„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. gegužės 13 d., Nr.5 (138)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tautinių dainų konkursas – sektinas pavyzdys

Algimantas Zolubas 

Lazdynų vidurinės mokyklos ansamblis

Įvairios visuomeninės organizacijos (tarp jų ir Lietuvos sąjūdžio (LS) Vilniaus miesto Lazdynų klubas) ne kartą kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl apleisto pilietinio bei tautinio patriotinio ugdymo mokyklose, dėl pasipriešinimo okupacijoms istorijos pamokų įvedimo į programas, dėl to prie ministerijos net buvo surengtas piketas.

Mokykla pagal priimtas programas suteikia žinių, tačiau dora ir sveika gyvensena, bendruomeniškumas, patriotiškumas, pilietiškumas programose mažai teliečiami. Moksleiviai nenusimano apie valstybę, jos saugumą, savarankiškumo būtinybę, apie patriotizmą ir valstybės gynimo būtinybę. Labai skaudu, kad jaunuoliai mokykloje ir už mokyklos ribų dėl neugdomo bendruomeniškumo yra susvetimėję, nuolat patiria patyčias, neatsparūs žalingiems poveikiams (tabakui, alkoholiui, kas skaudžiausia – mirtinam narkotikų poveikiui). Valstybėje yra sudaromos įvairios prevencinės programos, įtraukta daugybė organizacijų, švaistomos lėšos, bet nesusivokiama, kad be auklėjimo, be mokinių sąmoningumo ugdymo, jų pačių įsijungimo į veiklą pastangos neveiksmingos.


Sielovados užsiėmimai

Angelė Jurevičienė,

Vabalninko  bažnyčios pastoracinės tarybos narė

Alfa kursų dalyviai ir vadovai
(sėdi iš dešinės): kun. Domingo
Avellanda, kan. Povilas Miškinis,
tikybos mokytoja Sigutė Sakalauskienė

Biržų rajono Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios parapijos salėje nuo kovo 17 dienos ketvirtadieniais vyksta moksleiviams ir jaunimui skirti sielovados užsiėmimai – Alfa kursai. Čia dalyviai supažindinami su pamatinėmis krikščioniškomis tiesomis – Evangelija.

Alfa kursus veda Panevėžio vyskupijos jaunimo centro (PVJC) atstovai. Moksleivius į sielovados kursus subūrė Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Sigutė Sakalauskienė, talkininkaujant kanauninkui Povilui Miškiniui. Kursų apimtis – 11 susitikimų.


Mokykloje lankėsi nuncijus

Kun. Rimantas Simanavičius,

Šv. Mato vidurinės mokyklos kapelionas

Mokiniams kalba Apaštalinis
nuncijus Baltijos šalims
arkivyskupas Luigi Bonazzi,
verčia kun. dr. Rimas Skinkaitis

Balandžio 12 dieną Kaune, Šv. Mato vidurinėje mokykloje, lankėsi garbingi svečiai: Apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Luigi Bonazzi, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras kun. Gintautas Kuliešius, kun. doc. teol. dr. Rimas Skinkaitis, kuris vertė nuncijaus žodį į lietuvių kalbą   

Šiltas ir nuoširdus pokalbis apie, Jėzaus žodžiais tariant, kiekviename mūsų slypintį lobį užsimezgė tarp arkivyskupo Luigi Bonazzi ir aštuntųjų  klasių mokinių.


Atvirų durų popietė gimnazijoje

Levita Kiverienė

Kalba Marijonų gimnazijos direktorius
kun. dr. Vytautas Brilius MIC

Gegužės 5 dieną Marijampolėje į atvirų durų popietę rinkosi būsimieji penktokai ir jų tėveliai,  ketinantys mokytis Marijonų gimnazijoje. Tai buvo gera proga svečiams pabendrauti su direktoriumi kun. dr. Vytautu Briliumi MIC, pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičiene, mokytojais, daugiau sužinoti apie gimnaziją.  

Direktorius papasakojo apie gimnaziją, priminė jos istoriją, atsakė į tėvų klausimus. Ši mokymo įstaiga įkurta dar 1923 metais, 1940 metais okupantų buvo uždaryta. Mokyklos veikla atgaivinta tik 1997 metais kunigų marijonų iniciatyva. 2007 metais atgaivintas ir gimnazijos statusas. Jau išleistos šešios abiturientų laidos. Gimnazija nedidelė – mokosi 395 mokiniai.  


Vaikų diena parapijoje

Rima Kareivienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

Vaikų dienos dalyviai prie Kuršėnų
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios varpai neseniai kvietė visus parapijiečius į Prisikėlimo šventę. Balandžio 28 dieną, širdyse dar neišblėsus Šv. Velykų džiaugsmui, parapijos klebonas kun. Saulius Paliūnas pakvietė mažuosius į vaikų šventę „Dovanoju tau margutį“. Klebono iniciatyva jau antri metai parapijoje švenčiama vaikų diena. Dalyvauti šventėje panoro apie 600 vaikų iš Kuršėnų miesto vaikų lopšelių-darželių „Eglutė“, „Nykštukas“, „Buratinas“, Daugėlių vaikų lopšelio-darželio bei Pavenčių vidurinės, Daugėlių, Drąsučių ir Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinių mokyklų. Darželinukai, pradinių klasių mokiniai kartu su auklėtojomis ir mokytojomis ankstyvą pavasario rytą su gera nuotaika, šypsena bei pintinėlėmis margučių sugužėjo į šventovę. Čia juos pasitiko ne tik puikiai nusiteikęs klebonas, bet ir margaspalviais balionais, beržo šakelėmis ir vaikų pagamintais margučiais išpuošta bažnyčia.


Tarptautinis festivalis–konkursas „Skambančios spalvos“

Rūta Averkienė

Tarptautinio festivalio-konkurso
„Skambančios spalvos“ dalyviai
ir rengėjai

Varėnos muzikos mokyklos sienos pasipuošė daugiau kaip šimtu penkiasdešimt jaunųjų tapytojų piešinių, o visą dieną skambėję gražiausios lietuvių kompozitorių sukurtos melodijos kūrė šventinę nuotaiką.

Šis festivalis-konkursas priklauso ciklui renginių, kurie populiarina ir neleidžia praeitin nueiti iškilioms lietuvių meno ir kultūros asmenybėms bei datoms. Šis – jau trečiasis, skirtas Varėnos muzikos mokyklos 45-osioms įkūrimo metinėms. Jame dalyvavo ne tik Varėnos ir kitų Lietuvos mokyklų, bet ir Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Italijos jaunieji talentai.


Apie menų įtaką jauno žmogaus ugdymui

Stasė Burkšaitienė,

Lukšių V. Grybo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos
bendruomenė klausosi pranešimų

Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenė nuo 2010 metų rengia pavasarines konferencijas. Praėjusiais mokslo metais vyko konferencija „Dvasinių vertybių kaita šiuolaikiniame gyvenime“, kurioje buvo pristatyta mūsų gimnazijos auklėtinio profesoriaus Juozo Mureikos knyga „Pajaustos mintys“. Balandžio 28 dieną vykusios konferencijos tema – „Menų įtaka jauno žmogaus ugdymui“. Joje pranešimus skaitė prof. hab. dr., Lietuvos estetikų asociacijos viceprezidentas Juozas Mureika; Vilniaus pedagoginio universiteto Meninio ugdymo docentė Vida Kazragytė; aktorius, Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas; VDU profesorius, muzikologas, etnologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Alfonsas Motuzas; rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė bei Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadovė Rasa Grybaitė.


Sveikino  mamas

Mažieji centro lankytojai laukia mamų

„Mano angelo vardas žemėje neturi jokios reikšmės, nes aš kviesiu jį vardu: Mama“ – tokiu Dievo ir mažojo angelėlio (Juozuko) pokalbiu apie mamą buvo pradėtas Tauragės Švč. Trejybės parapijos vaiko dienos centro ,,Esi laukiamas“ renginys, skirtas Motinos dienai paminėti.

Parapijose namuose iškart po pamokų šurmuliuojantys vaikai nekantriai laukė, ruošėsi ir paskutinius akcentus dėliojo likus vos keletai valandėlių, kai į šventę turėjo susirinkti jų mamytės. Kas jei ne mamos, kasdien kylančios į meilės ir pasiaukojimo žygį, nusipelno pačių gražiausių žodžių. Tad tądien gražiausi, šilčiausi žodžiai skambėjo kiekvienai mamai asmeniškai.  O renginio vedėjų (Don Bosko kuopos ateitininkų – Lauros, Dominyko, Sigridos bei Gvido) gražiausi žodžiai, ištarti  brangiausiam žmogui – mamai, tarsi patvirtino, kad čia viskas tikra, nuoširdu ir neįkainojama. Mamų akys šypsojosi ir blizgėjo ašarų spindulėliais, o širdys plakė stipriau klausantis trumpo vaidinimo apie mamos meilės vertę. Tądien mamytėms skambėjo ne tik gražiausi vaikų žodžiai, bet ir dainos.


Abiturientų kelionė į Kryžių kalną

Levita  Kiverienė

Marijampolės Marijonų gimnazijos
abiturientai Kryžių kalne

Gegužės 6 dieną Marijampolės Marijonų gimnazijos abiturientai vyko į Kryžių kalną pasimelsti, pamąstyti apie ateitį, sėkmę, pasirinkimus, atsakomybę. Kryžių kalno Pranciškonų vienuolyno koplyčioje už abiturientų sėkmę  šv. Mišias aukojo gimnazijos kapelionas kun. Piotr Wojtonis MIC.

Keliaujantys į Kryžių kalną, jame besimeldžiantys, statantys kryžius liudija iš kryžiaus trykštančią stiprybę, neišsenkančią viltį ir tikėjimą Dievo meile. Kryžius į kalną neša ir stato tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės – ištisi kaimai, parapijos, įvairios organizacijos, šeimos, giminės, klasės. Kryžių statymo motyvus dažnai atspindi prie jų pritvirtinti arba juose įrėžti įrašai:  padėkos, maldavimai, prašymai, pažadai, vardai, datos, įvardyti svarbiausi gyvenimo įvykiai. Kryžiai bei koplytstulpiai yra ne tik žmonių maldingumo atspindys – kai kurie jų pripažinti ir kultūros paminklais.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija