„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. sausio 25 d., Nr. 2 (118)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Tikėjimas ir meilė Lietuvai padėjo nepalūžti

Metraščiui „Dienos be tėvynės“ – 60 metų

Lionė LAPINSKIENĖ

1946 m. sausio 1 d. 1000 egzempliorių tiražu Vokietijoje, lietuvių pabėgėlių šiauriausiai įsikūrusioje Flensburgo stovykloje, išėjo redaktoriaus A. Vaitkaus parengtas 358 puslapių metraštis „Dienos be tėvynės“ – pirmasis didesnės apimties vienos stovyklos lietuvių darbas. 75 jo egzemplioriai buvo sunumeruoti, išleisti geresniu viršeliu, su dedikacijomis, o iliustracijos – su apsauginiais popieriaus lapais. Viršelį sukūrė ir lapą su Lietuvos himnu meniškai apipavidalino dailininkas V. Vizgirda. Dvylikos metraštyje išspausdintų spalvotų reprodukcijų autoriai – G. Jonelynienė, S. Grigoravičius ir M. Tiburskienė. Vinjetes, užsklandas ir atskirus rašinius iliustravo bei sukūrė kelias reprodukcijas dailininkas V. Siskinas. Viso metraščio tekstą rašomąja mašinėle perrašė ir atliko korektoriaus darbą redaktorius Albinas Vaitkus – rašytojas Marius Katiliškis. Kalbos ir metraščio sudarymo klausimais jį konsultavo toje pačioje Flensburgo stovykloje gyvenęs kalbininkas pedagogas Petras Būtėnas. Jis šiam leidiniui parašė ir keturis šiandien Lietuvos istorijai, švietimui ir kultūrai vertingus straipsnius.

Įžangos autorius – metraščio sumanytojas ir redaktorius A. Vaitkus. Jis teigė, kad tai yra bendro Flensburgo stovyklos lietuvių, plunksnos mylėtojų, darbo vaisius. Tikslas – sutelkti stovyklos bendruomenę prasmingam darbui ir mokymuisi, dvasiniam tobulėjimui ir visus dėl nepalankių istorinių sąlygų svetimame krašte atsidūrusius lietuvius auklėti patriotine dvasia. Kartu pastebėtina, kad pats metraščio pavadinimas „Dienos be tėvynės“ tiksliai atspindėjo tuometę nelengvą, bet vis dėlto optimistinę lietuvių dvasinę būseną. Gyvendami itin sudėtingomis stovyklos sąlygomis, jie tikėjo: „bendromis pastangomis ir čia atkursime miniatiūrinę Lietuvą, o tuo pačiu ne taip slėgs mūsų sielą nedalios ir likimo skausmas, neatrodys tokios sunkios ir tamsios, ilgos dienos svetimame krašte, tarp svetimųjų. Dirbdami lietuvišką kultūrinį darbą, mes dirbame Lietuvai, šviesiai jos ateičiai“ (Dienos be tėvynės. 1946. P. 223).

Po redaktoriaus įžangos žodžio išspausdintas šiek tiek sentimentalokas, bet optimistinės dvasios neprarandantis L. Pakalnio šešių strofų eilėraštis „Mes sugrįšim“. Po jo – itin dvasingas Flensburgo stovyklos lietuvių dvasios vadovo kunigo L. Klimo straipsnis „Kelias į tėvynę“, užimantis beveik devynis puslapius. „Krašto gerovė ir ateitis priklauso nuo daugelio faktorių: religingumo, dorovingumo, teisingumo, garbės pajautimo...“ – tokia viena esminių šio straipsnio tezių. Aptaręs, kaip supranta lietuvio sąžinės, doros ir garbės sąvokas, kun. L. Klimas ragino, kad kiekvienas ir tokiomis sąlygomis gyvenančio lietuvio žingsnis būtų skirtas „tėvynės garbės ir vardo išaukštinimui, o ne pažeminimui“ (P. 6). Todėl visiems privalu elgtis taip, kad ir kitų tautų žmonės lietuvius tik gerbtų.

Dar viena kun. L. Klimo šiame straipsnyje propaguojama vertybė – tvirta, dora, tikinti šeima. Pastebėjęs akivaizdų faktą, kad daugelis ir Flensburgo stovykloje atsidūrusių tautiečių gyvena su didžiuliu skausmu širdyje, nes kiti šeimos nariai kenčia arba Sibire, arba Lietuvoje, jis patarė elgtis tvirtai, neprimesti savo skausmo kitiems, išlaikyti moralumą ir dorą. Juk visiems nelengva. Kad tai būtų įmanoma, reikia, anot kunigo, daugiau lavinti sielą, protą, ugdyti valią, o nenueiti tik žemiškųjų malonumų tenkinimo ar neištikimybės keliu. Todėl, norint tokiomis sąlygomis išlikti, yra vienas – tikėjimo – kelias. Straipsnis baigiamas gražiu apibendrinimu: „Kiekvienas mūsų žingsnis arčiau Dievo – žingsnis arčiau gimtųjų namų, arčiau Tėvynės“ (P. 13).

Nemaža metraščio dalis „Budėk“ skirta jaunimui auklėti tautiškumo ir patriotizmo dvasia. Itin vertingų faktų randame apie skautų, Flensburgo stovykloje 1945 m. rugsėjo 19 d. susibūrusių į „Perkūno Dievaičio“ draugovę, gyvenimą. Skautas V. Vyšniauskas straipsnyje „Mūsų pareigos ir uždaviniai“ teigė, kad labai svarbu jaunuolius išmokyti tinkamai suvokti savo gyvenimo prasmę, realiame gyvenime savo darbais puoselėti tėvynės meilės ir ištikimybės idėjas. Iš pateikiamos medžiagos matyti, kad šios stovyklos skautai 1945 m. spalio 26-28 d. dalyvavo Detmolde įvykusiame pabėgėlių stovyklose gyvenusių skautų atstovų suvažiavime. Visus jaunimo darbus ir iniciatyvas palaikė Flensburgo mokyklos direktorius P. Būtėnas ir kiti pedagogai.

Išskirtinio dėmesio vertas ir šiame metraštyje 217 puslapyje išspausdintas 1945 m. gruodžio 24 d. Flensburgo lietuvių pasirašytas aktas. Tai nepakartojamo ekstremaliose sąlygose atsidūrusių tautiečių solidarumo ir vieningumo pavyzdys. Jo tekstas yra toks:

„Tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt penktųjų metų gruodžio mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną mes, Flensburgo ir apylinkės lietuviai, būdami atskirti nuo savo tėvynės Lietuvos, bet jausdamiesi tikri jos sūnūs ir dukterys, Šv. Kūčių proga, susirinkę vienon lietuviškon šeimon, kaip vienos motinos Lietuvos vaikai, prisiminę sunkų mūsų tėvynės ir po pasaulį išblaškytųjų brolių likimą, šiuo iškilmingu aktu pasižadame ir toliau stiprinti savo dvasią, būti vieningi ir pavyzdingi, visur ir visuomet saugoti lietuvio garbę, drąsiai žvelgti ateitin ir, sukaupę savo jėgas, dirbti Nepriklausomajai Lietuvai, gimtajam kraštui“.

Šį aktą pasirašė 243 lietuviai. Iš jų maždaug septyniasdešimties parašai įskaitomi, nes pasirašyta visa pavarde. Matyti, kad stovykloje gyveno tik kelios šeimos: Anuškevičienė, Anuškevičius, B. Dirmauskas ir E. Dirmauskienė, V. Čepėnas, J. Čepėnas, S. Čepėnienė, Rakšys ir Rakšienė, L. Pakalnis, O. Pakalnis, J. Šlyžys ir B. Šlyžys, R. Stankevičius (ir Stankevičienė?), B. Stankevičius (ir Stankevičienė?). Įdomu, kad tarp šį dokumentą pasirašiusių nematyti paties Petro Būtėno pavardės. Didžiausia tikimybė, kad būtent jis pats buvo šito akto teksto autorius ir parašų rinkimo organizatorius. Apie tai spręsti leidžia akto-pažado kalbos stilius, ilgos išplėstinių aplinkybių konstrukcijos, būdingos rašytinei Būtėno kalbai.

Kadangi šis, prieš šešiasdešimt metų išspausdintas metraštis yra bibliografijos retenybė, manytume, kad verta čia paskelbti nors šiek tiek įskaitomas aktą pasirašiusių asmenų pavardes. Metraštis šiandien yra istorinę vertę turintis dokumentas, liudijantis, kaip mūsų tautiečiai, atsidūrę svetimoje žemėje, sugebėjo nepalūžti ir išlikti tvirti. Neatmestina tikimybė, kad galbūt kai kas iš Lietuvoje ar už jos ribų gyvenančių lietuvių atpažins save ar artimuosius ir galės pateikti vertingų prisiminimų ar kokios dokumentinės medžiagos. Atkreipiame dėmesį, kad, bandant perskaityti kai kurias neaiškiai parašytas pavardes, gali būti pasitaikiusių klaidų. Taigi, be ankščiau minėtų asmenų, Priesaikos Lietuvai aktą (taip galėtume pavadinti šį dokumentą) pasirašė:

Jonas Liudžius (anglų kariuomenės majoras), Gelažius (?), B.Dirmauskas, Vyšniauskas, S.Grigaravičius, K.Pošiūnas (?), Motiejūnas, V.Kukanaitis, Puziliauskas, A. Nekrašienė, A. Grabauskaitė, V. Bielskis, Mašikūnas (?), Stepas Jodikaitis, J.Knizikevičius, P.Aštrauskas, Kostas Bundvilas (?), A. (P.?) Kalnėnas, Smitkė, A.Alseika, P. Bardauskas

(-ienė?), A.Valaitytė, E.Vilimavičiūtė, dr. V.Kaupas, kun. L.Klimas, O.Nakas, Galickienė (?), Bukšiaitienė, Rukšiaitienė (?), Bosas, Darius, P. (R. ?) Starkauskas, P.Pinčius (Pikčius?), Norkutė, Katinaitė, A.Kielaitė, A.Kalnėnas, Ranonienė (?), V. Baronaitė

(-is?), V.Siskinas, B.Jocys, M.Vaitkienė, O. Maculskienė (?), K. Danauskienė, E.Dirmauskienė, J. Šlyžys, B.Šlyžys, A.Sarkevičius, E.Rudec (?), M.Grigaravičienė, V.Kuliešius, Jenulienė (?), St.Čepėnas, E.Jenulevičienė, inž. V.Stanelis (?), Girnius (?), A.Baronaitytė, N.Laureckas (?), P. Nikolskis, Bakšienė, Bakšys, Kvietkutė, Stančikas, K.Jurkus, Gaižauskienė, J.Dūda, S.Mačikūnas (-liūnas?), A.Kvinta (?), Dovydaitis, Išganaitis, Valaitis, Radvilas (?), A. Antanaitis, A. (J.?) Vosylius, K. Danauskas (?), Usvalkaitė (Usvaltaitė?), Ramonas, Raudys, B. Kumpis, V. Ašmanskas (-enskas?), P. Goidckis, V. Juodis, I. (S.?) Stulgys, S.Tamuliutė, P. Ivanauskas, Gerulskis (?), Draugelis, P. Matulaitytė, Šiugžda, J. Jankauskas, A. Gobis, J.Gruodis, P. Lukšionis (?), Statkuvienė, V. Rutkauskas, A. Raudys, Janauskas (-ienė?), Kristupas, A. Petraitis, K. Ušcinas (?), B. Šleideris, E. (A.?) Penkuvienė, J. Kazakevičius (?), A. Nastopkienė, Nastopka, P. Alkevičius, Gruodienė, Anuškevičienė, Anuškevičius, K. Sitkauskas (?), Vitkauskas (?), P. Brokas, V. Gudaitis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija