„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. birželio 10 d., Nr.6 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos



ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežiaus susitikimas su Kroatijos jaunimu

Mindaugas BUIKA

Šventąjį Tėvą sveikina tautiniais
rūbais pasipuošę jaunieji kroatai

Patirtis gyvenimo prasmės paieškoje

Išskirtinai jautrus ir nuoširdus buvo popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Kroatijos jaunimu jo vizito į šią katalikišką Balkanų šalį metu. Ta proga birželio 4 dienos pavakarę visiškai užpildytoje Zagrebo centrinėje Josipo Jelačičiaus aikštėje surengta speciali Šventojo Tėvo vadovaujama maldos vigilija, kurios metu buvo kalbama apie Dievo ieškojimą, gyvenimo prasmę ir šventumo patrauklų pavyzdį. Prieš popiežiaus Benedikto XVI atvykimą į aikštę jauni žmonės procesijoje atnešė Uolos vartų Švč. Mergelės Marijos Zagrebo globėjos atvaizdą. Perskaičius ištrauką iš apaštalo šv. Pauliaus laiško Filipiečiams pora jaunuolių liudijo apie savo kelią į atsivertimą.


Ateitininkai prie Užluobės Lurdo

Margarita Petrauskaitė,

Telšių vyskupijos  katechetikos centro metodininkė

Grupė ateitininkų su kun. Liudviku
Dambrausku ir kun. Mindaugu
Šlaustu (dešinėje)

Gegužės 13 dieną beveik septynios dešimtys Skuodo dekanato ateitininkų iš Aleksandrijos, Daukšių, Ylakių, Mosėdžio, Skuodo bei Šačių rinkosi prie Užluobės Lurdo į gegužines pamaldas, kurioms vadovavo Skuodo parapijos vikaras kun. Mindaugas Šlaustas ir Mosėdžio parapijos klebonas Liudvikas Dambrauskas. Tai tradicinis Skuodo dekanato  ateitininkų savaitgalio renginys „Marija – kelias link Jėzaus“, kurį kasmet organizuoja Šačių parapijos ateitininkai, vadovaujami mokytojos Jadvygos Odinienės.


M. K. Čiurlionio pakerėti

Alvyra Grėbliūnienė

Sanatorinės mokyklos mokiniai
muziejuje su direktore ir pedagogais

Druskininkų sanatorinėje mokykloje ugdomi vaikai iš visos respublikos. Į mokyklą priimami visi į Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialą Druskininkų „Saulutę“ atvykę mokyklinio amžiaus vaikai iki 18 metų. Didelė dalis mokinių turi specialiųjų poreikių. Jie integruojami į klases pagal amžių. Mokykloje organizuojami įvairūs renginiai: valstybinių švenčių paminėjimo, proginiai ir kt. Atviros pilietinio ugdymo pamokos vyksta Druskininkų tremties ir rezistenciniame muziejuje, palaikomi glaudūs ryšiai su M. K. Čiurlionio muziejumi, Pilnų namų bendruomene ir kt. Mokykla aktyviai įsijungė ir į Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos (PMMA) „Branduma“ projektą „Kaip tai nuostabu būti reikalingam žmonėms ir jausti šviesą savo delnuose“ įgyvendinimą. Tai susiję su  Druskininkų savivaldybėje vykdoma programa „M. K. Čiurlionio asmenybės ir jo kūrybos populiarinimas, minint 100-ąsias kompozitoriaus ir dailininko mirties metines“. Konkurso paskelbimo metu mokykloje buvo per 100 vaikų.  Pirmiausia moksleiviai susitiko su buvusiu  M. K.Čiurlionio muziejaus direktoriumi, menotyrininku A. Nedzelskiu, kuris turi sukaupęs unikalią medžiagą  apie genialų menininką. Jo pasakojimai, nuotraukos, įrašai, atsakymai į klausimus artimiau supažindino mokinius su M. K. Čiurlionio asmenybe ir davė impulsą kūrybai. Balandžio mėnesį surengtas piešinių ir rašinių, skirtų M. K. Čiurlioniui, konkursas. Į jį aktyviai įsijungė mokyklos bendruomenė, moksleivių tėvai, pedagogai. Piešinių konkursui ruošė pedagogai Vaidilutė Janušonienė, Gražina Naujalienė, Irma Kotovienė; rašinių – Valė Tartainienė, Marijanas Mikėnas.  Konkurse dalyvavo 18 moksleivių iš visos Lietuvos.16 pristatė piešinius, du piešinius ir rašinius, du tik rašinius. Mokykloje susirinkusi kompetentinga komisija nutarė, kad visi darbai yra verti gero įvertinimo ir prizinių vietų neskyrė.  Visiems dalyviams buvo įteiktos atminimo dovanėlės su Druskininkų miesto ir M. K. Čiurlionio logotipais. Piešinių ir rašinių dalyviai buvo pakviesti į M. K. Čiurlionio muziejų – menininko šeimos namelius.  Čia renginio dalyvius svetingai sutikusi menotyrininkė D. Kašėtaitė pakomentavo moksleivių darbus ir surengė ekskursiją po muziejų. D. Kašėtaitė džiaugėsi, kad sanatorinės mokyklos mokinių piešiniai tokie čiurlioniški. Ji pakomentavo genialaus dailininko paveikslą Rex. Paskui įsidrąsinę savo piešinius pristatė moksleiviai, paskaitė ir savo rašinius. Jaunuosius M. K. Čiurlionio pasekėjus atlydėjo gausi mokyklos palaikymo komanda – per 50 moksleivių ir pedagogų. Apie mokinių dalyvavimą čiurlioniadoje papasakojo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui G. Naujalienė. Projekto partnerė – Druskininkų  savivaldybės viešoji biblioteka. Jos direktorė L. Žėkienė pasidžiaugė, kad moksleiviai taip gausiai dalyvavo projekte ir nors trumpam tapo garsaus menininko mokiniais.


KGB nepavyko atskleisti Trispalvės iškėlimo paslapties

Zenonas MIKŠYS

Patriotizmo daigeliai kalėsi šeimoje

Mirtis negailestingai retina tremtinių, politinių kalinių, partizanų, pirmųjų sąjūdiečių, televizijos bokšto ir Parlamento gynėjų gretas. Išėjo amžinybėn ir aktyvus kovotojas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, Vilniaus šaulių rinktinės narys Antanas Aginskis, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 70-mečio išvakarėse prie Radijo ir televizijos pastato iškėlęs lietuvišką trispalvę vėliavą. Paskutiniaisiais gyvenimo metais A. Aginskis darbavosi zakristijonu Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.


Katalikiškose mokyklose

Dvasingumo versmė vėl nuvilnijo

Inga Žebrauskaitė,

Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos mokytoja

Kauno Šv. Mato vidurinės mokyklos
ugdytiniai (vadovas aktorius
Tomas Erbrėderis) padovanojo
teatralizuotą pasirodymą

Gegužės 11 dieną Kauno Julijanavos katalikiškoje vidurinėje mokykloje vyko tradicinė respublikinė mokinių metodinių darbų konferencija „Prie dvasingumo versmės. Dievo gailestingumo pėdsakai jauno žmogaus kasdienybėje“. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius ieškoti asmeninio santykio su Kūrėju ženklų, uždegant  ryžtą gyventi pažintomis tikėjimo tiesomis ir liudyti tikėjimą savo pavyzdžiu. Šiais metais pranešėjais tapo moksleiviai, pamėginę savo akimis pažvelgti į dvasinius dalykus, geriau suvokti Dievo Gailestingumo slėpinį, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, apmąstyti Dievo nuolat mums teikiamas malones, kurių padedamas kiekvienas turi ugdytis dieviškąsias tikėjimo, vilties,  meilės ir moralines dorybes. Renginio organizatorės I. Skrodenienė ir I. Žebrauskaitė džiaugėsi, kad „renginyje nuskambėjo šeimininkų  ir svečių iš kitų šalies mokyklų pranešimai, kurie stebino išsamumu ir nuoširdumu“. Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos ugdytiniai kartu su vadovu aktoriumi Tomu Erbrėderiu konferencijos dalyviams padovanojo teatralizuotą pasirodymą. „Saugokimės sumaterialėjimo!“ – ragino  Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokinė Liveta Daleckytė, kuriai pasiruošti talkino mokytoja Rita Mikutavičienė. Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos „Caritas“ jaunoji savanorė  Eglė Makarovaitė pristatė organizacijos veiklą ir pakvietė norinčius prisidėti prie savanoriškos veiklos. Apie savanorišką veiklą užsiminė ir renginio šeimininkai. Mokinys Laimis Ališauskas, specialiai šiam renginiui atlikęs anketinę apklausą, teigė, jog savanoriu ar labdaringos veiklos nariu norėtų tapti dauguma, tik galvoja, kad dar per jauni ar per mažai žino apie tokią veiklą. Yra ir griežtai išsakančių savo nuomonę šiuo klausimu, tačiau tik  nedidelė dalis apklaustųjų niekad nedalyvautų labdaringoje veikloje ar mano, jog tai suaugusiųjų reikalas. Džiugu, kad sąrašo viršuje iš dešimties vertybių atsidūrė šeima, gyvybė, meilė. Dievo palaima, bendraamžių nuomone, užima vidurinę poziciją kartu su draugyste, išsilavinimu, dora ir sąžine. Materialūs dalykai atsidūrė sąrašo apačioje.


Kelionė po šiaurės rytų Lietuvą

Levita Kiverienė

Gegužės 14 dieną Marijonų gimnazijos mokytojai buvo išvykę pasižvalgyti po šiaurės rytų Lietuvą – Aukštaitijos nacionalinį parką, įsikūrusį Ignalinos, Švenčionių ir Utenos rajonuose. Tai seniausias nacionalinis parkas Lietuvoje, įkurtas 1974 metais. Parke yra daugybė kraštovaizdžio ir gamtos draustinių, keli kaimai, turintys etnokultūrinių draustinių statusą. Aplankėme prieš metus sudegusią ir šiuo metu jau atstatomą Labanoro Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kol kas dar be stogo. Bažnyčiai atstatyti daugiau nei 250 tūkst. litų paaukojo gyventojai, 100 tūkst. litų skyrė Švenčionių rajono savivaldybė. Vyriausybė prie sudegusios Labanoro bažnyčios atstatymo darbų prisidėjo puse milijono litų. Taip pat aplankėme liaudies architektūros šedevrą – Palūšės Šv. Juozapo medinę bažnyčią. Bažnyčios viduje yra vertingų tautodailės kūrinių – ant lentų tapytų paveikslų, įvairiausių drožinių. Į vakarus nuo bažnyčios stovi medinė varpinė, aštuonkampė ir vienintelė tokia Lietuvoje. O žalvariniai varpai, puošti barokiniais ornamentais, nulieti dar 1752 ir 1772 metais. Bažnyčia yra ant kalno, nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas į Lūšio ežerą. Už rytinės šventoriaus sienos yra įspūdingos senosios kaimo kapinaitės.


Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Baigiamieji VI kurso egzaminai

Egzaminų metu

Gegužės 25 dieną seminarijos šeštokams prasidėjo baigiamieji egzaminai ir diplominių darbų gynimas. Prieš egzaminus vyko šv. Mišios, kurių metu visa seminarijos bendruomenė meldėsi už šeštakursius, prašydama jiems Dievo globos ir išminties. Sintezės egzamino metų šeštojo kurso studentai galėjo patikrinti savo žinias, sukauptas per visus studijų seminarijoje metus, ir jas pademonstruoti egzaminų komisijai. Antroji egzaminų dalis – rašto darbų gynimas. Šiemet šiam išbandymui ryžosi ir jį sėkmingai įveikė du šeštojo kurso studentai ir vienas praėjusių metų absolventas.


Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Kelionė į Gailestingumo šventovę

Klierikas Robertas Moisevič

Gegužės 5 dieną, atsiliepdama į Lietuvos Vyskupų raginimą gilintis į Dievo Gailestingumą, seminarijos bendruomenė išsirengė piligriminėn kelionėn į Gailestingumo šventovę. Piligriminis žygis prasidėjo nuo Faustinos namelio Antakalnyje aplankymo. Jame namų prižiūrėtojas Petras Mackėla papasakojo apie Faustinos regėjimus ir gyvenimą. Čia seseriai Faustinai Jėzaus buvo padiktuota Gailestingumo vainikėlio malda. Dėkingumo už tai ženklan 15 valandą sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį (šią valandą jis čia kalbamas kasdien). Vėliau visi ėjome į Aušros Vartus, pakeliui melsdamiesi Rožinį. Aušros Vartuose, prie Gailestingumo Motinos kojų, sugiedojome Marijos litaniją, paskui aplankėme Gailestingojo Jėzaus seseris, įsikūrusias name, kuriame gyveno dailininkas Eugeniusz Kazimierowski ir pal. kun. Mykolas Sopočko. Ses. Maja papasakojo apie sesers Faustinos ir kunigo Sopočkos susitikimą bei paveikslo tapymo sunkumus. Pabaigoje sukalbėjome Gailestingumo litaniją. Šv. Mykolo (dabar Bažnytinio paveldo muziejus) bažnyčioje, kur pirmiausia buvo eksponuojamas šis paveikslas, Pranas Morkus papasakojo apie paveikslo istoriją, apie jo nuolatines keliones bei apie Gailestingumo kulto plitimą. Piligrimystę vainikavo šv. Mišios Gailestingumo šventovėje, kurias aukojo seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, ugdytojas Jurgis Vitkovski, seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys. Visi dėkojo už pašaukimo dovaną, meldė jėgų ir stiprybės eiti pašaukimo keliu. Kun. Žydrūnas savo pamoksle kvietė būti drąsiais Kristaus liudytojais pasaulyje, nebijančiais pavojų ir sunkumų, tokiais kaip šv. ses. Faustina ir pal. kun. Mykolas Sopočko.


Mažųjų padėka už meilę ir rūpestį

Saturna Sporišienė

Jau daugiau nei dešimtmetį Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ bendruomenė mokslo metų pabaigoje renkasi į Rokų Šv. Antano parapijos koplytėlę bendrai maldai. Šv. Mišiose sielą džiugina „Rokučio“ sakralinio ansamblio, vadovaujamo muzikos pedagogės Joanos  Marijos Tarasevičienės, vaikučių giesmės.

„Kasdienybės rutina neretai užkloja dulkių sluoksniu net pačius brangiausius dalykus, glūdinčius žmogaus širdyje. Pamirštame, nespėjame net padėkoti savo tėvams, auklėtojoms, visiems, kuriuos sutinkame savo kelyje į šviesą ir dorą“, – aukodamas šv. Mišias kalbėjo klebonas kun. Virginijus Gražulevičius. Buvo meldžiamasi už parapijos vaikus, jų tėvelius, mokytojus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija