„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2012 m. kovo 30 d., Nr.3 (246)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

 

Mūsų visų siekis – laisvė, taika, pagarba žmogiškam orumui

Vygaudas Ušackas
ir kun. Egidijus Arnašius
Ernesto Slivinsko nuotrauka

Vasario 27 dieną Airijos Tarptautinio ir Europos Reikalų Instituto kvietimu Dubline lankėsi Lietuvos teisininkas, diplomatas, buvęs LR užsienio reikalų ministras, Europos Sąjungos (ES) specialusis įgaliotinis Afganistane Vygaudas Ušackas.

Airijos katalikų misija visada pasinaudoja iškilių Lietuvos piliečių vizitais. Ir šį kartą po šv. Mišių už Tėvynę Lietuvą Dublino Šv. Andriejaus bažnyčioje, kurioje reziduoja kun. Egidijus Arnašius, vyko malonus susitikimas su garbingu svečiu.


Kuo ginsimės nuo „draugiškų“ kaimynų

Linas ŠALNA

Valstybę purtantys partijų vadų ginčai kenkia ne jų interesams, bet dar labiau pačiai valstybei. Per 20 nepriklausomybės metų įvairių grėsmių nė kiek nesumažėjo, netgi padaugėjo, jos tapo susijusios tarpusavyje – susipynusios kaip Gordijaus mazgas. Deja, jo atrišti negalima vienu rankos mostu – jos kol kas neišsprendžiamos. Šįkart panagrinėsime Lietuvos valstybės saugumą karine prasme.


CŽV nemėgstamas lietuvis

JAV lietuvis Andrius Eiva,
gūdžiomis 1991-ųjų sausio
dienomis mokęs mūsų gynėjus
partizaninio karo subtilybių

Amerikoje gyvenantis lietuvis Andrius Eiva yra patyręs JAV karinių pajėgų veteranas. Gūdžiais 1991-aisiais buvo slapta atskridęs į Vilnių, mūsų parlamento gynėjus mokė partizaninio karo paslapčių, kaip veiksmingai atremti galimas sovietinių karinių dalinių atakas. Šis JAV „žaliųjų berečių“ atstovas neseniai vėl lankėsi Vilniuje. Su juo apie partizaninio karo specifiką, geopolitines trintis ir Rusijos disidentus kalbasi žurnalistas Gintaras Visockas.


Viešas laiškas Europos Parlamento nariams ir Europos Komisijai

Didžiai Gerbiamas Pone Europos Parlamento Pirmininke Martin Schulz,
Didžiai Gerbiamas Pone Europos Komisijos Pirmininke Jose Manuel Barroso

Vis dažniau pasitaikantys politiniai įvykiai bei kai kurių valstybių NATO narių vyriausybių pavojingi sandėriai ginkluotės bei ekonomikos srityse ir Kremliaus augantys grasinimai kaimyninėms valstybėms, dalies Europos Sąjungos (ES) Parlamento lyderių politinis abejingumas mažų tautų laisvei, mums kelia nerimą dėl Europos Sąjungos ateities. Juk negalima užmiršti, kad pavergtos Rytų ir Vidurio Europos tautos savo kančia ir kova sugriovė Sovietų Sąjungą ir išvadavo Vakarų Europą nuo gresiančios invazijos. Dabar senosios Europos valstybės gali nebeskirti tiek daug lėšų ginklavimuisi ir kurti bendrą nacionalinę gerovę.


Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Vokietijoje

Vasario 27 – kovo 1 dienomis Vokietijos Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje vyko tradicinis kas antri metai vykstantis Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas. Jame dalyvavo kunigai, tarnaujantys įvairiose Europos šalyse: kun. Egidijus Arnašius iš Dublino (Airija), kun. Petras Tverijonas iš Londono, kun. Donatas Klimašauskas iš šiaurinės Jungtinės Karalystės dalies bei lankantis lietuvių bendruomenę Škotijoje, kun. Vidas Vaitekūnas, tarnaujantis įvairiuose Vokietijos miestuose, mons. Petras Šiurys, globojantis Romos, Milano ir Genujos lietuvių bendruomenes, t. Kazimieras Ambrasas SJ, kartą per mėnesį aplankantis Paryžiaus lietuvių bendruomenę, kun. Bernardas Augaitis iš Seinų, kun. Viktoras Bilotas iš Sibiro (tarnauja Novosibirsko ir Krasnojarsko kraštuose ir lanko lietuvių vietines bendruomenes). Suvažiavimui vadovavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas Užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas, kartu dalyvavo vysk. Gintaras Grušas, užsienio lietuvių sielovados referentė ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ. Vieną dieną suvažiavime svečiavosi Vokietijos Liuteronų Bažnyčios atstovas lietuvis kun. Valdas Jelis.


Rusų imperializmo nusikaltimų dosjė

Nogajų ordos genocidas

Nogajų ordos genocidasImperatorienės Katarinos II įsakymu Aleksandras Suvorovas ne tik grobė musulmonų kraštus, bet ir žudė visus užkariautų žemių gyventojus. Užgrobęs teritorijas, jis fiziškai išnaikinto Belgorodo, Budžako1  ir Nogajų ordų tiurkakalbes gentis. Be jų, dar nuo Ivano IV laikų buvo naikinamos ir priverstinai krikščioninamos gausios totorių gentys, gana tankiai gyvenusios Rytų Europoje ir visame Krymo pusiasalyje (Krymo orda).

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija