2018 m. balandžio 6 d.
Nr. 14 (2281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Prelato Stasio Žilio religinės tapybos paroda

Kalba Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Vera Macienė

Mons. Petras Šiurys, dirbdamas
Romoje, 15 metų kasdien bendravo
su prel. Stasiu Žiliu

S. Žilys. Nukryžiuotasis

Muzikos grupė „Vo kāp“
atlieka tremtinių dainą

VARNIAI. Kovo 23 dieną Žemaičių vyskupystės muziejuje atidaryta prelato Stasio Žilio religinės tapybos darbų paroda. Prelatas Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai padovanojo dalį savo aliejinės tapybos darbų kolekcijos. 2011 metais surengtos kelios parodos ir pirmoji jo gimtajame rajone, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje, vėliau – Užsienio reikalų ministerijoje, Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje, Bažnytinio paveldo muziejuje. Kurį laiką apie dovanotą rinkinį buvo primiršta ir tik atsitiktinumo dėka jis vėl eksponuojamas Žemaitijos širdy, Varniuose.

Gimęs Dargalių k. Šilalės r., mokęsis Telšių kunigų seminarijoje, pergyvenęs karo audras ir pasitraukęs į Vakarus, Stasys Žilys stojo Dievo tarnystės vagon ir sėkmingai ją varo. Išskirtinį dvasininko atsidavimą Bažnyčiai ženklina Vatikano jam suteikti Bažnyčios garbės titulai: monsinjoro, prelato ir apaštališkojo protonotaro. Jis – ir Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektas, ir dvasios tėvas, ir teologijos mokslų daktaras, ir Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II mokyklos lietuvių kalbos mokytojas.

Į parodos atidarymą atvykęs Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas labai įžvalgiai kalbėjo apie prel. Stasio Žilio kūrybą: „Kunigas ir menininkas – unikali asmenybė. Užsitarnavęs daugybę titulų, tad nebijau pavadinti jo Patriarchu. Tiesiantis tiltą tarp pirmosios Nepriklausomybės, Telšių kunigų seminarijos, pokario neramių laikų ir dabarties – istorinio Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą 1993 metais Didžiuokimės, jog Popiežius tada prabilo prelato Stasio Žilio tarme“.

Teresė Rubšytė-Ūksienė (prelato Antano Leonardo Rubšio sesuo) apie prel. Stasį Žilį, su kuriuo jos brolis kartu mokėsi mokykloje ir Telšių kunigų seminarijoje, vėliau, baigiantis karui, abu pasitraukė į Vakarus, kalbėjo kaip apie labai kuklų, santūrų, draugišką, paslaugų žmogų, su kuriuo iki šiol bendrauja laiškais.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė pasidžiaugė derlinga Šilalės krašto žeme, išauginusia ne vieną garsią asmenybę: prelatus – A. Rubšį ir S. Žilį, Lietuvos prezidentą A. Stulginskį, lakūną S. Girėną ir kitus. Šilalės r. savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja Loreta Kalnikaitė irgi dalijosi prisiminimais iš susitikimų su prelatu.

Išsamiai ir labai jautriai prel. S. Žilį apibūdino pagrindinis pranešėjas Klaipėdos universitetinės ligoninės kapelionas mons. Petras Šiurys, buvęs Popiežiškosios šv. Kazimiero Romoje kolegijos rektorius, teologijos licenciatas, 15 metų diena iš dienos bendravęs su prelatu Žiliu. Jo pastangomis prel. S. Žilys dalį savo kūrybos dovanojo Telšių kunigų seminarijai. Mons. P. Šiurys pristatė ir jo iniciatyva nufilmuoto dokumentinio filmo ištraukas, kurios dar išsamiau supažindino su kun. S. Žiliu. Ir iš karto žiūrovą pavergia nepaprastas kuklumas, šiluma ir šviesa, sklindanti iš šios neeilinės asmenybės.

Parodos atidarymo pradžioje tradicinės muzikos grupės „Vo kāp“ (vadovas – Arūnas Gedmantas) atlikta tremtinių daina tarsi pritarė prelato eilėse išsakytoms mintims:

Stovėjau aš prie obelisko ir apmąsčiau jo amžių seną.

Kaip aš, taip jis, netekęs visko, kaip aš, taip jis tremty gyvena.

Abu mes žvelgiam į tolybę, gimtos šalies dangaus ištroškę...

Pasitraukęs iš Lietuvos, Dievo Apvaizdos vedamas ir globojamas savo gyvenimo kelyje nuėjęs taip toli, kaip galėjo tik nedaugelis paprastų mūsų krašto vaikų, prel. S. Žilys nepamiršo gimtojo krašto. Jo paveiksluose Lietuvą matai visur – siužete, potėpyje, kolorite. Kai kurie parodoje eksponuojami prelato tapyti paveikslai savo siužetu labai primena religinę temą, pavyzdžiui, „Partizano apraudojimas“. Žiūrėdamas į paveikslą matai Dievo Motiną, glaudžiančią nuo kryžiaus nuimtą` Sūnų. Paveikslas „Išeivių nerimas“ primena biblinį „Išvarymo iš rojaus“ siužetą. Tačiau prelato darbai skirti ne pasimėgavimui ar malonumui, bet giliam susikaupimui, teikia peno apmąstymui apie žmogaus būtį, vietą ir reikšmę šiame pasaulyje. Paveikslus reikia žiūrėti neskubant, įsigilinant, tarsi nubraukiant kasdienybės dulkes nuo savo akių ir minčių.

Džiugu, kad galime matyti jo tapytus paveiklus, iš dokumentinės apybraižos girdėti jo žodžius ir dalintis ta šiluma, kurią patiria visi sutikę prelatą S. Žilį.

Kviečiame apsilankyti muziejuje Varniuose ir susipažinti su prelato S. Žilio darbais.

Alma Būdvytienė,
vyr. muziejininkė, parodos kuratorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija