2018 m. balandžio 6 d.
Nr. 14 (2281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Labai lauktos, prasmingos apeigos

Velykų ryto procesija
Autorės nuotraukos

Didžiojo ketvirtadienio vakaras.
Iš kairės: vikarai Audrius Undraitis
ir Donatas Žukauskas, svečias
kun. Mindaugas Šlaustas, iš Romos
atostogų grįžęs kun. Donatas Litvinas.
Antroje eilėje: centre – klebonas
dekanas kan. Jonas Paulauskas,
jo dešinėje – vikaras kun. Kęstutis
Vainorius, kairėje vikaras kun. Stasys
Toleikis, atostogų iš seminarijos
grįžęs Stasys Blinstrubis,
zakristijonas Edvinas, jo padėjėjai
Arūnas ir Robertas

GARGŽDAI. Didįjį ketvirtadienį jaunimas, moksleiviai, katalikiškų organizacijų atstovai su gėlių žiedais rankose rinkosi į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią pasiruošę dalyvauti 18 val. vakaro šv. Mišiose ir pasveikinti kunigus. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo netikėtai į parapiją atvykęs kunigas, asmeninis apaštalinio nuncijaus Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas. Kunigas Mindaugas porą metų yra dirbęs Gargždų parapijoje vikaru, tad kartais atvyksta aplankyti buvusius parapijiečius ir kleboną. Jis visada džiugina įdomiais, prasmingais pamokslais. Po Didžiojo ketvirtadienio apeigų parapijiečiai sveikino kunigus, išsakydami nuoširdžiausius padėkos žodžius, skirdami gražiausius žiedus Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimo proga.

Didįjį penktadienį kasmet nuo 16 val. nešamas kryžius Gargždų miesto gatvėmis, giedamos Kryžiaus kelio stotys. Oras šįkart nebuvo malonus, nes snigo, lynojo ir vėjas pūtė gūsingas, bet dalyvavo darni kolona parapijiečių – jaunimo, moksleivių, kunigų, ministrantų. Dvi valandas einant miesto gatvėmis kryžius ėjo iš rankų į rankas, meldžiant, kad gyvenimo kryžius būtų lengvesnis. Pirmieji kryžių nešė kunigai, po jų perimdavo moksleiviai, parapijiečių grupės, katalikiškų organizacijų atstovai.

Didįjį šeštadienį iki vakaro pamaldų meldėsi, adoravo katalikiškų organizacijų, jaunimo atstovai, parapijiečiai. Kaip ir kiekvieną Gavėnios sekmadienį nuo 16 val. buvo giedami Kalvarijos Kalnai. Vakaro liturgijai vadovavo kun. Donatas Litvinas. Jis kilęs iš Gargždų parapijos, kunigu įšventintas 2017 m. sausio 8 d., dabar studijuoja Romoje, grįžo Velykų atostogų į savo gimtąją parapiją. Visą savaitę jis parapijiečius ugdė prasmingais ir įdomiais pamokslais, gražiu giedojimu. Ypač daug žmonių susirinko į Didžiojo šeštadienio pamaldas, buvo pilna bažnyčia, balkonai. Darniai, galingai skambėjo pagausėjusio parapijos jaunimo choro giesmės Didžiojo šeštadienio pamaldų metu. Džiugino, skatino pamaldumui, susikaupimui jaunųjų solistų Viktoro Gedvilo, Almos Haisės, Prano Cirtauto giedamos psalmės, kitos atskiros solo partijos.

Gausiai žmonės rinkosi į bažnyčią Velykų rytą dar gerokai prieš 8 val. Iškilminga procesija šventoriuje bažnyčią apjuosė minios žmonių, nebuvo tarpo tarp procesijos pradžios ir pabaigos. Velykų ryto liturgijai, šv. Mišių koncelebracijai vadovavo parapijos klebonas, dekanas, kanauninkas Jonas Paulauskas. Giedojo didysis parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio, talkinino Broniaus Vaičiaus vadovaujama Gargždų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro grupė.

Po Velykų ryto pamaldų Gargždų bažnyčioje parapijos kunigai išskubėjo į aptarnaujamas Mikolišių ir Dovilų parapijas. Gargždų bažnyčioje Velykų dieną dar buvo aukojamos Mišios 12 val. ir 18 val, antrą Velykų dieną – 10, 12, 18 valandomis.

Kazimiera Sipienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija