vietą, rodyti ją savo artimiesiems, sakyti, jog čia gimė lietuvis, kankinys, tapęs Palaimintuoju. Vysk. L. Vodopjanovas kalbėjo: „Iškilmingai palaimindami naująjį kryžių, atgaivinkime savo tikėjimą Kristaus kryžiaus galia. Amžinuoju Dievo sumanymu kryžius tapo išganymo ženklu visiems žmonėms. Žvelgdami į kryžių atminkime, kokia meile Kristus mylėjo Bažnyčią, už kurią atidavė save. Lenkdamiesi kryžiui atminkime, kad Kristus savo krauju panaikino visa, kas kurstė nesantaiką, kad jis iš skirtingų genčių padarė vieną Dievo tautą. Gerbdami kryžių atminkime, kad kaip ištikimieji Kristaus mokiniai, kaip ištikimasis Palaimintasis Teofilius Matulionis turime sekti juo kasdien nešdami savo kryžių. Tad stenkimės atidžiai dalyvauti šiose apeigose, kad kryžiaus slėpinys dar skaisčiau šviestų ir mes dar veiksmingiau patirtume jo jėgą“.

Ganytojas sakė, kad arkiv. T. Matulionio šūkis buvo „Per kryžių – į žvaigždes“. Jo gyvenimo kryžius kasdien buvo tardymai, kalėjimas, tremtys iki paskutinio atodūsio. Baigdamas vyskupas palaimino ir pašventino naująjį kryžių.

Apie tai, kad Anykščių rajono savivaldybės lėšomis į kitą kelio pusę buvo perkeltas senasis kryžius, sutvarkyta aikštė, atidengta arkivyskupo T. Matulionio gimtojo namo dalis, padaryti kiti darbai, priminė Alantos klebonas kun. S. Sudentas. Rajono meras Kęstutis Tubis aiškino, kad savivaldybei tai buvo ir didelė garbė, ir didelė atsakomybė, ir visa tai garbingai įvykdė. Vyskupo Lino ir klebono Sigito sumanymu pastatytą naująjį kryžių galės lankyti visų kraštų tikintieji. Prie jo prisiliesdami įgis tyrą dvasią, darys gerus darbus ir tuo rajonas bus žinomesnis pasaulyje. Tuo, kad įsipareigoja prižiūrėti kelius, tvarkyti aikštę, savivaldybė gali tik džiaugtis ir didžiuotis.

Čia įsiterpė Alantos klebonas ir pranešė malonią naujieną: žemės sklypas, vienas hektaras apie kryžių, jau išpirktas iš vienos firmos verslininko Kęstučio Tilvyčio lėšomis ir dabar jis priklauso Skiemonių parapijai. Kitas geradarys verslininkas Artūras Blaškevičius finansavo naujojo kryžiaus sukūrimą. Apie didingą medžio kūrinį, išdrožtą iš vieno audros nulaužto ąžuolo kamieno, mintimis dalijosi medžio skulptorius druskininkietis Tauras Česnulevičius.

Europarlamentaras Zigmas Balčytis sake, kad Anykščių kraštas pagrįstai gali didžiuotis savo gražiaisiais gamtovaizdžiais, tačiau Palaimintojo arkiv. T. Matulionio gimtinė turėtų tapti ne mažesne turistų ir tikinčiųjų traukos vieta. Tai būtų ir didelė garbė Lietuvai. Tam pritarė ir Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, sakydamas, kad arkiv. T. Matulionio gimtinė – ne tik Anykščių ir Molėtų rajonų garbė ir pasididžiavimas, bet ir visos šalies. O rajonus sieja labai glaudžios sąsajos – būsimas arkivyskupas gimė Skiemonių parapijoje, bet buvo krikštytas Alantos bažnyčioje. Alantos kapinėse palaidota Palaimintojo motina. Ten gyveno jo seneliai, kiti giminės. Taigi ir Anykščių, ir Molėtų kraštas svarbus tikintiesiems. Todėl turime prašyti Dievo, kad Palaimintasis arkivyskupas T. Matulionis kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju.

Kryžiaus šventinimo apeigose džiugino Alantos bažnyčios choro giesmininkų balsai.

Alantos klebonas kun. S. Sudentas jau kvietė į Alantą, į Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje vyksiančias šv. Mišias. Turėjusieji dar šiek tiek laisvo laiko ėjo žiūrėti sodybos, kur gimė būsimasis Palaimintasis arkiv. T. Matulionis. Iš jos telikusi supuvusių rąstų krūva.

Nuvykus į Alantą, jau nebuvo laisvos vietos pasistatyti automobilį. Pastebėjęs, kad dairausi, policininkas leido prisigretinti šalia.

Bažnyčia irgi buvo pilnutėlė žmonių. Šv. Mišių aukai vadovavo Popiežiaus apaštalinis nuncijus P. Lopesas Kvintana, pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas. Jis kalbėjo apie žmogaus gyvenimo prasmę, tikrąsias vertybes, ragino stiprinti savo tikėjimą, siūlė imti pavyzdį iš Palaimintojo arkivyskupo kankinio T. Matulionio. Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas pašventino Palaimintojo paveikslą. Dalyvavusiems šv. Mišių aukoje dėkojo Alantos klebonas kun. S. Sudentas. Iš bažnyčios tikintieji ėjo į miestelio kapines, prie arkivyskupo T. Matulionio mamos Onos Juočepytės-Matulionienės kapo.

Kudoriškis, Anykščių rajonas – Alanta, Molėtų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija