„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. spalio 11 d., Nr. 17 (133)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Lietuvis iš legendos

Benjaminas ŽULYS

Peržengė „geležinę uždangą“

Tikriausiai nedaug kas žino, o ypač jaunimas, apie drąsų sovietinių laikų karo laivo lietuvio kapitono leitenanto Jono Pleškio žygdarbį. 1961 m. balandžio 6 d. jaunas, 26 metų amžiaus, be abejonės, neeilinių gabumų karinio laivo vadas J.Pleškys išsiveržė į laisvę – nuplukdė savo vadovaujamą laivą į Švedijos Gotlando salą. Kadrinis karininkas gerai žinojo, ką tai reiškia, kas jam už tai grėsė. Ir tikrai, tų pačių metų rugpjūčio pabaigoje Baltijos laivyno karo tribunolas jį už akių nuteisė mirties bausme.

Pats J.Pleškys iš Švedijos nuo sovietinio režimo ir sušaudymo pasitraukė toliau į Vakarus. Amerikoje ir kitose vietovėse jis dažnai keitė gyvenamąją vietą, nes žinojo, kad užkietėję KGB profesionalai neketina jo palikti ramybėje, jų rankos ilgos, čiuptuvai aštrūs. Todėl nerimas dėl savęs, savo šeimos lietuvį patriotą lydėjo iki gyvenimo pabaigos (1993 m. mirė Kalifornijoje, JAV).

J.Pleškys baigė prestižinę tuometinę Leningrado karo akademiją, įgijo sovietų karinio jūrų laivyno povandeninių laivų šturmano diplomą ir buvo paskirtas Baltijos karinių pajėgų laivo vadu. Tad šis jaunas 26 metų lietuvis galėjo nesunkiai padaryti neblogą karjerą sovietinėje sistemoje, augti tarnyboje, pasiturimai gyventi, naudotis jo padėties žmonėms teikiamais patogumais, privilegijomis. Bet lietuvis pasirinko kitą kelią.

Šio legendinio žmogaus jaunystė, tolesnis gyvenimas, požiūriai, įsitikinimai, subrandinę žygdarbį, atspindimi išeivių iš Lietuvos šeimoje gimusios ir dabar Portlende tebegyvenančios Marijonos Venslauskaitės-Boyle anglų kalba išleistoje knygoje „Search for Freedom. The Man from Red October“ („Laisvės beieškant. Žmogus iš Raudonojo Spalio“). Knyga išleista autorės lėšomis. Joje aprašomas J.Pleškio gyvenimas Švedijoje, JAV, Gvatemaloje, Peru, Meksikoje, kitur. Neseniai knyga „Laisvės beieškant. Žmogus iš Raudonojo Spalio“ buvo išleista lietuvių kalba ir pristatyta mūsų skaitytojams Vilniuje bei Klaipėdoje.

Lietuvio jūrų kapitono žygdarbis, jo ryžtingas pasitraukimas iš sovietinio lagerio susilaukė didelio lietuvių išeivijos dėmesio. O rašytojas Tomas Klensis (Tom Clancy) parašė bestselerį apie žygdarbį, Holivude apie jį buvo sukurtas vaidybinis filmas „Raudonojo Spalio medžioklė“.

M.Boyle ėmėsi kitokios veiklos – parašyti dokumentinę knygą apie lietuvį laivo vadą, pasitraukusį iš okupuotos Lietuvos. Ji dešimt metų, jau po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, nuosekliai ir aktyviai domėjosi J.Pleškio gyvenimu. Jau iš dalies buvo prieinami kai kurie KGB archyvuose buvę protokolai su pasmerkimu lietuvį sušaudyti, kai kurie kiti dokumentai. Ieškodama žmonių, galinčių ką nors papasakoti apie drąsųjį lietuvį, M.Boyle išnaudojo įvairias progas, apklausė J.Pleškio draugus, gimines, kitus jo asmeninio gyvenimo liudytojus. Apkeliauta Amerika, Lietuva, Latvija, Švedija, Gvatemala, perversta daugybė dokumentų. Tas paieškas apsunkino tai, kad, matyt, patartas ČŽV (ji pergabeno J.Pleškį iš Švedijos į JAV), jis nepaliko jokių dokumentų, užrašų. Jie, be abejo, būtų galėję daug papasakoti apie lietuvio gyvenimą. Iš ČŽV jokių dokumentų, suprantama, tikėtis buvo neįmanoma. Tik privatūs susitikimai, kiti šaltiniai padėjo tarsi krislą prie krislo sudėlioti J.Pleškio gyvenimą. Ypač reikia pabrėžti, kad M.Boyle pati neblogai asmeniškai pažinojo šį lietuvį, nors iš pradžių neįtarė, kas jis, kokia jo praeitis, profesija ir pan.

M.Boyle pasakojo, kad jos tėvas gimė ir augo Lietuvoje, 1914 metais atvyko į Baltimorę, o mama Magdalena Žilinskaitė gimė Amerikoje, nors tėvai buvo kilę iš Lietuvos. Amerikoje lietuviškoji šeima namuose, lietuviškoje bažnyčioje kalbėdavo tik lietuviškai. Baigusi aukštąjį mokslą, Marijona dėstė vokiečių kalbą, ištekėjo. Vėliau, susiklosčius gyvenimo aplinkybėms, ryšiai su lietuviais susilpnėjo, aplinkoje, kurioje ilgą laiką M.Boyle gyveno, jų buvo mažai.

Ir štai vieną 1990 metų dieną Marijona per kitus žmones gavo iš savo pusseserės Lietuvoje laišką. Giminaitė net penkiolika metų išbuvo su šeima Sibiro tremtyje ir dabar panoro pasidalyti mintimis su savo artimaisiais. Marijona laiško turinį supratusi, tačiau parašyti atsakymą lietuviškai nesugebėjo. „Ką gi, buvo praėję beveik 40 metų nuo tų laikų, kuomet aš lietuviškai kalbėjau, su lietuviais neturėjau jokio ryšio...“– sakė M.Boyle. Tada sūnus Deividas pasakė, kad jo darbovietėje, firmoje „American President Lines“, dirba kažkoks lietuvis, kuris galėtų padėti parašyti laišką į Lietuvą. Tas lietuvis buvęs J.Pleškys. Jis Marijonai padėjo parašyti penkis laiškus. Per juos M.Boyle susirado Lietuvoje savo giminaičius. Taip prasidėjo ir toliau tęsėsi M.Boyle šeimos ir J.Pleškio draugystė. Jis dažnai, ypač per didžiąsias šventes, lankydavosi jų namuose, dažnai kalbėdavosi telefonu. Su Marijonos vyru (mirė jaunas), ypač – atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, jis mėgdavo kalbėtis apie Antrąjį pasaulinį karą, jo pasekmes, jaunystę, savo tėvų tremtį Sibire, kitais opiais gyvenimiškais klausimais. M.Boyle prisimena, kad Jonas buvęs uždaro būdo žmogus, jautėsi esąs vienišas, nes gyvenimo aplinkybių buvo atskirtas nuo šeimos. Jis nieko nepasakodavo apie savo pabėgimą iš okupuotos Lietuvos. Apie jo praeitį M.Boyle sužinojusi iš nekrologų apie jo mirtį 1993 metais. Ji iki tol taip pat nežinojo, kad J.Pleškys buvo T.Kensio romano ir Holivudo vaidybinio filmo prototipas.

Knyga žadina patriotizmą

Knygą apie lietuvį patriotą M.Boyle pirmiausia parašė anglų kalba. Viena iš priežasčių – per jo gyvenimą parodyti pasaulio visuomenei, kurioje vyrauja anglų kalba, Lietuvos okupacijos kančias, vargus, išnaudojimą. Nes Vakaruose apie visa tai dar mažai žinoma. Norėjosi kuo plačiau nušviesti nepriklausomybę praradusią ir vėl atgavusią Lietuvą. J.Pleškio gyvenimas – tai atspindys tokių istorinių įvykių Lietuvoje, kaip Antrasis pasaulinis karas, nacių ir sovietų okupacijos, stalininis teroras, masinės tremtys, sovietiniai laikai su „šviesia ateitimi“. Buvo nukentėjusi ir pati J.Pleškio šeima – 1948 metais jo tėvai buvo ištremti į Sibirą, kas taip pat paliko ženklą Jono sąmonėje.

M.Boyle susipažino su J.Pleškio seserimi, žinoma Vilniaus jaunimo teatro aktore Eugenija Pleškyte. Ji buvo apsilankiusi pas savo brolį Amerikoje ir dabar ten gyvena, ketina grįžti į Lietuvą. Ji drauge su broliu ne kartą buvojo Marijonos namuose, abi moterys artimai susidraugavo, tapo tarsi seserys. Eugenija, Jonui jau mirus, nemažai papasakojo apie savo užsispyrusį, sunkoko, uždaro, žemaitiško būdo, tačiau geraširdį brolį.

Rašant knygą apie J.Pleškį, padedant geriems žmonėms, M.Boyle pavyko iš KGB gauti kai kurių asmeninio pobūdžio Jono rašinių. Tai artimiems žmonėms siųsti laiškai, sveikinimo atvirukai, kurie per sovietinių saugumiečių tinklą adresatų nepasiekdavo. Savo laiškus J.Pleškys siųsdavo iš Meksikos, Peru, matyt, siekdamas, kad kagėbistai nesusektų jo tikslios gyvenimo vietos. Juk nuosprendis jį sušaudyti vis dar galiojo. Jis netgi trejus metus gyveno Meksikos kalnuose su indėnais majais.

Šie laiškai, atvirukai knygos autorei nemažai padėjo atskleisti J.Pleškio asmenines savybes, jo jautrumą, širdies šilumą, meilę Lietuvai ir tiems, kuriuos jis ten paliko. Nes uždaro būdo Jonas ir savo nuotaikomis plačiai nesidalijo. Galima tik numanyti, kokias dvasines kančias per tuos daugiau nei trisdešimtį išsiskyrimo metų lydėjo taurųjį lietuvį. Vėliau, griuvus geležinei uždangai, J.Pleškys suartėjo su savo šeima. Prieš pat išeidamas Amžinybėn, 1993 metais, jis apsilankė Lietuvoje, susirado savo gimines, kas suteikė daug dvasinės šilumos.

Kalbėdama apie savo knygą, M.Boyle sakė, kad knyga nepretenduoja į išsamią biografiją ar akademinį darbą, o yra literatūrine forma perteiktas pasakojimas ne vien apie vieno žmogaus gyvenimą, bet ir apie visą to meto sovietinę santvarką. Autorė džiaugiasi, kad bent maža Lietuvos istorijos dalis nušviečiama pasaulio visuomenei.

Knygą „Laisvės beieškant. Žmogus iš Raudonojo Spalio“ į lietuvių kalbą išvertė leidyklos „Eglė“ kalbininkė Inga Matac, išleido ši leidykla. Rengiant knygą lietuviškai, autorei padėjo žinomas kalbininkas Antanas Klimas. Įvyko šios knygos sutiktuvės Vilniuje ir Klaipėdoje.

M.Boyle sakė, kad knyga lietuvių kalba ypač reikalinga Lietuvos jaunimui, kuris dar mažai žino apie lietuvių tautos kančias, jos išnaudojimą sovietiniais laikais.

Knygos autorė teigia, kad apie J.Pleškį pasakyta toli gražu ne viskas, dar yra nemažai mįslių, vadinamųjų baltųjų dėmių, tuščių vietų. Didelė byla apie lietuvių patriotą saugojama Maskvos saugumo archyvuose, vertingų dokumentų yra ČŽV žinyboje. Autorė į tuos dokumentus norėtų pažvelgti atidžiai. Gal atsiras jaunų energingų žmonių, kurie gaus informacijos iš šių struktūrų ir dar labiau praplės pasakojimą apie lietuvį patriotą, tai aprašys knygoje ar kitame leidinyje.

Šiuo metu M.Boyle gyvena JAV, Portlende, Rožių viloje, vadinamojoje pensininkų bendruomenėje. Rengia prisiminimų knygą, be to, kaip visą gyvenimą, rašo eilėraščius, bendrauja su lietuviškos išeivijos periodika. O prieš aštuonerius metus Lietuvos kino dokumentininkams ji padėjo sukurti filmą apie J.Pleškio gyvenimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija