„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. balandžio 15 d., Nr.4 (137)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Skautų ir ateitininkų rekolekcijos

Vytautas STRIMAITIS

Grupė rekolekcijų dalyvių
prie Šilalės bažnyčios
su kun. Juozu Deveikiu
ir diakonu Justinu
Palubinsku (centre)

Kovo 26-osios šeštadienis buvo skirtas Šilalės parapijos jaunimo rekolekcijoms. Jau iš pat ryto šios parapijos jaunimas būreliais traukė į šalia Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios esančius parapijos namus, kur įvyko jaunimo konferencija „Dievo Gailestingumas“, skirta gilesniam Gavėnios bei rekolekcijų suvokimui, o kartu ir paskelbtiesiems Dievo Gailestingumo metams. Konferenciją organizavo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios diakonas, jaunimo katalikiškos veiklos koordinatorius Justinas Palubinskas, padedant šios bažnyčios dekanui klebonui kan. bažn. t. dr.  Algiui Genučiui, Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno mokyklos ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos tikybos mokytojoms, skautų ir ateitininkų vadovėms Viktorijai Macienei, Linai Jasaitei, Daivai Bukauskienei, Vidai Kačinienei ir Elvyrai Gedeikienei. Jos visos į konferenciją atvyko su savo skautais ir ateitininkais. Į konferenciją ir jaunimo rekolekcijas taip pat buvo pakviesti ir Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo parapijos ateitininkai, vadovaujami ilgametės jų vadovės, tikybos mokytojos Aidos Buivydienės.


Vieniems šeima –  dovana, kitiems – užduotis

Klier. Antanas ŠNEIDERAITIS

Kalba Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ

Balandžio 2 dieną Klaipėdos universiteto menų fakulteto koncertų salėje vyko šeimų konferencija „Laimė šeimoje. Dovana ar užduotis?“. Konferenciją organizavo Telšių vyskupija, Klaipėdos dekanatas ir Lietuvos šeimos centrai. Konferencijoje dalyvavo šeimos iš visos Lietuvos, visų vyskupijų ganytojai. Iki pietų lektoriai skaitė paskaitas šia tema, o vėliau jie vadovavo darbui pasirinktose grupėse atitinkama tema. Konferencija užbaigta šv. Mišiomis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.


Rinkosi rajono ateitininkai

Laima SENDRAUSKIENĖ

Skuodo rajono ateitininkai
Mosėdžio gimnazijoje

Kovo 11-ąją  į renginį „Myliu Lietuvą“ Mosėdžio gimnazijoje rajono ateitininkų kuopų dalyvius iš Aleksandrijos, Daukšių, Ylakių, Šačių, Skuodo, Viekšnių pakvietė Mosėdžio arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus ateitininkų kuopa ir jo sumanytoja Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė. Tądien buvo paminėta atkurtos Nepriklausomybės šventė, Lietuvos ir jaunimo globėjas šv. Kazimieras ir šiais metais švenčiami Viešpaties gailestingumo metai.


Naujienų vaivorykštė

Jaunieji atlikėjai žavėjo dzūkiškomis  dainomis ir pasakojimais

Rūta Averkienė

Dzūkiškas dainas traukė Nedzingės
vaikų folkloro ansamblis „Piemenukai“

Varėnos kultūros centre vyko jaunųjų lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2011“, skirto etnomuzikologės profesorės Jadvygos Čiurlionytės atminimui, Dzūkijos regiono atrankos turas. Žiūrovus ir komisiją gražia dzūkiška šnekta, dzūkiškomis protėvių dainomis ir pasakojimais žavėjo trisdešimt septyni jaunieji liaudies kūrybos atlikėjai iš Varėnos, Alytaus, Lazdijų, Trakų, Kaišiadorių rajonų ir Druskininkų miesto.


Naujienų vaivorykštė

Mokykloje – jaunųjų talentų dainos

Bronius VERTELKA

Joniškio žemės ūkio mokyklos ansamblis

Kovo 17-ąją Panevėžio muzikiniame teatre vyko Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos organizuotas respublikinis dainų konkursas „21-asis laisvės pavasaris“ , skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Jame dalyvavo Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos ir M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos,  Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo, Šiaulių, Panevėžio profesinio rengimo, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrų, Joniškio ir Vabalninko (Biržų r.) žemės ūkio mokyklų atlikėjai. Toks konkursas vyko ir pernai, tačiau šiemet dalyvių buvo gerokai daugiau.


Naujienų vaivorykštė

Jaunųjų fotografų kūryba

Bronius VERTELKA

Kastyčio Vainausko darbas

Panevėžio Smėlynės bibliotekoje nepilnus metus veikianti Panevėžio fotografų draugija pristatė savo darbus. Koncertavo Muzikos mokyklos popchoras „Geras“, skambėjo poetės Solveigos Skaudienės-Ska eilės. Parodoje eksponuoti  devynių fotografų draugijos narių darbai. Nors nuotraukų autoriai – Paulius Vaitelis, Irma Urbaitė, Kastytis Vainauskas, Danutė Augustinienė dar mažai žinomi, tačiau jų kūryba dvelkia nuoširdumu, romantika, ieškojimais.


Seminarijų naujienos

Trečiakursių mediumas ir Užgavėnės

Užgavėnių šventėje kiekvienas
galėjo pajusti Spalio revoliucijos
ir vėlesnių Rusijos įvykių dvasią

Kovo 8-osios vakare Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Užgavėnių šventė ir mediumas, skirtas trečiakursių brolių studijų pusiaukelei pažymėti. Programos paruošimu rūpinosi ketvirtojo kurso klierikai. Tą vakarą kiekvienas iš šventės dalyvių galėjo pajusti Spalio revoliucijos ir vėlesnių Rusijos įvykių dvasią. Seminarija trumpam tapo sovietmečio laikų „įkalinimo įstaiga“, o visi joje gyvenantys – „kaliniais“, nuteistais už kokį nors nusikaltimą. Ypatingo išbandymo metas buvo trečio kurso „kaliniams“, kurie tą vakarą buvo tardomi „kalėjimo prižiūrėtojų“ – ketvirtakursių. Įvairūs klausimai apie „kalėjimo“ vadovus, gyvenimo sąlygas, kalinių pramogas, žymiausius sukilimus šiems „kaliniams“ tapo maksimaliu išbandymu. Į tardymą buvo įtraukti ir kiti „kaliniai“. Jie savo teisingais atsakymais turėjo padėti tardomiesiems išvengti bausmių. Deja, daugybė atsakymų „šovė pro šalį“, todėl tardomieji turėjo atlikti jiems paskirtą bausmę: daryti atsispaudimus, dainuoti, suvalgyti citriną, ragauti „kalėjimo“ valgio. Pasibaigus tardymui buvo perskaitytas nuosprendis – „trečio kurso kaliniai“ nuteisti dar trejiems metams „kalėjimo“ bei pataisos darbų. Vakaro programa užsibaigė lietuvių liaudies dainomis ir Morės sudeginimu.   


Mums rašo

Mokiniai irgi kovoja už blaivybę

Vasario 28 dieną Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinėje mokykloje  įvyko    baigiamasis  eilėraščių konkurso „Blaivi tauta – laisva tauta “ renginys, skirtas rašytojo, švietėjo, blaivybės sąjūdžio organizatoriaus, Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo 210-osioms  metinėms. Renginyje dalyvavo pirmų–dešimtų klasių mokiniai ir visa mokyklos bendruomenė. Mokiniai, paskatinti lietuvių kalbos mokytojo Zenono Meškelevičiaus, visą vasario mėnesį kūrė eilėraščius apie blaivybę. Renginio metu buvo paskelbti ir apdovanoti konkurso nugalėtojai, visi dalyviai supažindinti su vyskupo M. Valančiaus biografija, veikla ir  kūryba. Buvo suvaidintas epizodas iš apsakymo „Guvus Vincė.“

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija