„XXI amžiaus“ priedas apie pasaulio krikščionis, 2017 m. gruodžio 8 d., Nr. 2 (63)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Palaimintųjų pėdsakais

Vietoj advokato – pavyzdingas vienuolis, neturto ir klusnumo liudininkas

Dubline, Airijoje, palaimintuoju paskelbtas tėvas jėzuitas Džonas Salivanas (John Sullivan, 1861–1933). Apie jo gyvenimą ir dorybes pasakojęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželas Amatas (Angelo Amato) sakė, kad atsivertimas yra esminė krikščionio gyvenimo dalis. Buvęs anglikonas palaimintasis Dž. Salivanas 1896 m. gruodžio 21 d. perėjo į Katalikų Bažnyčią, ir jo tikėjimo kelyje matome dvigubą radikalų atsivertimą. Pirmasis atsivertimas įvyko 1900 metų rugsėjį, kai pasirinkdamas jėzuito kelią įstoja į noviciatą, 1907 m. liepos 28 d. tapo kunigu. Antrasis atsivertimas įvyko, kai paklusdamas malonei visomis jėgomis siekė evangelinio tobulumo praktikuodamas krikščioniškas dorybes. Tėvas Salivanas buvo pavyzdinis vienuolis, pasižymėjęs ypatingomis neturto ir klusnumo dorybėmis. Liudininkai dažnai kartoja, kad tėvas Salivanas buvo „vargšas tarp vargšų“, „neturto dvasios įasmeninimas“. Nors kilęs iš turtingos šeimos, tapęs jėzuitu, nesirūpino patogumais ir apsiribojo būtiniausiais dalykais. Jo kambarys buvo apstatytas pranciškoniškai: turėjo paprastą medinę kėdę, apdužusį ąsotį, klauptą, kelias knygas, Nukryžiuotąjį, su kuriuo nesiskirdavo, švęsto vandens indą, staliuką ir lovą. Šia prasme kunigas Salivanas sekė savo kongregacijos steigėjo šv. Ignaco Lojolos pavyzdžiu, kuris siekdamas kuo labiau panašėti į Kristų, rinkosi neturtą su neturtėliu Kristumi. Kard. A. Amatas sakė, kad prie griežto neturto tėvo Salivano charakteryje šliejosi tobulas paklusnumas. Jis labai gerbė vyresniuosius ir spontaniškai, pamaldžiai vykdydavo kad ir mažiausią įsakymą. Jo paklusnumas buvo absoliutus, besąlygiškas, net ir tada, kai galutinis sprendimas skyrėsi nuo jo nuomonės. Kun. Dž. Salivanas buvo pavyzdinis vienuolis. Vienas liudininkas pasakoja, kad Dievo tarnas labai mylėjo broliją ir jos regulą – novicijams dvasinių pratybų metu pabrėždavo, kaip svarbu tiksliai laikytis taisyklių. Viena kunigą Salivaną pažinojusi moteris įminė jo šventumo paslaptį: „Kunigas Salivanas buvo labai griežtas sau, bet niekada kitiems“. Neturto dvasia ir paklusnumas padėjo jam praktikuoti nuolankumą. Dž. Salivanas įstojo į noviciatą jau brandaus amžiaus, pasiekęs puikią advokato ir mokslininko karjerą. Kiti novicijai, 17–20 metų jaunuoliai, žavėdavosi, kaip jis neturėjo jokios viršenybės užuomazgos ir su kokiu paprastumu priimdavo kukliausias namų užduotis, nedarė nieko, kad pasirodytų, nesiveržė į postus, priimdavo kritiką ir kitų storžieviškumą, nebuvo geras oratorius, kalbėjo greitai, tardamas žodžius ne itin aiškiai, tačiau visi pripažino ir vertino jo nuoširdumą bei dorybes. Kartą, kai jis lankė ligonį, atvyko klebonas ir liepė jam išeiti, nes pabijojo konkurencijos. Išgirdęs šiurkštų paliepimą, tėvas Salivanas atsiklaupė ir paprašė atleidimo. Klebonas liko giliai sujaudintas. Ko tėvo Salivano pavyzdys moko mus dabar? „Šiandien, kai Bažnyčiai reikia šventų kunigų ir pasauliečių, tėvas Salivanas kviečia visus atsiversti į gerumą, – mano kard. A. Amatas. – Jis mums primena Siracido patarimą: „Negaišuok grįžti pas Viešpatį, neatidėliok diena po dienos, nes staiga užklups tave Viešpaties pyktis ir bausmės metu pražūsi“ (Sir 5,7). Tai – gėrio lengvumas išgelbėti pasaulį ir išlaisvinti žmoniją nuo egoizmo ir blogio svorio. Artimo meilė yra krikščionybės esmė. Be jos tai – tarsi lipti į dangų be kopėčių“.

Pagal Vatikano radiją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija