„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. spalio 11 d., Nr. 17 (133)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Neklūpčiokime prieš melo stabus

Dykumoje klaidžiojęs žmogus po mirtino troškulio puls gerti į pirmą pasitaikiusią pelkę, kad ir kokia ji būtų. Tad nenuostabu, kad, geležinei uždangai sugriuvus, iš sovietų vergijos išsivadavusios tautos pagarbiai klūpčioja net prieš SSRS ir JAV komunistų sukurtos JTO altorius.

Nežinojimas dažnai žmones nuveda į neišbrendamus – ir girių, ir politikos – raistus. Galiu „pasigirti“, jog atsidūręs JAV apsidžiaugiau radęs pasauline politika besidominčią organizaciją – vietinį „Forumą pasaulio reikalais”. Greit paaiškėjo, jog buvau pakliuvęs į globalistų pagrindinės priedangos organizacijos (CFR) tretįjį ratą. Tai buvo vietovių „bendruomenės vadovų“ nusmegeninimo ( paversti „pasaulio piliečiais“) tinklo dalis. O lietuviai, kaip ir daug kitų, buvo jau globalistų apgauti Atlanto Chartos pažadais: „Tautų apsisprendimo teise”. Po Atlanto Chartos melo ėjo JTO melas.

Rugsėjo viduryje JTO Asamblėjos posėdyje net iš tribūnos prasiveržė įvairių spalvų barbarizmas. Ypač savos valstybės reikalais besisielojantiems amerikiečiams buvo šlykštu stebėti, kaip beveik vien jų pinigais išlaikomos organizacijos atstovai, atvykę į jų namus, teršė „svečių kambario” grindis.

Be to, aiškiai pasirodė, ko verta save taip garbinanti JTO. Tai pamatė net globalistų dienraščio „New York Times“ leidžiamas Europoje dienraštis „International Herald Tribune“. Rugsėjo 22 dienos numerio vedamajame jis rašė: „Viena iš praėjusios savaitės pamokų yra tai, kad tarptautinė sistema yra sulūžusi”. Todėl, žinoma, globalistai ateina su gerai parengtomis „reformomis”. Kokio gero galima tikėtis iš „taikos ir teisingumo” balandžio lizde komunistų išperėto pasaulinės valdžios maitvanagio?

Daugelis svajojo valdyti pasaulį. Moderniausias, po 1776 metų iliuminatų, sąmokslas buvo sukurptas 1945 metais Ruzvelto ir Stalino (pritariant Čerčiliui) Jaltoje. Pasirodo, ten buvo susitarta net dėl tokių detalių, kas bus pirmuoju JTO genseku. Stalinas kilniai sutiko, kad juo būtų amerikietis, žymus JAV diplomatas. Tikriausiai padėjo tai, kad jis žinojo, ko tada nežinojo amerikiečiai: pirmasis JTO generalinis sekretorius Algeras Hisas buvo Kremliaus agentas JAV vyriausybėje.

JTO buvo sukurta ant melo pamatų. Buvo skelbiama, kad ją sukūrė „taiką mylinčios valstybės”, o tarp jų – ir „taiką mylinti“ Sovietų Sąjunga. Lietuvių tauta ašaromis ir krauju sumokėjo už tai, kad Ruzveltas beveik pusę Europos užleido Stalinui, jog šis būtų partneris kuriant pasaulinės valdžios branduolį – JTO. Stalinui tai buvo tolygu kiškiui būti įmestam į kopūstų daržą: jau Leninas planavo pasaulinės valdžios kūrimą. Tad ir Stalino Kremlius stropiai tepė JTO propagandos ratų ašis. Štai mano knygos „Sąmokslas prieš žmoniją“ straipsnio „Raudonieji krikštatėviai“ ištrauka:

Nenuostabu, kad Jungtinių Tautų Organizacijai palanki propaganda taip gerai ir ilgai veikė: ji buvo tos rūšies specialistų iš kalno suplanuota. 1945 m. balandžio mėn., porą mėnesių prieš JTO įsteigimą, „Political Affairs“ žurnalas (JAV kompartijos teoretinis oficiozas) davė šitokius nurodymus partiečiams: „Privalėtumėte sukelti didžiulę, gerai organizuotą ir stiprią, masinę paramą ir entuziazmą Jungtinėms Tautoms… Opozicija turi būti paversta tiek bejėgė, kad negalėtų surinkti pakankamai rėmėjų Senate prieš Jungtinių Tautų Chartą ir prieš kitas ją sekančias sutartis…”

1946 m. kovo 23 d. „Pravdoje“ cituojamas Stalinas: „Aš priduodu didžiulę svarbą JTO, kadangi ji yra rimtas įrankis taikai ir tarptautiniam saugumui išlaikyti…“ Pagal Staliną „taika“, kai nesipriešinama komunizmo agresijai, „saugumas“ – kai nebandoma išlaisvinti vergus.

Tų pat metų „Bolševik“ Nr.22 nurodė: „Masės žino, jog taika įmanoma tik esamų valstybių bendradarbiavimo pagrindais…Sovietų Sąjunga kovoja už kiek galint efektingesnes JungtinesTautas.“

Į klausimą, kaip „efektingesnes“, atsako sovietų gen. Bondorenko paskaitoje Frunzės Karinėje Akademijoje, Maskvoje: „Iš Jungtinių Tautų tribūnos mes įtaigosime kolonialinius ir pusiau kolonialinius žmones išsivaduoti ir skleisti komunizmo teoriją visame pasaulyje. Mes nepripažįstame JT autoriteto Sovietų Sąjungai, bet Jungtinės Tautos tarnauja nukreipti (nuo mūsų) kapitalistus ir karo kurstytojus Vakarų pasaulyje.

Kas iš tiesų yra JTO, tapo aiškiau iš jos genseko U.Tano kalbos UNESCO surengtoje tarptautinėje konferencijoje Helsinkyje, minint Lenino gimimo 100-ąsias metines. „Los Angeles Times“ (1970 04 07) rašė: „JT generalinis sekretorius U.Thant išgyrė Sovietų Sąjungos įkūrėją Vladimirą Leniną, kaip politinį vadovą, kurio idėjos atsispindi JT Chartijoje”.

Tad bent jau žinokime, kur (iš reikalo) esame pakliuvę ir negarbinkime tautų mėsmalės uždavinį turinčių organizacijų, kurios buvo sukurtos valstybių (ypač mažesniųjų) laisvės sąskaita. Mes negalime, kaip gali JAV patriotų organizacijos, pakelėse išstatyti didžiulių skelbimų lentų su užrašais „Ištraukiame JAV iš JTO“. Nebūtų realu mums Seime, kaip JAV Kongrese, pristatyti svarstymui rezoliuciją, siūlančią ištraukti JAV iš JTO ir išmesti JTO iš JAV. Ir ten tam dar gaunama per mažai balsų. Tačiau po pastarojo JTO posėdžio akibrokštų Amerikai ten gali užkaisti balsuotojų nuotaikos. O mes galime be didelių išlaidų, tik susiorganizavusių veiklai patriotų pastangomis, priešintis ir Rytų, ir Vakarų, ir islamo globalistams keldami tautos moralę ir ragindami tą patį daryti ir gerokai moraliai apskurusius ES “senbuvius”.

Vilius BRAŽĖNAS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija