„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 m. liepos 2 d., Nr.10 (169)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Permainos A. Čiubaiso imperijoje

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Dabartinei Rusijos santvarkai, jos valdymo strategijai ir ypač už­sienio politikai didžiulę įtaką turi „Gazpromo" bendrovė. Tai valstybė valstybėje. Nors ir žinoma apie „Gazpromo" galią ir įtaką tačiau verta išsamiau pasidomėti, kas gi yra tas šiuolaikinis „Gazpromas". 51 pro­centas bendrovės akcijų priklauso valstybei, vokiečių energetikos bendrovei „Rurhgas" priklauso 6,43 procento, bendrovei „Nafta-Moskva", valdomai milijardieriaus S. Kerimovo - 4,5 procento, vokie­čių bankas „Deutsche bank" valdo 3,3 procento akcijų, milijardierius A. Usmanovas ir bendrovė „Inteko" (valdoma Maskvos mero Lužkovo žmonos J. Baturinos) kontroliuoja po 1 procentą akcijų. Yra nemažai ir smulkių akcininkų, o pats koncerno valdybos pirmininkas A. Mileris valdo 0,13 procento akcijų. Beje, uzbekų kilmės oligarchas A. Usma­novas yra vienos stambiausių „Gazpromo" antrinių įmonių „Gazprominvestholding" direktorius. „Gazprom" imperija sudaryta iš daugy­bės padalinių. „Gazprombank" yra vienas iš stambiausių Rusijos ban­kų, jo vadovas A. Akimovas yra Putino bičiulis dar nuo sovietinių lai­kų. „Gazprom media" yra žiniasklaidos koncernas, valdantis NTV ir TNT televizijas, radijo stotis „Echo Moskvy" ir „Relax FM", laikraščius „Izvestija", „Tribūna" ir daugelį kitų laikraščių, žurnalų bei regioninių televizijos stočių. Egzistuoja šimtai „Gazpromo" antrinių įmonių, per kurias vykdoma daug koncerno veiklos operacijų. Būtent dėl įtakos antrinėms įmonėms atsiranda didžiulė konkurencija tarp skirtingų kla­nų. Vienam iš šių klanų priklauso A. Usmanovas, S. Kerimovas, A. Po-taninas ir kiti jiems artimi asmenys. Šį klaną remia „Gazprom" valdy­bos pirmininkas A. Mileris ir generolas Jakuninas, kuris, nors yra kon­cerno „Rusijos geležinkeliai" vadovas, tačiau aktyviai dalyvauja „Gaz­promo" reikaluose kaip Putino patikėtinis. Su jais konkuruoja kitas kla­nas, kuriam vadovauja Deripaska, į jį įeina l. Machmudovas, J. Goldovskis, S. Mogilevičius ir kiti. Su šiuo klanu artimai susijusi ir senųjų „Gazprom" funkcionierių grupė - R. Viachirevas, Riazanovas, P. Šeremetas ir kiti, iš esmės jau neturintys didesnės įtakos „Gazprome", tačiau per savo giminaičius ir patikėtinius valdantys kai kurias šio kon­cerno antrines įmones.

Tačiau didžiulį vaidmenį Rusijos energetikoje vaidina elektros kom­panija „Vieningoji energetikos sistema" (VES). Betgi ir šiame sekto­riuje - didelės permainos. Nuo birželio 30 dienos A. Čiubaiso mono­polinė VES likviduojama. Ji bus išskaidyta į keliolika atskirų bendro­vių kai kurie padaliniai bus iš dalies privatizuoti. Manoma, kad tai dar vienas saugumiečių klanų žingsnis, siekiant perskirstyti šalies eko­nominius turtus. Nuo 2002 metų vyksta stambių Rusijos pramonės sričių gamtos turtų perdalijimo procesai. Tad milžiniška elektros kom­panija performuojama, ji išliks, tačiau tai jau bus visai kitokia struktū­ra. Nuo birželio 30 dienos iš savo postų atleidžiami A. Čiubaisas ir kiti RAO VES vadovai. Dalis jų liks naujai formuojamoje struktūroje, dalis, tarp jų ir pats Čiubaisas, visai pasitraukia iš kompanijos.

Kai kurios RAO VES išskaidymo detalės dar nėra aiškios. Neaišku, kaip bus paskirstomi tam tikri objektai pagal akcijas. Dabar 53,6 pro-centų šio energetikos koncerno akcijų kontroliuoja valstybė, 10,5 procento - „Gazprombank", 3,5 procento - „Norilskij Nikel" koncernas, 1 procentą - stambi anglies kompanija SUEK. Yra daug smulkiųjų akcininkų, pats RAO VES vadovas A. Čiubaisas valdo 0,3 procento akcijų.

RAO VES vadovas Anatolijus Čiubaisas šiame poste prabuvo dešimt metų. Per tą laiką spėjo įsitvirtinti – į elektros bendrovę atėjo dirb­ti nemažai jo giminaičių ir bičiulių. Čiubaisas buvo įkūręs ir keletą pel­ningų dukterinių įmonių. Jo ir jam artimų žmonių įtaka RAO VES kom­panijoje buvo didžiulė, dažnai netgi buvo vartojamas terminas „Čiu­baiso imperija". Pats A. Čiubaisas dabar žurnalistams teigia, kad kol kas nesiruošia dalyvauti nei politikoje, nei stambesniuose verslo procesuose. „Žadu ilsėtis. Porą metų pailsėjęs, nuspręsiu, kur dalyvau­ti", - teigė jis.

Beje, birželio mėnesio pradžioje Maskvoje pasibaigė teismo pro­cesas, kuriame buvo teisiami pasikėsinimo į A. Čiubaisą dalyviai. Visi trys teisiamieji buvo išteisinti. Pasikėsinimas į Čiubaisą įvyko 2005 me­tų kovo 17 dieną, kai netoli Maskvos važiuojantis automobilių korte­žas stabtelėjo. Tuo metu nugriaudėjo sprogimas, po to automobiliai buvo apšaudyti iš automatų tačiau niekas nebuvo sužeistas. Jau ko­vo 18 dieną buvo suimti įtariamieji - buvęs GRU pulkininkas Vladimi­ras Kvačkovas, seržantai desantininkai Aleksandras Naidionovas ir Robertas Jašinas, paskelbta ir ketvirto įtariamojo - maskviečio stu­dento Ivano Mironovo paieška, l. Mironovas buvo suimtas tik praėju­sių metų rudenį, jo atžvilgiu tyrimas išskirtas į atskirą bylą, planuoja­ma, kad jo teismas prasidės rudenį. Birželio 10 dieną Maskvoje buvo suimti du Rusijos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, dalyvavę pa­sikėsinimo į Čiubaisą tyrime. Pulkininkas Dmitrijus Celiakovas ir majo­ras Aleksandras Nosenka suimti reketo byloje, jie kaltinami organiza­vę pusantro milijono eurų prievartavimą iš žinomo bankininko, ledo ritulio klubo „Spartak" vadovo Piotro Čiuvilino. Tai daugeliui buvo ne­tikėta. Šie patyrę pareigūnai dalyvavo įvairių garsių bylų tyrime ir 2006 metų rudenį įvykusio Rusijos valstybinio banko vadovo pava­duotojo Andrejaus Kozlovo nužudymo tyrime. Jų pastangomis už gro­tų atsidūrė Banko VIP vadovas Aleksejus Frenkelis, įvardytas kaip vienas iš pagrindinių Kozlovo nužudymo organizatorių. Kartu su D. Celiakovu ir A. Nosenka šioje byloje suimti dardu įtariamieji - Lie­tuvos piliečiai Vadimas Kastujevas ir Aleksandras Baidenka. V. Kastujevas, užsiimąs metalo verslu, žinomas ir kaip Vilniaus „Žalgirio" fut­bolo komandos savininkas, valdantis garsų Burbiškio dvarą. Lietuvo­je prieš keletą metų jis buvo įtariamas dalyvavęs sukčiavime, susiju­siame su PVM mokesčių grąžinimu. V. Kastujevo bendrovė „Geležies laužas" ne kartą stambiomis sumomis rėmė įvairius Lietuvos politikus.

A. Čiubaisas jau nuo 2004 metų pasitraukė iš politinės veiklos, nors formaliai dar yra Dešiniųjų jėgų sąjungos narys. Jis buvo vienin­telis žmogus iš vadinamosios Jelcino komandos, tiek ilgai išsilaikęs įtakingame poste. 2004 metais buvo atleistas ir premjeras M. Kasja-novas, 2003-2004 metais postus prarado ir asmenys, artimi taip va­dinamajai „Šeimai" (su B. Jelcinu susijusiam valdžios klanui). Čiubai­so fenomenas sietinas su tuo, kad būtent jam rekomendavus V. Pu­tinas 1996 metais buvo pakviestas dirbti į Kremlių. A. Čiubaisas ir vė­liau rėmė Putiną, daug prisidėjo prie jo sėkmingos politinės karjeros.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija