„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. birželio 10 d., Nr.6 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Kelionė į Gailestingumo šventovę

Klierikas Robertas Moisevič

Gegužės 5 dieną, atsiliepdama į Lietuvos Vyskupų raginimą gilintis į Dievo Gailestingumą, seminarijos bendruomenė išsirengė piligriminėn kelionėn į Gailestingumo šventovę. Piligriminis žygis prasidėjo nuo Faustinos namelio Antakalnyje aplankymo. Jame namų prižiūrėtojas Petras Mackėla papasakojo apie Faustinos regėjimus ir gyvenimą. Čia seseriai Faustinai Jėzaus buvo padiktuota Gailestingumo vainikėlio malda. Dėkingumo už tai ženklan 15 valandą sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį (šią valandą jis čia kalbamas kasdien). Vėliau visi ėjome į Aušros Vartus, pakeliui melsdamiesi Rožinį. Aušros Vartuose, prie Gailestingumo Motinos kojų, sugiedojome Marijos litaniją, paskui aplankėme Gailestingojo Jėzaus seseris, įsikūrusias name, kuriame gyveno dailininkas Eugeniusz Kazimierowski ir pal. kun. Mykolas Sopočko. Ses. Maja papasakojo apie sesers Faustinos ir kunigo Sopočkos susitikimą bei paveikslo tapymo sunkumus. Pabaigoje sukalbėjome Gailestingumo litaniją. Šv. Mykolo (dabar Bažnytinio paveldo muziejus) bažnyčioje, kur pirmiausia buvo eksponuojamas šis paveikslas, Pranas Morkus papasakojo apie paveikslo istoriją, apie jo nuolatines keliones bei apie Gailestingumo kulto plitimą. Piligrimystę vainikavo šv. Mišios Gailestingumo šventovėje, kurias aukojo seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, ugdytojas Jurgis Vitkovski, seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys. Visi dėkojo už pašaukimo dovaną, meldė jėgų ir stiprybės eiti pašaukimo keliu. Kun. Žydrūnas savo pamoksle kvietė būti drąsiais Kristaus liudytojais pasaulyje, nebijančiais pavojų ir sunkumų, tokiais kaip šv. ses. Faustina ir pal. kun. Mykolas Sopočko.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija