„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2009 m. liepos 1 d., Nr.12 (191)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Klausimais apkibę rinkimai

Vilius BRAŽĖNAS

Keistenybėmis gausi agitacija balsuoti už 12 Lietuvos atstovų į ES Parlamentą, nuo kurio sprendimų priklausysią milijonų ES narių, vadinasi ir lietuvių, likimas, privertė giliau susimąstyti. Kaip logiškai išspręsti ES Parlamento – LR Seimo, Briuselio – Vilniaus, bunkerių Lietuvos – ES Lietuvos sąsajų klausimus LAISVĖS ir NEPRIKLAUSO-MYBĖS požiūriu?

Pirmiausiai atsakymo prašosi klausimas: pagal kurią, kokią ar kieno Konstituciją vyksta ES Parlamento rinkimai? Juk „ES Konstitucijos“ projektas, kurį mūsų valdžia skubiai („pirmoji“) patvirtino, buvo atmesta. Dabartinė konstitucijos klastotė „Briuselio sutartis“ kapstosi patvirtinimų žvyre, tad irgi negalioja. Nors ir patvirtinta, „sutartis“ nekeičia suverenių valstybių santvarkų, tad irgi negaliotų. Tad kas bando dumti akis? Ir kodėl mūsiškiai politikai, politologai ir kandidatai į parlamentą vaizduoja aklus, kurčius ir nebylius?

Ar neatrodo, kad atsikračius sovietų okupacijos kai kam prireikė kito „parlamento“, viršesnio už LR Seimą? Tada per visokio viršumo Kremliaus „parlamentus“ buvo diktuojama Maskvos Kremliaus valia. Jeigu laisvi europiečiai negelbės ES (tokios, į kurią įstojome) nuo sunaikinimo, pamažu paverčiant ją į nacinio, komunistinio, fašistinio tipo visuotinės galios centrą, iš Briuselio parlamento per Lietuvos Seimą bus diktuojama kokio nors Briuselio „Kremliaus“ valia lietuvių tautai.

Neramina net „tautos kandidatų“ pažiūros į atslenkančią briuselinę-strasbūrinę diktatūrą (iš tikrųjų –jokių pažiūrų neturėjimas ar jų neviešinimas). Jei tame parlamente būtų net 12 Vytautų Landsbergių, neturėtume patikėti Lietuvos likimo Portugalijos ar Ispanijos bolševikėliui Salonui ar nežinia kokios kilmės komisarui Barosui. Net Trockis su Leninu planavo pasaulinę tironiją įgyvendinti per jų sukurtą ES. Kitiems regionams, kaip Šiaurės bei Pietų Amerikai, Afrikai, Azijai, LAISVĖS pakaruoklio kilpos bus nuvytos iš vietinių „virvių“.

Laimei, dar nepavyko pasauliniams kremlininkams net savo pačių sukeltomis ekonominėmis krizėmis užveržti kilpos ant pirmos ir svarbiausios „pasaulio valdžios“ aukos – Europos – kaklo. Milijardais eurų pamuilinta Europos laisvei pakarti kilpa jau ant jos kaklo. Tik kai kurių tautų „prietarai“ apie Europos krikščionišką paveldą, apie antireliginį bei antinorminį homoseksualizmą, apie tautiškumą ir Tėvynės meilę, apie „Molotovo – Ribentropo“ vamzdį Baltijos dugnu, apie ES energetinę labiau Maskvai negu ES nariams palankią politiką Briuselio globalistų klaną sulaiko nuo tos kilpos užveržimo.

Dabar štai Čekija perėmė ES vadovavimą ir neva euroskeptikas Klausas šnabždasi su Briuseliui galvos skausmą sukėlusia Airija. O, kad dar ir LR vadovai prisimintų mūsų tautos didžias aukas kovoje už Laisvę ir nepriklausomybę, prisidėtume ir šioje kovoje už sveiką ir šviesią Europos Sąjungą! Šiandien mūsų Seimas virsta Briuselio Parlamento leidžiamų įstatymų paprasčiausiu vertėju į lietuvių kalbą. Mūsų teismai, kad ir kokie jie būtų, yra LIETUVOS TEISMAI, o kam jie būtų reikalingi, jei pamažu vis tiek galutinio „teisingumo“ bus siekiama Strasbūre, Hagoje, Briuselyje, kur bylas laimi KGB tūzai? Žinoma, kad sutaupytume daug ES gausybės rago eurų, jei panaikintume, pagal ES tikrovės planą, savo Seimą, savus teismus. Tačiau jeigu kalėjimuose kalėję mūsų politiniai kaliniai, gyvais išlikę tremtiniai ir bunkerių partizanai (jeigu dauguma jų prisimintų pareigą garsiai prabilti už žuvusiuosius bendražygius) paklaustų: ar jie žuvo už LAISVĘ, ar už nešvarius eurus jų palikuonims? Kaip minėjau, jau Leninas su Trockiu planavo ES, kaip pakopą į pasaulinę komunistinę valdžią. Neaišku, kiek Vakarų (ano meto) globalistų pinigai jiems turėjo įtakos, tačiau apie tuos pinigus jau seniai kalbėjo anarchistas Bakuninas. „Komunizmas stovi viena koja revoliucijoje, kita koja banke“, – teigė Bakuninas. Pagaliau koks skirtumas, kuris pasaulinės tironijos „sparnas“ ar „smaigalys“ užgrobtų pasaulinę valdžią: nacinis internacionalistinis ar laukinis kapitalistinis. Tironija neturi vidujinės spalvos. Apie pasaulinės valdžios siaubą nesugalvojo kuris nors išeivijos ir LR žurnalistas, nors jau seniai vienas apie tai rašė – net trijose knygose lietuvių kalba apie tai įspėjo tuos, kurie nebijo tiesos ir netarnauja globalistų pinigui už tylėjimą apie atslenkantį tautas ir laisvę naikinantį politinį cunamį. Tuose raštuose ir knygose pasaulinės valdžios klausimu pakartotinai nurodoma, jog net du popiežiai įspėjo apie pasaulinės valdžios galimą dar nematytą teroro siaubą: Benediktas XV ir Jonas Paulius II. Pastarasis (knygoje „Keys of this blood“) teigė, jog „didžiausia Dievo bausmė būtų tik balzamas“, palyginus su tuo, ką patirtų žmonija, jei pasaulinę valdžią užgrobtų Rytų marksistiniai arba Vakarų kapitalistiniai materialistai.

Didžiai stebina tautiečiai, kurie nepaiso  šių autoritetų įspėjimų ir ne tik patys nieko nedaro, kad savo vaikus ir vaikaičius nuo siaubingos ateities apsaugotų, bet net neplatina informacijos, kad gal kiti sužinoję pasirūpintų jų vaikais ir vaikaičiais, jei jų tėvams ir seneliams tai nesvarbu. Neseniai patriotinio fronto spaudoje skaičiau labai teisingą, įsidėmėtiną ir mano, buvusio pašaliečio, jau seniai bandomą įpiršti posakį: „Mes esame jėga!” Neabejotina tiesa! Tačiau tikslingai, planingai, plačiai organizuota, nenaudojama JĖGA yra tiek pat verta, kiek ir nepajėgumas. Tai tik padrąsina laisvės priešus žalingesniems ir ryžtingesniems veiksmams pasaulinio monopolio politikoje, ekonomikoje, vaikų auklėjimo, šeimos, minties bei tikėjimo srityje.

Buvęs JAV senatorius ir 1964 metų Respublikonų partijos prezidentinis kandidatas Beris Goldvoteris (Barry Goldwater) tiksliai apibūdino vieną pasaulinę globalistų priedangos organizaciją – „Trišalę komisiją“ knygoje „With no apologies“: „Mano požiūriu trišalė komisija atstovauja gudrias, gerai suderintas, pastangas užgrobti ir sutvirtinti kontrolę keturių galios centrą: politinio, piniginio, intelektualinio ir bažnytinio“. Toliau jis įspėja: „Laisvei – dvasinei, politinei, ekonominei – trilateristų kuriamame ateinančiame šimtmetyje neskiriama jokios vertės. Tos komisijos narių pilna tarp ES „architektų“, įtakingų finansuose, politikoje, kitur, tarp T.C. narių yra apie 100 europiečių“. (Minėtoji knyga pasirodė 1979 m.). Gal visa tai nujausdami LR balsuotojai nesiveržė prie urnų rinkti ES Parlamentą, nes jų balsuoti, kaip 1940 metais okupanto buvo prievartaujami lietuviai rinkti „Liaudies Seimą“, niekas neprievartavo.

Ar ne apie tai turėtume pagalvoti klausydamiesi propagandos apie ES ir monopolinį Briuselį? Senasis Goldvoteris buvo konservatyvus amerikietis, siekęs SSRS sunaikinimo nutraukiant „Blogio imperiją“ gelbėjančią Vakarų pagalbą.

Mums nepamirština ir komunistų pažiūra į „ateinantį šimtmetį“: „Pasaulį seną išardysim...“ Savo archyve radau vieno išminčiaus įspėjimą: „Jeigu pamatęs blogį neisi jo sunaikinti, jis ateis ir sunaikins tave“. Laimė, kad nesame „Vienui vieni“ kovoje su blogiu. Tik gal turime už daugel daugiau patirties kovoje. Belieka ją naudoti ir kitus kovai prikelti. Anot Kun. Stasio Ylos minties: „Kas liaujasi kovojęs, miršta“. Netapkime vaikščiojančiais lavonais, o prikelkime iš „mirties“ tokius „lavonus“ pasitaikančius mūsų kovingoje tautoje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija