„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 m. birželio 11 d., Nr.9 (168)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Atskleidžiamos Irano karinės galios paslaptys

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Didžiosios Britanijos teisėsauga atskleidė prekeivių ginklais tinklą, kuris tiekė dideles ginklų siuntas Iranui. Suimti septyni Didžiosios Britanijos piliečiai, tiekę raketų ir kovinių lėktuvų dalis, kul­kosvaidžius, kuriuos naudoja britų spe­cialiosios pajėgos, automatus. Be to, Iranui buvo tiekiamos ir medžiagos, tin­kamos branduolinio ginklo gamybai. Bri­tų tyrėjų duomenimis, keli iš suimtų pre­keivių dar nuo 1993 metų palaikė artimus ryšius su Abdula Chanu, vadinamu Pakistano branduolinės bombos tėvu. Ab­dula Chanas jau prisipažino, kad padėjo sukurti branduolines bombas Iranui, Libijai ir Šiaurės Korėjai.

Tarp įtariamųjų - du gerai žinomi verslininkai Mebcharas Salašuras ir Džonas Maitas. Tyrimo metu nustatyta, kad ginklų kontrabandai buvo pasitelkta keliolika lengvatinės prekybos firmų, registruotų Maltoje, Virdžinijos ir Kaimanų salose.

Tiriamos ir suimtųjų prekeivių sąsajos su kitais asmenimis, tarp jų ir su Hamas lyderiu Chaledu Mašalu. Turima duomenų, kad 2007 metų gruodį Džonas Maitas tiesiogiai bendravo su Džonu Maitų Sirijoje, jie nuolat palaikė ryšius ir telefonu.

Paskutiniuoju metu Irano politiniai bei kariniai lyderiai padarė daug agresyvių pareiškimų Vakarų valstybių, ypač JAV ir Izraelio, atžvilgiu. Neseniai Irano kariuomenės generalinio štabo viršininkas Muhamedas Aštianis pareiškė: „Mes pasiruošę sunaikinti Izraelį. Mūsų apskaičiavimais, tai įmanoma padaryti per sąlyginai trumpą laiką". Po šių grasinimų Izraelio premjero E. Olmerto atstovas spaudai M. Regevas pareiškė: „Pilni neapykantos Irano vadovybės pareiškimai tampa kasdienybe".

Izraelio specialiosios tarnybos nustatė, kad Iranas prekybiniais laivais per Beiruto uostą tiekia ginklus Hezbolah organizacijai. Daugiausia tiekiama automatų, kulkos­vaidžių ir šaudmenų. Neatmetama galimybė, kad dalis šių ginklų yra iš sulaikytų britų ginklų prekeivių grupės tiekiamų ginklų siuntų. Hezbolah smogikai nuolat vyksta į Iraną ir ten dalyvauja treniruočių stovyklose.

Paskutiniu metu JAV ir Didžiosios Bri­tanijos specialiosios tarnybos gavo naujų įrodymų, kad Tailande sulaikytas Rusijos verslininkas Viktoras Butas ir jam artimi asmenys tiekė ginklus Iranui bei Hezbolah ir Hamas organizacijoms. Kol kas Butas te­bėra Tailande, tačiau kadangi vietos val­džia atsisakė jį teisti, dabar vyksta šio garsaus ginklų prekeivio išdavimo JAV procesas. Rusijos valdžios struktūros naudoja privačius ginklų prekeivius stambių ginklų siuntų gabenimui Rusijai artimoms valstybėms ir teroristų grupuotėms. Jeruzalėje vykusioje konferencijoje Izrae­lio Kneseto deputatas Efraimas Sna taip atsiliepė apie Rusijos politiką Artimuosiuo­se Rytuose: „Iraniečių imperiją ginkluoja Rusija. Irano, Sirijos ir Rusijos įtaka didėja. Visos šios trys valstybės aktyviai re­mia įvairias teroristines organizacijas. Be šių valstybių paramos Hamas ar Hezbolah grupuotės, jei ir egzistuotų, tai būtų mažai reikšmingos, negausios tiek narių skaičiumi, tiek infrastruktūra bei karine galia. Rusija atlieka pagrindinio ginklų tiekėjo funkciją regione, būtent Kremliaus nurodymu ginkluojamos priešiškos Izraeliui jėgos". Šioje konferencijoje pasisakė ir „Likud" partijos lyderis Benjaminas Natanjahu. Jisteigė: „Iranas plečia savo įtaką regione. Jei anksčiau Irano remiama Hezbolah gru­puotė Libane buvo tarsi valstybė valsty­bėje, tai dabar artėjama prie to, kad tikroji valdžia Libane bus sutelkta Hezbolah ly­derių rankose". Kalbėdamas apie santy­kius su palestiniečiais, Natanjahu sakė: „Maža tikimybė, kad nuosaikūs palestinie­čių politikai pajėgs sustabdyti terorą. Izra­eliui teks savo jėgomis užtikrinti saugumą ir tęsti dialogą su tais palestiniečių atsto­vais, kurie nori būti mūsų partneriais".

Vis didėjanti Irano įtaka kelia įvairių pa­saulio valstybių susirūpinimą. Prieš de­šimtmetį buvo tikėtasi, kad valdant prezi­dentui M. Chatamiui šalyje gali įvykti tam tikrų demokratinių permainų, deja, to ne­įvyko. Vis dėlto Chatamio prezidentavimo laikotarpiu įtampa tarp Irano ir vakarietiš­kų valstybių buvo gerokai sumažėjusi. M. Chatamis pasižymėjo nuosaikiomis pa­žiūromis ir buvo tarsi priešingybė dabarti­niam Irano prezidentui M. Ahmadinedža-dui, kuris demonstruoja neapykantą Vaka­rams ir bičiuliaujasi su Rusijos lyderiais, Baltarusijos prezidentu A. Lukašenka bei populistiniu Venesuelos lyderiu U. Čave-su. Pati Irano politinė konstrukcija yra ne­demokratinė, pagrindinė valdžia sutelkta karingų islamo dvasininkų - ajatolų rankose, be to, didelė ir generolų, kontroliuojan­čių kariuomenę bei žvalgybą, įtaka. Nors jau seniai priimti Jungtinių Tautų nutarimai dėl ginklų tiekimo Iranui apribojimo, faktiškai to nesilaikoma. Tai rodo ir šių metų įvykiai. Kai kurie prekeiviai, prekiaudami ginklais iš Vakarų valstybių, vadovaujasi tik pelno principais ir, pažeisdami savo valstybių vyriausybių nurodymus, organizuoja ginklų tiekimą Iranui. Čia ryškus ne tik suimtų britų ginklų baronų atvejis -prieš mėnesį Belgijoje buvo suimtas vietos verslininkas, nustatyta, kad jis nepaisydamas draudimų tiekė ginklus Iranui. Tačiau pagrindinis ginklųšaltinis Iranui ir su juo susijusioms ekstremistų organiza­cijoms yra Rusija. Nuo 2000 metų Krem­lius gerokai sustiprino paramą savo są­jungininkams Artimuosiuose Rytuose. Tam sukurtos gudrios schemos. Ginklų tiekimas vyksta per valstybės kontroliuo­jamas korporacijas ,,Rosvooruženije" ir „Rosoboroneksport" ir privačių prekeivių tinklą. Kol kas iki dantų apsiginklavęs Ira­nas remia ekstremistines organizacijas, vykdo branduolinę programą ir naudoja karingą antivakarietišką retoriką. Tačiau jei Irano lyderiai ryšis agresijai ir prasi­dės ginkluotas konfliktas, jo pasekmės gali būti nenuspėjamos. Nes Irano režimas kur kas galingesnis už žlugusį S. Huseino režimą Irake.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija