„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. vasario 28 d., Nr. 4 (141)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Brazilijoje

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavimo Brazilijoje dalyviai San Paule

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo (PALJ) suvažiavimas įvyko sausio 5-14 dienomis San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Urugvajaus, Kanados, JAV, Lietuvos, Vokietijos ir Brazilijos.

Suvažiavimas prasidėjo „Atidarymo baliumi“ Brazilijos lietuvių sąjungos patalpose. Kitą dieną prasidėjo darbas – Studijų dienos, kurių metu prelegentas Brazilijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkas Jorgė Prokopas papasakojo apie Brazilijos lietuvių bendruomenės situaciją. Menininkai Dalia Uzdila ir Rolandas Boravskis pristatė šių metų kultūrinę suvažiavimo temą – „Užgavėnės“. Jau trečius metus jie aplanko mus ir moko lietuviškų tradicijų.

Sausio 7 dieną Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Valdybos sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas kartu su kunigu Jonu Dielinikaičiu aukojo šv. Mišias Šv. Juozapo parapijoje Vila Zelinoje. Po pietų toliau diskutavome ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovai papasakojo apie Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų istoriją. Ypač daug dėmesio skyrėme paskutiniam kongresui, vykusiam Kanadoje 2006 metais. Žiūrėjome įdomų vaizdo įrašą, kurį perdavė PLJS valdybos pirmininkas Stasys Kuliavas iš Kanados. Jis pasveikino visus atstovus, atvykusius į PALJ suvažiavimą, paskui papasakojo apie PLJK istoriją, detaliau pristatė PLJS valdybos iždininko Sauliaus Simonavičiaus, PLJS valdybos atstovo Šiaurės Amerikai Moaciro de Sa Pereiros ir PLJS valdybos atstovo Pietų Amerikai Chuano Ignacijaus Fourmento Kalvelio pareigas ir veiklą. Apie organizacinius dalykus, remdamasis savo patirtimi, papasakojo Dalius Bulota, XII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengimo komiteto narys, stovyklos programos organizatorius.

Tą dieną buvo perskaityti ir Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos atstovų iš įvairių kraštų pranešimai. Taip daugiau sužinojome apie lietuvių veiklą ir lietuvybės išlaikymo galimybes Pietų Amerikoje. Paskui bendravome su Dalia ir Rolandu, kurie detaliau pristatė Užgavėnių tradicijas, pasitelkę vaizdo įrašus. Po to iš karto pradėjome repetuoti spektaklį.

Vieną dieną aplankėme San Paulo miestą, svarbiausias jo vietas, bažnyčias ir muziejus. Po vakarienės į bendrą posėdį susirinko Brazilijos „Nemuno“ ir „Rambyno“ šokių grupės ir planavo jaunimo veiklos ir bendradarbiavimo strategiją ateičiai. Tuo pačiu metu ALJS atstovai posėdyje tarėsi dėl kito Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Pietų Amerikoje. Abu susirinkimai truko iki vidurnakčio, o tai rodė, kad jaunimas labai aktyviai ir rimtai planuoja savo darbą.

Aplankėme žaidimų parką „Hopi Hari“, Atibajoje esančią lietuvišką stovyklą „Lituanika“. Čia irgi vyko intensyvus darbas: kiekvienos LJS nariai pareiškė savo nuomonę dėl kito kongreso, o vakare prel. E.Putrimas surengė susikaupimo žaidimą apie pasitikėjimą Dievu. Visi intensyviai repetavo ir ruošėsi pagrindiniam kultūriniam suvažiavimo renginiui – mūsų pačių parengtam spektakliui. Kiekvieno krašto atstovai taip pat pasirodė talentų vakare, visi dainavome ir šokome.

Paskutinę stovyklos dieną įvyko spektaklis „Užgavėnės“. Pasirodymo metu scenoje buvo daugiau nei 50 žmonių. Visi susikūrėme kostiumus, pasigaminome Užgavėnių kaukes, dekoracijas ir Morę. Ruošiantis spektakliui daug padėjo Dalia ir Rolandas, kurie papasakojo, kaip Lietuvoje buvo ir yra švenčiamos tradicinės liaudies šventės.

Po vakarienės buvo uždarymo vakaras ir visi sekmadienio rytą jau buvo pasiruošę išvykti į San Paulo miestą. Sekmadienį buvo aukojamos šv. Mišios Šv. Juozapo parapijoje Vila Zelinoje. Po šv. Mišių vyko Sausio 13-osios minėjimas, kurį suvažiavimo metu parengė jaunimas. 14 jaunuolių su žvakėmis paminėjo kiekvieną žuvusį už Lietuvos laisvę tą naktį. Dar kartą bendruomenei pristatėme Užgavėnių tradicijų programą.

Organizatoriai nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie rengimo darbų: menininkams D.Uzdilai ir R.Boravskiui, prelatui E.Putrimui, BLJS Valdybai, kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į savo namus suvažiavimo atstovus, visiems dalyviams, kurie atvyko į PALJ suvažiavimą. Renginiui finansinę paramą suteikė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės, Lietuvių fondas. Už gautus sveikinimus dėkojame LR užsienio reikalų ministrui Petrui Vaitiekūnui, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės generaliniam direktoriui Antanui Petrauskui, Lietuvos ambasadai Argentinoje ir laikinajai reikalų patikėtinei Laurai Tupei, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai ir jos pirmininkei Reginai Narušienei, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Valdybai ir pirmininkui Stasiui Kuliavui, Kanados lietuvių jaunimo sąjungos Valdybai ir Tomui Jonaičiui.

Taip pat ALJS pirmininkas Ch.P.L.Pupelis pakvietė visus dalyvauti kitame Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime, kuris įvyks 2008 metų sausio mėnesį Argentinoje.

Chuanas Ignacijus Fourmentas KALVELIS,
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos
Pietų Amerikos atstovas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija