2018 m. balandžio 6 d.
Nr. 14 (2281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Prelato Stasio Žilio religinės tapybos paroda

S. Žilys. Nukryžiuotasis

VARNIAI. Kovo 23 dieną Žemaičių vyskupystės muziejuje atidaryta prelato Stasio Žilio religinės tapybos darbų paroda. Prelatas Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai padovanojo dalį savo aliejinės tapybos darbų kolekcijos. 2011 metais surengtos kelios parodos ir pirmoji jo gimtajame rajone, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje, vėliau – Užsienio reikalų ministerijoje, Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje, Bažnytinio paveldo muziejuje. Kurį laiką apie dovanotą rinkinį buvo primiršta ir tik atsitiktinumo dėka jis vėl eksponuojamas Žemaitijos širdy, Varniuose.

Gimęs Dargalių k. Šilalės r., mokęsis Telšių kunigų seminarijoje, pergyvenęs karo audras ir pasitraukęs į Vakarus, Stasys Žilys stojo Dievo tarnystės vagon ir sėkmingai ją varo. Išskirtinį dvasininko atsidavimą Bažnyčiai ženklina Vatikano jam suteikti Bažnyčios garbės titulai: monsinjoro, prelato ir apaštališkojo protonotaro. Jis – ir Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektas, ir dvasios tėvas, ir teologijos mokslų daktaras, ir Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II mokyklos lietuvių kalbos mokytojas.


Pieno ežeras – amžina žmonių dvasių buveinė

Živilė Gurauskienė

Kun. Antano Saulaičio SJ iniciatyva
lietuvių kalba išleista knyga
„Pieno ežeras. Tukanų mitas“

Vasario 11 dieną Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemonte, Lietuvių Dailės muziejuje „Siela“, vyko kun. Antano Saulaičio SJ iniciatyva lietuvių kalba išleistos knygos „Pieno ežeras. Tukanų mitas“ pristatymas.

Su tėvu A. Saulaičiu susitikimas vyko skaipu, klausimus jam pateikė Grasilda Reinytė-Petkienė. Nuoširdūs tėvo Antano atsakymai sušildė gausiai susirinkusius renginio dalyvius, o norintieji, priėję arčiau, galėjo pasisveikinti ar užduoti klausimus pamiltam Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos klebonui.

Renginį ištrauka iš knygos pradėjo Lietuvių Dailės muziejaus „Siela“ direktorė Asta Zimkus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija